Р Е Ш Е Н И Е

 

   Номер 863         Година 15.05.2014        Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и първи април две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря Й.Б.

Прокурор                                                                                                                                   

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 491 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.156 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на К.И.В. *** срещу ревизионен акт № Р-02-1401255-091-01/08.12.2014г. издаден от началник сектор „Ревизии” и главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с решение № 64/18.02.2015г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при ЦУ на НАП. Счита, че ревизионният акт за неправилен и незаконосъобразен и моли съда да го отмени и да му присъди направените разноски. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде отменен оспорения ревизионен акт.

Ответникът – Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна и недоказана и моли съда да потвърди обжалваният ревизионен акт и да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.156 ал.1 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Със заповед за възлагане на ревизия № 1401255/20.06.2014г.(л.576 от делото), издадена от началник на сектор „Ревизии“ в дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас, е възложено да бъде извършена ревизия на К.В. относно задължения по чл.48 от ЗДДФЛ, за вноски за ДОО, за вноски за здравно осигуряване и отговорност за вноски за ДЗПО за УПФ, всички за данъчен период 01.01.2008г.-31.12.2012г.. Определен е срок на извършване на ревизията, а именно до 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на делегираните му правомощия със заповед № РД-294/07.05.2014г. (л.10-12 от делото) на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, в съответствие с нормата на чл.112, ал.2, т.1 от ДОПК и на 30.06.2014. е надлежно връчена на ревизираното лице. 

Със заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02-1401255-020-02/26.09.2014г.(л.574 от делото) издадена от началник на сектор „Ревизии“ в дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас е удължен срока за извършване на ревизията до 30.10.2014г.. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на делегираните му правомощия със заповед № РД-294/07.05.2014г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, в съответствие с нормата на чл.114, ал.2 от ДОПК и е надлежно връчена на ревизираното лице на 30.09.2014г..

С уведомление изх.№ Р-02-1401255-113-01/29.09.2014г.(л.113 от делото), на основание чл.124, ал.1 от ДОПК, К.В. е уведомена, че при извършване на ревизията са констатирани обстоятелства по чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, поради което основата за облагане с данък върху доходите на ФЛ и осигурителния доход за установяване на задълженията за ЗОВ за здравно осигуряване, универсален пенсионен фонд и ДОО, всички за периода  01.01.2008г. – 31.12.2012г., ще бъдат определени по реда на чл.122 от ДОПК. В уведомлението е определен 14-дневен срок за представяне на доказателства и вземане на становище. От лицето са представени писмени  обяснения с вх.№ 94-00-2488/03.10.2014г. (л.82 от делото), ведно с декларации по чл.124, ал.3 от ДОПК, за всяка една от ревизираните години (л.81-110 от делото).

С ревизионен доклад № Р-02-1401255-020-02/11.11.2014г.(л.46-79 от делото) съставен на основание чл.117 от ДОПК е направено предложение за установяване на задължения по видове, периоди и лихви за просрочие към тях, изчислени към 11.11.2014г. на К.И.В.. Ревизионният доклад е надлежно връчен на ревизираното лице на 17.11.2014г..

 С ревизионен акт № Р-02-1401255-091-01/08.12.2014г.(л.17-45 от делото) издаден от началник сектор „Ревизии” и старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, в съответствие с правомощията им по чл.119, ал.2 от ДОПК, е установен размера на задълженията по видове, периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 08.12.2014г. на К.В.. Ревизионният акт е връчен на лицето и е обжалван по административен ред с жалба вх.№ 94-К-542/17.12.2014г. (л.16 от делото). С решение № 64/18.02.2015г. на директора на Дирекция „ОДОП ” гр.Бургас, ревизионния акт е потвърден. Решението е връчено на 24.02.2014г., видно от приложеното известие за доставяне (л.13 от делото) и в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт е обжалван по съдебен ред с жалба вх.№ 04-К-Ж-371#2/05.03.2015г. (л.3 от делото).

Съобразно разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК, съдът преценява законосъобразността и обосноваността на обжалвания акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му.

Настоящия състав счита, че обжалвания акт е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма и процесуалните разпоредби на закона, но в несъответствие с материалноправните изисквания.

С ревизионният акт за данъчен период 01.01.2010г.-31.12.2010г., на жалбоподателката са установени задължения за данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ в размер на главницата 990,71 лева и лихви 366,15 лева, за ДОО в размер на главницата 1 131,52 лева и лихви 609,62 лева, за ДЗПО в УнПФ в размер на 514,33 лева и лихви 277,10 лева и за здравни осигуровки в НЗОК в размер на главницата 822,92 лева и лихви 304,14 лева.

За да определи тези задължения, органът по приходите е приел, че през годината лицето е имало приходи с неустановен произход в размер на 13 035,65 лева.

Изготвен е дневен паричен поток, като началното салдо е определено в размер на 61 667,43 лева.

Приходите на лицето са определени в размер на 31 642,80 лева, като са включени следните суми:

-         1 242,80 лева получени работни заплати от „Авлига 2002“ ООД и

-         30 400,00 лева изтеглена сума от банкови сметки.

Разходите на лицето са определени в размер на 90 483,48 лева, като са включени следните суми:

- 89 682,02 лева внесени суми по банкови сметки;

- 90,28 лева разходи за пътуване в чужбина; 

- 51,40 лева платени местни данъци и такси и

- 659,78 лева внесена сума за осигуровки в „Йоана-2004“ ЕООД.

Определено е крайно положително салдо в размер на 15 862,40 лева

С оглед на изготвения паричен поток по реда на чл.122 от ДОПК, е определен доход в размер на 13 035,65 лева, който е и данъчната основа върху която са определени задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в размер на 3 128,55 лева. Данъчната основа за облагане по реда на чл.122 от ДОПК, е определена в размер на 9 907,10 лева и годишно данъчно задължение 10 %  или 990,71 лева. На основание чл.175 от ДОПК, във връзка с чл.1 от ЗЛВДТДПДВ, за невнесения данък е определена лихва в размер на 366,15 лева.  

По отношение на установените осигурителни вноски в размер на 3 128,55 лева е прието, че са внесени 659,78 лева и дължими 2 468,77 лева, от които 1 131,52 лева вноски ДОО, 514,33 лева вноски ДЗПО в УнПФ и 822,92 лева здравноосигурителни вноски в НЗОК.

 От жалбоподателката не се оспорват включените в паричния поток суми, като единствено се твърди, че неправилно са установени задължения към определена дата, след като към 31.12.2010г. е налице положително салдо.

Ревизионният акт е незаконосъобразен в тази част.

Съгласно чл.122, ал.1 от ДОПК, органът по приходите може да приложи установения от съответния закон размер на данъка към определена от него по реда на ал. 2 основа, когато е налице едно от изброените в ал.1 обстоятелства.

Ревизията по реда на чл.122 е свързана с определяне на размер на данъка, който се изчислява в съответствие с материалния закон в който е предвиден. Разликата между ревизиите по общия ред и тези при особените случаи е относно начина на определяне на данъчната основа, като тя не е декларираната от лицето, а е тази определена по критериите на чл.122, ал.2 от ДОПК.

С процесния ревизионен акт са установени задължение на ревизираното лице по чл.48 ЗДДФЛ, съгласно който размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя съгласно таблица. Този данък е пряк данък, за който за разлика от косвените данъци е характерно, че облагането се извършва на годишна основа, а не помесечно или подневно и при определяне на данъчната основа, дори и при приложение на реда по чл.122 от ДОПК, превишението на разходите над приходите се преценява на годишна данъчна основа. Ето защо, данъчната основа за облагане с данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ следва да бъде определена от органа по приходите съобразно критериите предвидени в чл.122, ал.2 от ДОПК, за предвидения едногодишен данъчен период.

След като размера на данъка по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ се определя за календарната година, въз основа на данъчна основа за съответната година, незаконосъобразно органът по приходите е приел, че приходите и разходите за процесната 2010 г. не следва да се разглеждат за цялата година, а ги е съпоставил по дати и е установил недостиг на парични средства към 19.08.2010г., 23.08.2010г., 30.08.2010г., 15.09.2010г. и 17.09.2010г., като към 31.12.2010г. е установил крайно положително салдо в размер на 15 832,40 лева. Ето защо макар и в хода на ревизията да е установено превишение на разходите над приходите към отделни дати със сумата от 13 035,65 лева, след като към 31.12.2010г. се установява превишение на приходите над разходите със сумата от 15 862,40 лева, която е приета за налична към тази дата, то не е налице и укрит доход.

В случая началното салдо определено от органа по приходите е 61 667,43 лева, а получените приходи са в размер на 31 642,80 лева (1 242,80 лева получени заплати + 30 400,00 лева изтеглени пари от банкови сметки) или жалбоподателката е разполагала през 2010г. със сумата от 93 310,23 лева.

Органа по приходите е определил разходи в размер на 90 483,48 лева (51,40 лева платени данъци и такси + 90,28 лева разходи за пътуване в чужбина + 659,78 лева внесени осигуровки + 89 682,02 лева внесени суми по банкови сметки), която сума не се оспорва от жалбоподателката.

При така установените налични парични средства и извършени разходи през 2010г. от жалбоподателката, към 31.12.2010г. са налице налични парични средства в размер на 2 826,75 лева (93 310,23 лева налични парични средства – 90 483,48 лева извършени разходи), която сума се явява и начално салдо за 2011г.

С оглед на изложеното следва да се приеме, че от съпоставката на разходваните и получените от лицето средства за 2010 г., при така приетия в хода на ревизията размер на налични средства и направени разходи, незаконосъобразен и необоснован е извода на органа по приходите, че е налице хипотезата на чл.122, ал.1, т.2 от ДОПК. Ето защо, след като не са налице основанията по чл.122, ал.1 от ДОПК, ревизионен акт не се ползва с предвидената от законодателя в нормата на чл.124, ал.2 от ДОПК презумпция за вярност на фактическите констатации в производството по обжалването на ревизионния акт при извършена ревизия по реда на чл.122 от ДОПК. В този смисъл са и решения № 4998 от 14.04.2009г. на ВАС по адм.д.№ 15189/2008г., № 9853 от 14.07.2010г. на ВАС по адм.д.№ 1814/2010г., № 2084 от 13.02.2013г. по адм.д.№ 7438/2012г. на ВАС и решение № 15460 от 21.11.2013г. по адм.д.№ 4518/2013г. по описа на ВАС.

По изложените съображения ревизионен акт в частта относно установените задължения на К.И.В. за данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ, за ДОО, за ДЗПО в УнПФ и за здравни осигуровки в НЗОК за 2010г., следва да бъде отменен, като поради незаконосъобразно определяне на главното задължение и неговата недължимост, следва да бъдат отменени и установените акцесорни задължения за заплащане на лихви.

С ревизионният акт за данъчен период 01.01.2011г.-31.12.2011г., на жалбоподателката са установени задължения за данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ в размер на главницата 2 481,69 лева и лихва 660,06 лева, за ДОО в размер на главницата 2 426,88 лева и лихва 809,72 лева, за ДЗПО в УнПФ в размер на 948,00 лева и лихва 316,13 лева и за здравни осигуровки в НЗОК в размер на главницата 1 516,80 лева и лихва 403,42 лева.

За да определи тези задължения, органът по приходите е приел, че през годината лицето е имало приходи с неустановен произход в размер на 31 008,89 лева.

Изготвен е дневен паричен поток, като началното салдо е определено в размер на 15 862,40 лева, която сума е прието, че е била налична в лицето към 31.12.2010г., съобразно изготвения му паричен поток.

Приходите на лицето са определени в размер на 95 315,54 лева, като са включени следните суми:

-         5 000,00 лева продажба на дружествени дялове от „Авлига 2002“ ООД;

-         350,00 лева от продажба на лек автомобил и

-         89 965,54 лева изтеглени суми от банкови сметки.

Разходите на лицето са определени в размер на 103 844,75 лева, като са включени следните суми:

- 4 194,00 лева разходи за издръжка на домакинство;

- 92 00,87 лева внесени суми по банкови сметки;

- 320,69 лева разходи за пътуване в чужбина;

- 39,01 лева платени местни данъци и такси;

- 474,96 лева платени нотариални такси;

- 1 250,00 лева покупка на лек автомобил;

- 1 300,32 лева внесена сума за осигуровки в „Йоана-2004“ ЕООД и

- 100,00 лева вноски за дружествен капитал за „Ревю Маре“ ООД.

При сумиране на така описаните от органа по приходите разходи се получава сумата от 99 679,85 лева, тоест при изчисляване на разходите на лицето е допусната математическа грешка и те не са в размер на 103 844,75 лева.

Определено е крайно положително салдо в размер на 42 506,98 лева

С оглед на изготвения паричен поток по реда на чл.122 от ДОПК, е определен доход в размер на 31 008,89 лева, който е и данъчната основа върху която са определени задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в размер на 6 192,00 лева. Данъчната основа за облагане по реда на чл.122 от ДОПК, е определена в размер на 24 816,89 лева и годишно данъчно задължение 10 %  или 2 481,69 лева. На основание чл.175 от ДОПК, във връзка с чл.1 от ЗЛВДТДПДВ, за невнесения данък е определена лихва в размер на 660,06 лева.  

По отношение на установените осигурителни вноски в размер на 6 192,00 лева е прието, че са внесени 1 300,32 лева и дължими 4 891,68 лева, от които 2 426,88 лева вноски ДОО, 948,00 лева вноски ДЗПО в УнПФ и 1 516,80 лева здравноосигурителни вноски в НЗОК.

 От жалбоподателката не се оспорват включените в паричния поток суми, като единствено се твърди, че неправилно са установени задължения към определена дата, след като към 31.12.2010г. е налице положително салдо.

По изложените съображения за предходния данъчен период неправилно от органа по приходите е установен размера на дължимите данъци и осигуровки, като вместо да се изготви годишен паричен поток е изготвен подневен такъв.

В случая началното салдо за 2011г. се определя в размер на 2 826,75 лева, която сума е била налична у жалбоподателката към 31.12.2010г., съобразно мотивите изложени за предходния данъчен период. Получените приходи през 2011г. са били в размер на 95 315,54 лева (5 000,00 лева продажба на дружествени дялове + 350,00 лева от продажба на лек автомобил + 89 965,54 лева изтеглена сума от банкови сметки) или жалбоподателката е разполагала през тази година със сумата от 98 142,29 лева (2 826,75 лева начално салдо + 95 315,54 лева получени приходи).

Разходите на лицето са в размер на 99 679,85 лева ( 4 194,00 лева разходи за издръжка на домакинство + 92 00,87 лева внесени суми по банкови сметки +  320,69 лева разходи за пътуване в чужбина + 39,01 лева платени местни данъци и такси + 474,96 лева платени нотариални такси + 1 250,00 лева покупка на лек автомобил + 1 300,32 лева внесена сума за осигуровки в „Йоана-2004“ ЕООД +  100,00 лева вноски за дружествен капитал за „Ревю Маре“ ООД), която сума не се оспорва от страните.

При така установените налични парични средства и извършени разходи през 2011г. от жалбоподателката, към 31.12.2010г. е налице недостиг на парични средства в размер на 1 537,56 лева (98 142,29 лева налични парични средства – 99 679,85 лева извършени разходи).

Върху сумата от 1 537,56 лева следва да се определят задължения за ДОО, които са 12,8 % или 196,81 лева, за здравно осигуряване 8 % или 123,00 лева и за ДЗПО в УнПФ 5 % или 76,88 лева. Общо дължимите осигурителни вноски са в размер на 396,69 лева, която сума следва да се изключи при определяне на данъчната основа за 2011г. или данъчната основан е 1 140,87 лева, а дължимия данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ в размер на 10 % е 114,09 лева.

С оглед на изложеното ревизионният акт в частта в която на К.И.В. са определени задължения по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ за 2011г., в размер на 2 481,69 лева следва да се измени като се определят задължения в размер на 114,09 лева. Тази сума е дължима ведно с лихва в размер на 30,34 лева, изчислена до датата на издаване на ревизионния акт, до който размер следва да бъдат изменени установените на лицето задължения за лихви.

Ревизионният акт следва да бъде изменен в частта в която са установени задължения за ДОО за 2011г. в размер на 2 426,88 лева, като се определят задължение в размер на 196,81 лева. Част от авансовите вноски за 2011г. са внесени със закъснение, поради което правилно са установени задължения за лихви в размер на 2,52 лева. Установените задължения за лихви в размер на 809,72 лева, следва да бъдат изменени, като се определят такива в размер на 66,88 лева (64,36 лева лихви за забава, изчислени до датата на издаване на ревизионния акт + 2,52 лева лихви за закъснение).

Ревизионният акт следва да бъде изменен в частта в която са установени задължения за ДЗПО в УнПФ за 2011г. в размер на 948,00 лева, като се определят задължение в размер на 76,88 лева. Част от авансовите вноски за 2011г. са внесени със закъснение, поради което правилно са установени задължения за лихви в размер на 0,98 лева. Установените задължения за лихви в размер на 316,13 лева, следва да бъдат изменени, като се определят такива в размер на 26,04 лева (25,06 лева лихви за забава, изчислени до датата на издаване на ревизионния акт + 0,98 лева лихви за закъснение).

Ревизионният акт следва да бъде изменен в частта в която са установени задължения за здравни осигуровки за 2011г. в размер на 1 516,80 лева, като се определят задължение в размер на 123,00 лева. Част от авансовите вноски за 2011г. са внесени със закъснение, поради което правилно са установени задължения за лихви в размер на 0,80 лева. Установените задължения за лихви в размер на 403,42 лева, следва да бъдат изменени, като се определят такива в размер на 32,59 лева (31,79 лева лихви за забава, изчислени до датата на издаване на ревизионния акт + 0,80 лева лихви за закъснение).

От жалбоподателката са представени доказателства за направени съдебно-деловодни разноски в размер на 3 010,00 лева, от които 10,00 лева платена държавна такса и 3 000,00 лева адвокатско възнаграждение. От ответникът е направеното възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение. Съгласно чл.161, ал.2 от ДОПК, при прекомерно възнаграждение за адвокат без оглед на действителната правна и фактическа сложност на делото съдът може да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата. В случая заплатеното адвокатско възнаграждение се  явява прекомерно, съобразно материалния интерес, фактическата и правна сложност на делото и с оглед факта, че по делото не са правени доказателствени искания и в проведеното първо открито съдебно заседание е приключено събирането на доказателства. Ето защо, разноските за адвокатско възнаграждение, следва да бъдат определени съобразно чл.8, ал.1, т.3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, във връзка с чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата, във връзка с чл.161, ал.2 от ДОПК и същите са в размер на 800,70 лева, съобразно размера на отменените задължения – 9 413,95 лева. Съобразно уважената част от жалбата, на жалбоподателката се дължат и разноски в размер на 9,34 лева, за заплатената държавна такса или общо следва да и́ се присъди сумата от 810,04 лева.

В полза на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 лева, определен на основание чл.8, ал.1, т.1 от Наредба № 1/9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, изчислено съобразно размера на определените с решението задължения – 666,63 лева.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-02-1401255-091-01/08.12.2014г. от началник сектор „Ревизии” и главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, в частта в която на К.И.В. *** са установени задължения за данъчен период 01.01.2010г.-31.12.2010г. по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ в размер на главницата 990,71 лева и лихва в размер на 366,15 лева, за ДОО в размер на главницата 1 131,52 лева и лихва в размер на 609,62 лева, за ДЗПО в УнПФ в размер на главницата 514,33 лева и лихва в размер на 277,10 лева и за здравно осигурителни вноски в НЗОК в размер на главницата 990,71 лева и лихва в размер на 366,15 лева

ИЗМЕНЯ ревизионен акт № Р-02-1401255-091-01/08.12.2014г. от началник сектор „Ревизии” и главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, в частта в която на К.И.В. *** са установени следните задължения за данъчен период 01.01.2011г.-31.12.2011г.:

- По чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ в размер на главницата 2 481,69 лева и лихва в размер на 660,06 лева, като определя задължения в размер на главницата 114,09 лева и лихва в размер на 30,34 лева.

- За ДОО в размер на главницата 2 426,88 лева и лихва в размер на 809,72 лева, като определя задължения в размер на главницата 76,88 лева и лихва в размер на 26,04 лева.

- За ДЗПО в УнПФ в размер на главницата 948,00 лева и лихва в размер на 316,13 лева, като определя задължения в размер на главницата 196,81 лева и лихва в размер на 66,88лева.

- За здравноосигурителни вноски в НЗОК в размер на главницата 1 516,80 лева и лихва в размер на 403,42 лева, като определя задължения в размер на главницата 123,00 лева и лихва в размер на 32,59 лева.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.В. *** против ревизионен акт № Р-02-1401255-091-01/08.12.2014г. от началник сектор „Ревизии” и главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, в останалата и́ част

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при ЦУ на НАП, да заплати в полза на К.И.В. ***, разноски по делото в размер на 810,04 лева (осемстотин и десет лева и четири стотинки).

ОСЪЖДА К.И.В. *** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 300,00 лева (триста лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: