ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 12.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                     

              

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 491 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.В., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно по делото.

 

На второ четене, на именното повикване в 14:33 часа при спазване нормата на чл.142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.В., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Съгласно указания на съда е изискано архивното адм.д. №2026/2011година по описа на Административен съд-Бургас.

 

В залата влиза адвокат М., пълномощник на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ М.: Запознат съм с архивното дело и моля да се приложи към настоящото производство. Ще се ползвам от неговите доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознат съм с делото. Да се приложи към настоящото дело.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА към настоящото адм. дело № 491/2014 година по описа на Административен съд-Бургас докладваното адм. дело № 2026/2011година по описа на Административен съд-Бургас, като уведомява страните, че ще се ползва от събраните по него доказателства.

 

АДВОКАТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М.: Моля да уважите жалбата. Моля да отмените тълкувателното решение на административния орган, който се е произнесъл по искане с правно основание чл.62, ал.3 от АПК, по подробни съображения изложени в самата жалба. Ние твърдим, че с оспорения от нас акт е направено допълване и разширение на тълкувания административен акт и се излиза извън обхвата му.

Моля всички съобщения по делото до жалбоподателя да се изпращат чрез мен на адрес –гр.Бургас, ул. Оборище №90.

 

ЮРИСКОННСУЛТ Д.: Уважаеми г-н председател,  моля да отмените жалбата като неоснователна, като считам направените доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт от жалбоподателя за неоснователни. Считам, че административният орган е дал изчерпателни отговори на направеното запитване от жалбоподателя, а именно посочено е точното местоположение и индивидуализация на незаконно построеното ателие, вида и параметрите на извършеното разширение. Считам, че в тази връзка е изпълнена целта на производството по чл.62, ал.3 от АПК, да се установи точната воля на издателя на административния акт. Административният орган е изяснил волята в мотивите и диспозитива на заповедта като изложените аргументи по отношение на заключението на вещото лице са направени за допълнително разясняване, като считам че по този начин не се получило разширяване на заповедта, поради което моля да отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.35 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: