ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.03.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На  двадесет и втори  март                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ч. ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 490 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.Г.Г. редовно и своевременно призован се явява  лично.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ   Т.Т. ГЛ.С. В ДИРЕКЦИЯ УКОРС ПРИ ОБЩИНА БУРГАС редовно и своевременно призован не се явява и не изпраща представител

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото

          Предвид обстоятелството, че липсват  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

            Производството по делото е образувано по жалба на  Ч.Г.Г., ЕГН **********,  с адрес: ***, к-с Зорница бл.*,вх.*,ет.*,ап.*  срещу протокол от 03.04.2016 година, съгласно който е разпоредена принудителна административна мярка – преместване на паркирано пътно-превозно средство.

           УКАЗВА на страните, че в тежест на жалбоподателя е да докаже, че оспорения протокол, в който са обективирани обстоятелствата около приложената  принудителна административна мярка /ПАМ/ е индивидуален  административен акт, засягащ негови права  и интереси и подлежат на оспорване.

                В тежест на органа  да докаже, че е спазил всички нормативни изисквания, а именно процесуалните правила и материалния закон при издаване на оспорения акт, като предоставените на органа правомощия са били упражнени в изпълнение и в съответствие с целта на закона, а не при превратно упражняване на неговите властнически правомощия.В тежест  на ответният орган е и това да докаже своята компетентност по издаване на оспорения документ,  в случай че бъде установено, че същия е индивидуален административен акт.

            Съдът докладва, че по делото с входящ №2341/09.03.2017 година от ответника по делото е постъпила цялата административна преписка,касаеща реализираната принудителна адм мярка, ведно със снимков материал.

                Съдът докладва, че по делото с входящ №2552/15.03.2017 година от жалбоподателя Г. е постъпила молба, с която  е поискал корекция на жалбата, подадена от него.

                Съдът докладва, че по делото  с входящ № 2608/16.03.2017 година е постъпила молба от жалбоподателя Г., с  която представя по делото  копие от заповед №1453/15.06.2015 година на кмета на Община Бургас, касаеща компетентността на органа чиято.

                Съдът докладва, че по делото с входящ № 2610/16.03.2017 година Районен съд град Бургас е изпратил за послужване  НАХД №4127/2016 година  по описа на БРС.

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.- Оспорвам само протокола от 03.04.2016 година, не самото репатриране. Аз съм запознат с преписката, а  снимковия материал да се приеме само за сведение. Изискал съм доказателства по ЗДОИ за длъжностна характеристика на органа Т.Т., главен специалист в дирекция УКОРС, както и писмени доказателства, които считам, че имат значение за настоящия казус доколкото  установих, че  самата ПАМ се реализира от лица от две различни структури на Община Бургас-органа  Т.Т. е от УКОРС, а шофьорът на техническото  средство и подпомагащото го лице са от ОП „Транспорт“. Моля да се приеме заявлението като  доказателство, а предвид това, че длъжностната характеристика на Топузов е представена, същата да бъде приета по делото.

                Съдът с оглед становището на жалбоподателя, че поддържа жалбата си и като съобрази изразеното мнение относно  представените от органа доказатества, намира че адмиминистративната преписка следва да бъде приета в цялост, ведно с представените от самия  жалбоподател писмени  доказателства в днешното съдебно заседание, както и с молбата му от 16.03.2017 година, ведно с АХНД 4127/16 година, поради което и воден от горното

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

                ПРИЕМА представената административна  преписка в цялост.

                ПРИЛАГА за сведение снимковия материал.

                ПРИЕМА заявление за достъп до обществена информация от жалбападателя Г. с вх.94-01-5553/1/21.02.2017 година, ведно със заявление  вх.№94-01-5553/4/ от 10.03.2017 година.

                ПРИЕМА заповед №1453/15.06.2015 година на Кмета на Община Бургас Д.Н., както и представените с първоначалната жалба от страна на жалбоподателя писмени доказателства.

                 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г. - Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

                Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                     

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

                ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

                ДАВА ход на делото  по същество.

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.- Моля да бъде отменен протоколът от 03.04.2016 година като нищожен, да се прогласи за нищожен. Смятам, че общината няма генерален план за движение  по пътищата, маркировка или пътни знаци. Считам, че имам интерес да оспоря протокола, тъй като, ако се устанави, че е нищожен този акт, аз ще мога да атакувам  ПАМ,  АУАН и НП.

  Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

  Протоколът  е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 15:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: