О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

   907                                    20.04.2015 година                                         гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                 ХІІ-ти състав

На петнадесети април,                                              две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

Секретар: Гинка Фортунова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 490 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производство по реда на чл.208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по писмо, което може да се счете за касационна жалба, подадена от Н.Е.И.-Горскопф, с посочен адрес:***, до Районен съд Несебър, в която е възразил срещу наказателно постановление № 14-0304-001122.

Заедно с жалбата Районен съд Несебър е изпратил на Административен съд Бургас цялото свое НАХД № 556/2014г., което е образувано по жалба на Н.Е.И.-Г. против наказателно постановление № 14-0304-001122/25.06.2014г., издадено на началника на РУП-Несебър, с което за нарушение по чл.150 от ЗДвП, на осн. чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. По това дело Районен съд Несебър е постановил решение № 287/10.10.2014г. с което е отменил наказателното постановление под № 14-0304-001122/25.06.2014г., издадено на началника на РУП-Несебър.

Тъй като писмото, което може да се счете за касационна жалба, е подадено в Районен съд Несебър на 27.02.2015г., а първоинстанционното решение е прието за връчено по реда на чл.61, ал.2 от ЗАНН – на 14.11.2014г., т.е. много след изтичане на срока за касационно обжалване, а освен това жалбата не отговаря на изискванията на чл.212, т.1, 3, 4 и 5 от АПК, съдията-докладчик по настоящото дело с разпореждане от 16.03.2015г. остави жалбата без движение, като указа на касатора да отстрани нередовностите.

Касаторът Н.Е.И.-Г. не беше намерен на посочения от него адрес в ***, като видно от нарочното писмо на органа по връчването на съобщението – кмета на с.Кошарица, същият в момента е чужбина и ще се върне в селото през м.юни 2015г. Самият касатор е посочил в жалбата си, че ще пребивава в България от 20.05.2015г., т.е. понастоящем е в чужбина, като не е посочил адрес за призоваване там, различен от адреса в България посочен в жалбата.

Настоящият съдебен състав намира касационната жалба за процесуално недопустима по следните съображения:

На първо място липсва право на жалба и правен интерес у касатора от оспорване на решението на Районен съд Несебър, тъй като с него наказателното постановление, което е обжалвано от Н.Е.И.-Г., е било отменено, т.е. за него е налице постигнат благоприятен правен резултат. Съгласно чл.210 от АПК, вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН, право на касационно обжалване имат страните по делото, за които решението е неблагоприятно. След като решението на районния съд е благоприятно за касатора, то за него не е налице право и интерес от настоящото касационно обжалване.

На второ място не е спазен 14-дневният срок за подаването на касационна жалба по чл.211, ал.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН. Съобщението до жалбоподателя за постановеното решение по делото се счита извършено на 14.11.2014г. на осн. чл.61, ал.2 от ЗАНН, тъй като жалбоподателят не е бил намерен на посочения от него адрес в жалбата. Настоящата касационна жалба обаче е подадена едва на 27.02.2015г., т.е. много след изтичане на срока за обжалване. В съдебното производство по обжалване на наказателни постановления ненамирането на жалбоподателя на посочения от него адрес не е основание за недаване ход на делото. Чл.61, ал.2 ЗАНН изрично сочи, че съдът дава ход на делото и когато жалбоподателят не е намерен на посочения от него адрес, т.е. става въпрос за призоваване за съдебно заседание. Това правило не е посочено изрично, че важи и за съобщаването, но чл.180 НПК, регламентиращ връчването на призовките, съобщенията и книжата не съдържа разлика в начина на връчване с оглед на вида на това, което се връчва - призовка, съобщение или книжа и не съдържа хипотеза, съответна на доказателствата по делото. Съществуващата нормативна уредба, която не съдържа изрична регламентация на процесната хипотеза в нормативния акт към който чл.84 ЗАНН препраща, и при отчитане на наличието на регламентация на тази хипотеза в чл.61, ал.2 ЗАНН по отношение на един от подлежащите на връчване документи - призовката, води до извода, че в случая приложима е разпоредбата на  чл.61, ал.2 ЗАНН, според която след като жалбоподателят не е бил намерен на посочения от него адрес, съобщението се смята за редовно връчено. (В тази насока и Определение № 5220/15.04.2014г. на ВАС по адм.д. № 4704/2014г., VII о.)

На трето място не са отстранени посочените нередовности в касационна жалба в дадения 7-дневен срок, което на осн. чл.216, вр. чл.158, ал.3 от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН, също е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Водим от горното и на осн. чл.210, ал.1, чл.215,т.3 и чл.216 от АПК и чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ писмото, прието за касационна жалба, подадена от Н.Е.И.-Горскопф, с посочен адрес:***, до Районен съд Несебър, в която е възразил срещу наказателно постановление № 14-0304-001122. 

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно наказателно административен характер дело № 490 от 2015 година по описа на Административен съд  Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                           2.