ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 21.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ­­VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

административно дело номер 492 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Р.Ф., редовно уведомена, не се явява. За нея – адв. С., редовно упълномощен, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           Н.Я.Ф., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           К.Я.Ф., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           В.Я.Ф., редовно уведомен, не се явява.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕТО - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на жалбоподателите срещу Заповед № 8-Z-197/24.01.2014 г. на кмета на Община Созопол, с която е постановен отказ за провеждане на процедура за изработване на ПУП-ЧИ на ПЗ на УПИ V-215, кв. 18 по плана на гр. Созопол. Ответникът е представил пълната преписка по издаването на обжалвания отказ. В жалбата е поискана възможност за ангажиране на допълнителни доказателства, включително извършването на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Нямам искания по доказателствата.

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата. Първо, с оглед наведените мотиви и съображения в същата, както и мотивите на оспорваната заповед, аз ще Ви моля да спрете настоящото съдебно производство предвид това, че в мотивите на издадената заповед, предмет на оспорване, изрично е цитирана предходна заповед № 8-Z-1559/04.12.2013 г., от която е видно, че е постановено съответно премахване на незаконното строителство, което е извършено в отклонение на одобрените инвестиционни проекти от жалбоподателя. Същата тази заповед към настоящия момент е предмет на оспорване пред Административен съд – Бургас и е заведено административно дело № 719 описа за 2014 г., насрочено за 30.06.2014 г. Като се има предвид, че отказът в оспорваната заповед по настоящото производство е относно процедура за изработване на ПУП-ЧИ на ПЗ на урегулирания имот, то безспорно с оглед установяване с наличните по преписката в настоящото производство констативен акт и заповед е ясно, че не би било допустимо по смисъла на ЗУТ при условие на установено незаконно строителство и преди премахването му. Отделен е въпросът, че доколко констатациите на административния орган относно наличие на незаконно строителство са законосъобразни е предмет на доказване, с оглед на което считам, че във връзка с преценка по смисъла на чл. 146 от АПК на изискванията на законосъобразност на настоящия административен акт и конкретно мотивите за неговото издаване оформено като отказ считам, че настоящото производство следва да бъде спряно до приключване на другото производство по административно дело № 719 по описа за 2014 г. Относно предходна заповед свързана с установяване на незаконно строителство, послужила като основание за издаване на тази по настоящото производство изрично жалбоподателите посочват, че съответно относно застрояването в имота има образувано друго дело № 15 по описа на Административен съд – Бургас, което също е висящо, което според нас абсолютно няма отношение към настоящото административно производство, но считам другите основания наведени в днешно съдебно заседание за основателни.

АДВ. С.: Аз не оспорвам искането за спиране, тъй като считам, че по административно дело № 719 от 2014 г. има преюдициален характер към настоящия спор, тъй като е във връзка с извършване на незаконно строителство и е предмет на друго дело.

 

Съдът във връзка с направеното искане от адв. Й. за спиране на настоящото дело до приключване на друго такова пред Административен съд – Бургас намира, че следва да извърши служебна справка, при която да се установи дали има преюдициалност във връзка с което не следва да се приключва събирането на доказателствата. Делото следва да бъде отложено за друга дата, като съдът ще вземе отношение по искането за спиране.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2014 г. от 10.00 часа.

ДА СЕ ИЗВЪРШИ служебна справка по административно дело № 719 по описа за 2014 г., като същото се докладва в закрито заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: