Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           745                             21.04.2017 година                                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети  състав, на тринадесети април  две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимира Друмева

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 491 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.С. ***, с ЕГН **********, против решение № 158/27.01.2017г. на Районен съд Бургас, постановено по НАХД № 7233/2016г., с което е потвърдено  наказателно постановление № НП-7769/19.10.2016г., издадено от  заместник-кмета на Община Бургас. На касатора, за нарушение на чл.3, т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ), на основание чл.35, ал.2, вр. чл.34, ал.1 от същата наредба, е наложено наказание глоба в размер на 500лв.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на материалния закон по изложени в касационната жалба съображения. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени издаденото му наказателно постановление (НП).

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация – заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и дава заключение решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведеното в нея касационно основание, предвидено в чл.348, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на касатора С. е съставен акт установяване на административно нарушение от полицай при Четвърто РПУ-Бургас, за това, че на 1.09.2016г., в 04.00ч., на главен път гр.Бургас-гр.Созопол, на разклона за вилна зона Росенец, при полицейска проверка е установено, че С. носи на обществено място –хладно оръжие, представляващо нож щик с надпис Еrnst Busch Solingen. Квалифицирайки деянието като нарушение на чл.3, т.1 от НООРТОБ, административнонаказващият орган наложил на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.35, ал.2, вр. чл.34, ал.1 от същата наредба.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е приел за безспорно установено от събраните по делото доказателства, че С.  е носил хладно оръжие на обществено място. Обосновал е извод, че от показанията на актосъставителя действително е установено мястото, където е била извършена въпросната проверка, размерите на ножа, като самия нож е бил около 40 см., а острието му към 25 см., като актосъставителя е категоричен, че става въпрос за голям несгъваем нож.

Районният съд не е възприел защитната теза на нарушителя и е потвърдил наказателното постановление.

Решението на районния съд е правилно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, която кореспондира с изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, районният съд е формирал правилни изводи за законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

В конкретния случай, без съмнение от събраните по делото доказателства, а това не се оспорва и от касатора, се установява, че той действително е носил  нож щик с надпис Еrnst Busch Solingen. Ножът представлява хладно оръжие, с които нарушителят е пребивавал на описаното в наказателното постановление обществено място.

За осъществяване на  процесния състав на нарушение от обективна страна е достатъчно извършителят да носи хладно оръжие на обществено място.

По смисъла на т.2 от ДР на НООРТОБ, „хладните оръжия" са предмети, пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана или нападение. В Наредбата няма легална дефиниция на понятието „обществено място”, поради което за меродавно следва да се приеме общоприетото значение на това понятие. С оглед даденото описание на  ножа и уточнението, което е направено от актосъставителя в съдебно заседание, се налага извода, че ножа, носен от С.,  има всички характеристики на хладно оръжие, а главен път гр.Бургас-гр.Созопол, на разклона за вилна зона Росенец, на която е извършено нарушението без съмнение е място, където минават много хора което го квалифицира като обществено такова.

Не може да бъде възприето и направеното от касатора възражение за наличие на предпоставки за прилагане разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Очевидно в случая се касае за типично нарушение по чл.3, т.1 от НООРТОБ и изложеното от районния съд смекчаващо вината обстоятелство – липсата на данни за други нарушения на извършителя, не може да се обоснове приложение на института  „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Носенето на оръжие, та било то и хладно, е дейност, която сама по себе си е свързана с повишена степен на обществена опасност, тъй като е свързана със застрашаване здравето и живота на хората, която значимост е отчетена и от подзаконовия нормотворец именно чрез наличните административни санкции. С оглед особената значимост на конкретно охраняваните обществени отношения, настоящият случай не може да се определи като маловажен по смисъла на чл.11 от ЗАНН, вр. с чл.93, т.9 от НК и отговорността на жалбоподателя да се изключи съгласно чл.28 от ЗАНН.

Административен съд Бургас, в настоящия касационен състав, изцяло споделя мотивите на районния съд относно правилната правна квалификация на извършеното нарушение,  прилагането на точната санкционна разпоредба спрямо С. и относно основанията за  размера на наложената глоба, като глобата е определена в минимален размер.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас ХV-ти състав   

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №158/27.01.2017г., постановено по НАХД № 7233/2016г. на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

        2.