О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 456 /14.03.2016г.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                  СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№ 490 по описа на Административен съд-Бургас за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Незихат 75” ЕООД, ЕИК ****, подадена чрез С.Ф.К. – управител, с адрес с.Граничар, община Шабла, област Добрич, ул.Втора **, против заповед № РД-14/16.02.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чиито район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Според чл.14, ал.1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Главна дирекция „Рибарство и контрол“ има четири териториални звена със статут на отдели, от които първия – отдел „Рибарство и контрол – Черно море” е с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич.

Съгласно представената по делото заповед № РД-232/21.04.2015г. на изпълнителния директор на ИАРА, част ІІІ, в Главна дирекция „Рибарство и контрол” отдел „Черно море” (т.2.1) са обособени три сектора – сектор „Център за наблюдение на риболовни кораби”, сектор „Варна” и сектор „Добрич”, последният от които с три щатни бройки по служебни правоотношения и 8 - по трудови правоотношения.

При служебна справка на официалния електронен сайт на ИАРА съдът установи, че сектор „Рибарство и контрол” Добрич има самостоятелен адрес, посочен е телефон и факс, електронен адрес, име и телефон на началника.

При тези факти съдът счита, че в случая е налице териториална структура на администрацията на органа, по смисъла на чл.133, ал.1 вр. т.1а, от §1 от ДР на АПК, на територията на област Добрич - сектор „Рибарство и контрол” Добрич към отдел „Рибарство и контрол – Черно море” на Главна дирекция „Рибарство и контрол”, където е адресът на жалбоподателя. За това компетентен да разгледа процесната жалба против оспорения административен акт на изпълнителния директор на ИАРА е Административен съд Добрич.

По тези причини и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът, като счита, че делото не му е местно подсъдно

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 490/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Добрич.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: