ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 682/14.04.2016г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на четиринадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 491 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл. 95 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

          Образувано е по жалба на И.З.М., ЕГН ********** *** против отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка изх.№ 4-11-03-02/21.01.2016г. на началник отдел “ПМДТУ” при община Созопол.

          Ответникът –началник отдел “ПМДТУ” при община Созопол, оспорва жалбата.

          При преценка допустимостта на подадената жалба, съдът намира за установено от фактическа и правна страна, следното:

          От И.З.М. е подадено искане вх. № 10 213/15.01.2016г. до община Созопол за издаване на удостоверение за данъчна оценка на имот с идентификатор № 678000.8.1048 с площ от 2,029 дка, с трайно предназначение- горска територия, начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в гр. Созопол. В искането е отбелязано, че оценката е необходима във връзка с обстоятелствена проверка. Към искането е приложена скица-проект № 15-551753/16.12.2015г., удостоверение за характеристики, молба-декларация и пълномощно.

          На 21.01.2016. е постановен изричен отказ с изх. № 4-11-03-2 на началник отдел “ПМДТУ” при община Созопол, тъй като собственик на имота в представената скица-проект е записано друго лице, а характеристиките на имота в удостоверението и искането се различават. Отказът е получен от пълномощника на жалбоподателя на 11.02.2016г., видно от отбелязването върху него.

          Съгласно чл. 20 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица. В чл. 19, ал. 1 от ЗМДТ е предвидено, че данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи. Разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ предвижда, че установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

          В процесния случай се обжалва мълчалив отказ за издаване на документ. Редът за обжалване на отказ за издаване на документ е уреден в глава Дванадесета „Административно обслужване” на ДОПК. Обслужването по смисъла на тази глава се извършва чрез издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Съгласно чл. 92, ал. 1 и ал. 2 ДОПК отказът за издаване на документ може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред териториалния директор, а мълчаливият отказ може да се обжалва пред органа по ал. 1 в 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 90, ал. 1 или ал. 2. С нормата на чл. 95, ал. 1 ДОПК е уреден редът за обжалване на отказа за издаване на документ по съдебен ред - пред административния съд по местонахождение на териториалната дирекция в 7-дневен срок от съобщаването по чл. 91, ал. 1 или от изтичането на срока по чл. 91, ал. 2, съответно от съобщаването по чл. 94, ал. 2. Съгласно чл. 95, ал. 3 ДОПК жалба до съда може да се подаде, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред.

Обжалваният отказ е получен от жалбоподателя на 11.02.2016г. От тази дата е започнал да тече срокът за оспорване на отказа за издаване по административен ред пред ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община съгласно чл. 92, ал. 1 ДОПК във вр. чл. 4, ал. 5 ЗМДТ. Оспорващият не е упражнил правото си да обжалва отказа за издаване на удостоверение за данъчна оценка по административен ред, упражнявайки правото си на жалба по съдебен ред. Съгласно чл. 95, ал. 3 ДОПК жалба до съда може да се подаде, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред. В случая, не са налице данни за оспорване на отказа по административен ред, поради което следва да се прецени допустимостта на подадената жалба с оглед нормата на чл. 95, ал. 3 ДОПК. Отказът е получен на 11.02.2016г. Считано от тази дата е започнал да тече 14-дневният срок за обжалване на отказа по чл. 92, ал. 2 ДОПК, който изтича на 25.02.2016 г. Към датата на подаване на жалбата до Административен съд Бургас – 16.02.2016 г., срокът по чл. 92, ал. 2 ДОПК не е изтекъл, поради което и на основание чл. 95, ал. 3 ДОПК жалбата, като подадена преди изтичане на срока за обжалване по административен ред се явява недопустима.  Налице са изрично предвидени от законодателя алтернативни предпоставки за обжалване на отказа за издаване на документ по съдебен ред - да е изчерпана възможността или да е изтекъл срокът за обжалване по административен ред. В случая тези предпоставки не са налице към датата на подаване на жалбата пред съда, поради което жалбата се явява недопустима, а производството по делото следва да се прекрати.

          Водим от горното, Административен съд Бургас, 18-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.З.М., ЕГН ********** *** против отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка изх.№ 4-11-03-02/21.01.2016г. на началник отдел “ПМДТУ” при община Созопол.

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 491/2016 г. по описа на Административен съд – Бургас.

          Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението за постановяването му до страните.

 

 

                                                                             Съдия:

 

 

 

.