Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

1027/18.07.2011 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на тридесети юни две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ:  Даниела ДРАГНЕВА

                                                                 Веселин ЕНЧЕВ

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 492/2011 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано по касационна жалба, подадена от адвокат П.Н. от АК – Бургас, като процесуален представител на Н. Х. в качеството му на ЕТ “Тефик – Н.Х.” с ЕИК 102056461 против решение № 2256/26.01.2011 година по н.а.х.д. № 3432/2010 година по описа на Районен съд – Бургас (РС).

С решението на РС е потвърдено НП № 204/04.08.2010 година на началник на Митница Бургас, с което на едноличния търговец, за нарушение на чл.126 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Жалбоподателят счита че решението на РС е постановено в нарушение на материалния закон и при съществено процесуално нарушение. РС неправилно е приел, че санкционираното лице извършва търговска дейност в разрез с доказателствата по делото. Решението на РС не е мотивирано по отношение на факти, които са приети за установени.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

           Прокурорът дава заключение неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока, предвиден от АПК, от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

РС е постановил решение в съответствие с доказателствата по делото и при правилно приложение на относимия материален закон. Мотивите на РС се споделят напълно от настоящия касационен състав, поради което повторението им е безпредметно.

          С обжалваното решение РС е обсъдил детайлно, поотделно и в съвкупност, всички релевантни факти по установяване на нарушението и налагане на санкцията.  При проверката на НП фактическата обстановка е установена правилно и е съотнесена към приложимото право. Коментирани са отделните доказателства, събрани в производството, като районният съдия е изложил подробни съображения, защо кредитира едни от тях, за сметка на други. Решението е мотивирано по всички възражения, изложени в жалбата до РС. В производството пред РС не са допуснати каквито и да е процесуални нарушения.

Предвид изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2256/26.01.2011 година по н.а.х.д. № 3432/2010 година по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: