ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети април                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 490 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:20  часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Б.К., редовно уведомен, не се явява, представлява се от  адв. Р.П. с пълномощно, находящо се на лист 4 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОДМВР) – БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от гл.юк. А.И.,  с пълномощно на лист 17 по делото.

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се представлява от прокурор Тиха Стоянова.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮК.И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба от И.Б.К., ЕГН:  **********,  против ОД на МВР гр. Бургас. Претенцията на ищеца е за осъждане на ответника за изплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева – заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с процесуално представителство по обжалване на Наказателно постановление № 16-0769-002114/04.08.2016г., издадено от Росица Паязова – началник група в Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас, отменено с решение № 1524/19.10.2016 г. по НАХД № 4766/2016 г. по описа на Районен съд Бургас, влязло в сила на 04.11.2016 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 2368/26.02.2018 г. НАХД №4766/2016 г. по описа на Районен съд Бургас за прилагане като доказателство.

 

    ДОКЛАДВА постъпил с вх.№ 3775/02.04.2018 г. писмен отговор от ответника по делото, с който изразяват становище във връзка с исковата молба. Нямат доказателствени искания. Претендират разноските – юрисконсултско възнаграждение. Прилагат пълномощно, с което директорът на ОД на МВР – Бургас упълномощава гл. юрисконсулт А.И. да го представлява.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. П.: Поддържам исковата молба и приложените към нея доказателства. Оспорвам изцяло отговора на ОД на МВР, тъй като считам, че твърдението, изявено в него, че няма доказателства за платеното адвокатско  възнаграждение, не е вярно.

Да се приемат доказателствата, включително и изисканото дело, тъй като там се намира адвокатското пълномощно.

Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ГЛ.ЮК.И.: Отхвърлям исковата молба. Поддържам представения отговор. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Не възразявам да се приемат представените доказателства. Моля да се даде ход по същество.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Исковата молба е процесуално допустима. Подадена е от заинтересована страна чрез процесуалния й представител и отговаря на изискванията за форма и съдържание.

Моля да приемете представените с исковата молба доказателства, както и НАХД 4766/2016 г., приложено по делото, както и отговора на ответника.

Нямам доказателствени искания. Не възразявам срещу доклада на съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилото с вх.№ 2368/26.02.2018 г. НАХД №4766/2016 г. по описа на Районен съд Бургас и постъпилия с вх.№ 3775/02.04.2018 г. писмен отговор от ответника по делото, ведно с приложено пълномощно.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. П.: Считам, че е налице претърпяна от доверителя ми имуществена вреда в размер на 300 лева, изразяваща се в заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД 4766/2016. Налице е издаден незаконосъобразен акт – наказателното постановление бе отменено от съда. Решението влезе в сила и вредата е настъпила именно в пряка причинно-следствена връзка от издаден незаконосъобразен акт, тъй като ако не беше издадено наказателно постановление - нямаше да има нужда от адвокат, който да го представлява в Районния съд и съответно нямаше да се заплати адвокатски хонорар. Това е минималното адвокатско възнаграждение по тарифата - Наредба №1 за минималния размер на адвокатското възнаграждение. Считам, че отговорът е неоснователен. Ответникът твърди, че няма представени доказателства, че това възнаграждение е заплатено. С исковата молба съм представил заверен препис от адвокатското пълномощно. Но и от изисканото дело, което бе прието от съда - НАХД 4766/2016  г.,е видно, че там е приложено оригинал на адвокатското пълномощно и видно от него, е писано възнаграждението 300 лева цифров и словом, същото на графата получил е писано отново, че са получени в брой и от адвоката. Това е документът, който доказва едно получено адвокатско възнаграждение. Ако ответникът счита, че това е друг документ - няма такъв. Това е документът съгласно Закона за адвокатурата, който регламентира адвокатските възнаграждения.

Моля с изложеното да уважите исковата молба и да осъдите ОД на МВР да плати 300 лева, представляващи нанесени неимуществени вреди от издадено наказателно постановление, считано от датата на подаване на исковата молба да бъде присъдена законната лихва върху тази сума, както и да ми бъдат присъдени разноските по настоящото дело, за което представям списък.

ГЛ.ЮК.И.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна. Нямам какво да добавя повече от вече изложеното. Претендирам разноските за производството - юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че исковата молба е частично основателна. Действително по НАХД съдът е отменил наказателното постановление на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР, като поделото е приложено пълномощно, съдържащо разписка за платено адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева. Това е претендираната имуществена вреда, която съгласно Тълкувателно решение № 1/2017  г. по Тълкувателно дело от 2016 г., се дължи при наличието на незаконосъобразен акт, издаден от съответен административен орган. Безспорно е, че са настъпили вреди в сферата на ищеца, които са имуществени. Между тези вреди и незаконосъобразния акт е налице пряка и причинно-следствена връзка, като в сферата на ищеца в имуществената среда е настъпила вреда.

Считам, че размерът на адвокатското възнаграждение в конкретния случай е завишен с оглед фактическата и правна сложно на административно-наказателното дело, поради което моля да уважите иска в разумен размер и граници, като се съобразите с Наредба  №1.

АДВ. П.: Това е минималният размер за административните дела и дори при една от преходните разпоредби на Наредбата се дава възможност той да е увеличен 2 пъти, т. е. да е 600 лева. По-малко от това – 300 лева, не може да бъде. Не може да се слиза под минимума. Това е определено от наредбата като минимален размер. Моля съдът да  провери това!

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:  В Тълкувателното решение се набляга на въпроса, че присъденият размер на имуществената вреда не следва до води до неоснователно обогатяване, с оглед на което считам, че фактическата и правна сложност на делото оказват пряко значение при размера на имуществените вреди, които следва да се присъдят.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: