ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХІІ-ти административен състав

На двадесети май                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 491 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.В., нередовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно от днес.

 

СЪДЪТ приема, че за днешно съдебно заседание е налице процесуална пречка за даване ход на делото по следните съображения:

В жалбата, инициирала настоящото производство, жалбоподателят е посочил адрес за връчване на съдебните книжа в гр. Бургас, но доколкото липсва името на конкретно физическо лице, което да получава съобщенията и призовките, то съдът приема, че адресат следва да бъде именно жалбоподателят С.А.В.. За днешното съдебно заседание последният е призован именно от сочения от него съдебен адрес, но видно от призовката, получена на 03.03.2014 г., последната е получена от адвокат Е.М.. В настоящото производство към момента адвокат Мосинов не се легитимира като пълномощник на жалбоподателя, а и никъде не е посочен като лице, което да получава призовките и съобщенията до жалбоподателя, т. е. като съдебен адресат. Доколкото адвокат М. не е пълнолетно лице от домашните на жалбоподателя, респективно последното не е отразено във върнатата по делото призовка, то съдът приема, че процедурата по призоваването на жалбоподателя не е изпълнена съгласно действащите процесуални норми.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 10.09.2014 година от 13:00 часа, за която дата да се призове жалбоподателят, както от адреса в гр. Бургас, посочен в жалбата, така и от адреса в гр. Несебър, посочен в жалбата.

В призовката до адреса в гр. Бургас да се посочи изрично, че същата следва да бъде връчена на адресата лично или пълнолетен от домашните му, който живее на адреса и поеме задължението да я предаде на адресата. В призовката да се посочи изрично, че адвокат Е.М. не се легитимира като пълномощник на адресата и не е посочен като съдебен адресат на последния.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: