ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и двадесет и първи април       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 491 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.И.В., редовно призован, не се явява. За нея се явява адвокат З., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.И.В. против ревизионен акт № Р-02-1401255-091-01/08.12.2014г. на главен инспектор по приходите, в частта с която са определени допълнителни данъчни задължения и задължения за ЗОВ за 2010г. и 2011г., потвърден с решение № 64/18.02.2015 г. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ З.: Обжалвам изцяло ревизионния акт в частта, в която са определени  допълнителни данъчни задължения на доверителката ми. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. От служебно направена справка установих, че преписката приложена по делото не е напълно окомплектована и липсва част от ревизионния доклад, която касае  определените задължителни осигурителни вноски на жалбоподателката, в тази връзка представям в  цялост ревизионния доклад, който моля да приемете. Липсващата част от ревизионния доклад по делото е изцяло възпроизведена в ревизионния акт.

 

Съдът ВРЪЧИ представения ревизионен доклад за запознаване на адвокат З..

 

АДВОКАТ З.: Запознах се с ревизионния доклад и не възразявам да бъде приет по делото. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка  и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ З.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата на доверителката ми като имате предвид  доводите изложени в нея за незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт и решението, с което е потвърден. Същите доводи по същество са мотивирали да уважите и жалби по адм.дело №508/2011година, адм.д.№244/2012година по описа на Административен съд Бургас. Тези решения са оставени в сила от Върховния административен съд. За да сме по близки във времето посочвам и решение по адм.д№ 493/2014година на Административен съд Бургас, което все още е висящо. Доколкото фактически приложимото право по тези дела и настоящото производство е идентично и с оглед еднозначното прилагане на закона, моля за постановяване на съдебен акт в тази насока.

Моля приходната администрация да заплати направените  разноски от доверителката ми, за които представям списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите издадения ревизионен акт, като правилен и законосъобразен.

Досежно направените възражения относно констатациите направени в ревизионния акт, действително в него е определен паричния поток към определен момент, но в крайна сметка данъчната основа   представлява доходите взети по отделно по месеци и органът по приходите е изследвал  паричния поток по този начин и е установил недостига на средства на лицето и приема, че съответните разходи надвишават приходите.

Моля да потвърдите решението на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас и ревизионния акт.

Моля да бъде присъдено на ответната страна юрисконсултско възнаграждение в размер на 850лева.

Правя възражение за прекомерност на разноските претендирани от жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: