ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести януари                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 492 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:00 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Р.Ф., редовно уведомена, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Н.Я.Ф., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          К.Я.Ф., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          В.Я.Ф., редовно уведомен, не се явява.

За всички жалбоподатели се явява адв. М.,  с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕТО - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на жалбоподателите срещу Заповед № 8-Z-197/24.01.2014г. на кмета на Община Созопол, с която е постановен Отказ за провеждане на процедура за изработване на ПУП-ЧИ на ПЗ на УПИ V-215, кв.18 по плана на гр.Созопол.

С определение в закрито заседание на 28.05.2014г., съдът спря производството по настоящото дело до приключването с окончателен съдебен акт на административно дело № 719/2014г. на Административен съд - Бургас. След влизане в сила на решението по това дело на 15.12.2015г., производството по настоящото дело беше възобновено и насрочено настоящото съдебно заседание.

В жалбата е поискано възможност за ангажиране на допълнителни доказателства, включително извършването на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. М.: С оглед мотивите на заповедта, която е предмет на спора, а основният мотив е съставен констативен протокол - производство по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, по който протокол е издадена заповед за премахване на твърдян незаконен строеж.

Моля да съобразите, че същата е отменена, решението е влязло в сила – т.е., липсва установен по реда на ЗУТ незаконен строеж, за който видимо се твърди, че е констатиран с посочения констативен протокол, който се приема като материалноправно основание за отказ да се открие процедура по изработване на частично изменение на ПУП.

Нямам доказателствени искания. Оттегляме искането за експертиза. Ще се ползвам от решението по преюдициалното производство.

Други доказателства няма да сочим.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и с оглед, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства, включително и съдебното решение по административно дело № 719/2014 г. на Административен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да се отхвърли постановената заповед като незаконосъобразна.

Първо, само с издадения констативен протокол не може да се докаже незаконност на строежа.

Второ, защото по същество към момента на издаване на заповедта, такъв не е съществувал. Аргумент за това е влязлото в сила, а и обвързващо за страните отменително решение по преюдициалното дело, от което е видно, че строежът в имота на жалбоподателите - молители в производството е законосъобразен – т.е., липсва пречка за откриване на процедурата. Моля да отмените заповедта на кмета на Община Созопол.

Да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: