ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми април                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 491 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.З.М., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел ПМДТУ при община Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Й., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на И.З.М.,*** против отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка изх. № 4-11-03-2/21.01.2016г. на Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги” при община Созопол.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ Й.: Ние оспорваме жалбата.

Моля да имате предвид, че в мотивите на началника на ПМДТУ при община Созопол изрично е изтъкнат фактът, че като собственик на имота в партидата, находяща се в отдел  ПМДТУ при община Созопол, е посочено лицето Х.К.З. на основание нотариален акт № 155 от 10.12.2003 година. Същото се установява и от представената от жалбоподателя с искането за издаване на данъчно удостоверение скица-проект № 15-551753/16.12.2015 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас. В тази връзка, с цел пълно и всестранно изясняване на фактическата обстановка, Ви моля на основание чл. 154 АПК във връзка с чл. 153, ал. 1 АПК да бъде привлечено като заинтересована страна в настоящото съдебно производство лицето Х.К.З., с чиито данни и нотариален акт разполагаме, с адрес за призоваване: гр. Бургас, ул.“Климент Охридски“ № 20, ет. 4, ап. 14. Моля във връзка с искането лицето да бъде призовано на същия адрес и чрез неговите родители, а именно Г.С.З. и К.Х.З..

Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да конституира посоченото лице като заинтересована страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Х.К.З. като заинтересована страна, който да бъде призован на посочения от ответника адрес за следващо съдебно заседание.

 

СЪДЪТ констатира, че по преписката липсват доказателства за компетентността на органа, издал оспорвания отказ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на органа, издал оспорвания отказ.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.06.2016 г. от 13:40 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: