ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 10.09.                                                                                град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети септември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар: Й.Б.    

Прокурор при ОП-Бургас:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 491 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.34 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.В., редовно призован, не се явява. За него адвокат М., с представено пълномощно по делото /л.48 от делото/.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.А.В. против решение № ДК-02-ЮИР-1/29.01.2014г. на началника на РДНСК-Югоизточен район-гр. Бургас за тълкуване на негова заповед № ДК-02-ЮИР-156/10.08.2011година, за премахването на незаконен строеж.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата с всестранно изложените в нея съображения по чл.62, ал.3 от АПК, като заявявам, че твърдим, че административният орган не е направил тълкуване съобразно закона. Той не се е произнесъл по нашето искане, а се е опитал да преодолее друг порок в заповедта като е разширил нейния обхват и я е допълнил.

Моля да бъде приложено административно дело №2026/2011 година по описа на Административен съд-Бургас, където е заключението на което се е позовал административния орган за да издаде обжалвания от нас акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

Считам, че административният орган е дал изчерпателен отговор на запитването на жалбоподателя и в този смисъл е изпълнил целта на тълкуването, като изложените твърдения на началника на РДНСК във връзка експертизата по административно дело № 2026/11година по описа на Административен съд-Бургас е само за пълнота, като неговите мотиви са били формирани по тълкувания административен акт. Считам, че представянето на експертизата е неотносимо към настоящото съдебно производство, именно поради причината, че началника е извършил тълкуването върху искания административен акт.

Нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаеми административен съдия, правя искане за прилагане на цялото дело, дотолкова доколкото заключението се защитава от вещото лице в съдебно заседание и има значение как то е защитено пред съда. Делото е в архива на Административен съд-Бургас и няма да се създаде процесуална пречка за да бъде приложено цялото. Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът намира направеното в днешното съдебно заседание искане от процесуалния представител на жалбоподателя за относимо и допустимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства;

 

ДОПУСКА да се изиска за прилагане по настоящото производство архивно адм.д. №2026/2011година по описа на Административен съд-Бургас, като ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да се запознаят с неговото съдържание до датата на следващото съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.11.2014 година от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.42 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: