ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,14.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети януари                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 490 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ц.Л., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 32 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.Т.С. – инспектор в ПЪРВО РУП-БУРГАС, редовно уведомен, се явява лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Д.: Моля да бъдат приети така представените до даване ход на делото в днешно съдебно заседание писмени доказателства. Единствено от исканите от нас такива, не е представена книгата за свиждане със задържани лица, надлежно регламентирана в чл.77, ал.1, т.10, т.е. води се книга за провежданите свиждания със задържаните. С това доказателство ще установя дали съм имал среща преди извършване на процесуалните действия с моя доверител.

С оглед практиката на ВАС, щом задържаният по чл.63 от ЗМВР е поискал среща с упълномощен от него адвокат, административният орган няма право да извърша никакви процесуални действия, докато не се извърши тази среща.

 

ОТВЕТНИКЪТ: По принцип се води такава книга, но като практиката в момента не се води надлежно такава и затова не е представена. В случая не е представена, защото не е заведено нищо в нея по принцип, не само за конкретния случая. Това е честа практика, защото на адвоката се дава свобода да се среща със задържания. Господин Д. се познава с голяма част от колегите и началниците и на него му се осигурява достъп до клиентите му редовно, като много често не се записва в книгата за посещения и моля той да потвърди това.

Освен това искам да добавя, че адвокатът се записва в книгата, когато той се яви и поиска такава среща. Ние не можем да чакаме 10 часа лицето да поиска такава среща с адвокат. Заявявам, че среща между адв.Д. и С.Л. е осигурена, както в самата жалба и самият ищец е отбелязал, че се е срещал с него. Тази среща се осъществи още преди изготвяне на документацията. Той още не беше задържан, отказа да дава всякакви обяснения и му беше дадена възможност да се свържи с адвокат и адвокатът му беше уведомен, а г-н Д. е много добре запознат с това. Още повече, че той се яви в полицията с адв.Д.. Лицето не можеше да бъде открито и ние го намираме чрез адв.Д.. адв.Д. се обажда на лицето и се яви в полицията с него. Адв.Д. помоли ние да си свършим работата, но в 8 часа на следващия ден задържаният да бъде освободен.

Цялата тази фактическа обстановка е описана в докладните от началника, моята докладна.

 

Адв.Д.: С оглед изявлението от ответната страна, оттеглям искането за представяне на копие от книгата за свиждания.

Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Д.: Моля да отмените атакуваната от нас заповед като незаконосъобразна с оглед представените документи, направеното изявление от страна на административния орган и само искам да маркирам. Собственоръчно съм написал в представения протокол на Районна прокуратура-гр.Бургас, на последната страница, където са подписите на поемните лица, че не съм присъствал на започналите процесуални действия и съм се подписал. В тази връзка и с оглед константната практика, моля да отмените заповедта.

Ще представя подробни писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ: На първо място, защо сме задържали това лице, има надлежно оформена докладна от инспектор, който многократно е работил с него. Лицето беше редовно призовано чрез адвоката си в районното за изясняване на случай. Става въпрос за палеж на автомобил. Тъй като отказа съдействие и отказа да установим алиби, ние бяхме принудени да го задържим. Не ни съдейства и ние го задържахме. Адвокатът му каза „да си свършим работата”. За да си свършим работата, значи да даде обяснения къде е бил. Колежката от досъдебното производство искаше да направим претърсване и изземване, т.е. да може да проверим цялата информация, която имахме и защото той е лице, което трудно може да се открие, ние го задържахме, защото имаме данни, че е извършил престъпление съгласно ЗМВР. Имаме данни, че лицето е извършил престъпление и това ни дава право да го задържим. След това разследващият орган е преценил, че трябва да се направи претърсване и изземване и направихме такова в дома на задържания. Адвокатът беше уведомен преди да отидем на адреса. Оттам разследващият полицай преценя кога да влезе и дали да чака адвокат. Аз не мога да водя разследването и да кажа кога ще влизаме или ще чакаме. Това са функциите на разследващия полицай.

И в момента също търсим това лице. Лицето е с влязла в сила присъда „лишаване от свобода” и отново не можем да го намерим. Обявен е за издирване.

 Заповедта е издадена с абсолютно всички реквизити, които се изискват от ЗМВР и моля да я потвърдите и отхвърлите жалбата.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: