ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ХІ-ти административен  състав       

На седми февруари                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно дело номер 48 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:18 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Многопрофилна болница за активно лечение - „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Районна здравноосигурителна каса – Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По ход на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 

          ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦ. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: В началото на жалбата сте посочили, че обжалвате заповед за налагане на санкция от 16.12.2016 г. на директора на РЗОК - Бургас. В петитума на жалбата обаче претендирате отмяна на писмена покана от 15.10.2015 г. Всъщност какво обжалвате?

         

          АДВ. М.:  Заявявам, че обжалваме заповедта от 16.12.2016 г.

По повод направеното оспорване в жалбата, искаме от ответника да представи уведомление от арбитражната комисия по повод направеното възражение, както и представеното становище от арбитражната комисия за процесния казус. От значение е и датата на получаване на становището от арбитражната комисия за това дали са спазени законовите срокове.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме жалбата.

Представям и моля да приемете по делото следните доказателства:  писма от РЗОК – Бургас с Български лекарски съюз, от които е видно, че имаме отказ от РК на БЛС за представяне на членове в арбитражните комисии. Представям Приложение № 12 - Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗОО и известие за доставяне от 22.12.2016 г. от „М и БМ Експрес“.

          АДВ. М.: Оспорвам представеното Приложение № 12, тъй като в депозираната от нас жалба не се оспорва законосъобразността на т. 1 и Приложение № 12 е ирелевантно за законосъобразността на заповедта. В случая „МБАЛ - Бургасмед“ ЕООД не е била уведомена за липсата на арбитражната комисия, за да бъде санкционирана с незаконосъобразен акт.

 

          Предвид изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя, че оспорената заповед не се обжалва относно констатациите по т. 1 – за ЗЗОЛ К.С.Ц., с ЕГН ********** и предвид формулирания петитум в жалбата, както и уточнението направено в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, съдът счита, че жалбата е недопустима по отношение на констатациите и волеизявлението на ответника по т. 1 от заповедта (за ЗЗОЛ К.С.Ц., с ЕГН **********).

 

          По изложените съображения и на осн. чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:         

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ - Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Освобождение“ № 3 срещу Заповед № РД-25-1495/16.12.2016 г. на директора на РЗОК - Бургас в частта относно констатациите и волеизявлението за ЗЗОЛ К.С.Ц., с ЕГН ********** и наложена финансова неустойка в размер на 200 лв. (т. 1 от заповедта).

          ПРЕКРАТЯВА административно дело № 48/2017 г. в тази част.

          Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, с частна жалба пред Върховен административен съд.

         

 

                                                                   СЪДИЯ:

 

          ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на лист 2, както и доказателствата приложени към жалбата, съгласно описа на лист 4.

          ПРИЕМА доказателствата представени с писмо в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, като по доказателствената им стойност ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

          ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦ. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: От представените доказателства приети току-що установявам, че няма създадена арбитражна комисия, която да действа в района на РЗОК - Бургас. Въпреки това, за пълнота може ли да отговорите има ли изготвено уведомление до арбитражната комисия и становище на съответната арбитражна комисия?

          ОТГОВОР НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не е съставена арбитражна комисия в предвидените от закона случаи. Няма такава и съответно не е изпращано възражението на „МБАЛ – „Бургасмед“ ЕООД.

          АДВ. М.: Моля да се обърне внимание, че изпращаните писма са с дати месец април и май, а извършената проверка е била през месец ноември 2016 година. Липсата на приложени доказателства индикира липсата на спазване на процедурата и търсене на становище на арбитражната комисия от РЗОК - Бургас за конкретния случай.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Арбитражната комисия се сформира в началото на месец април. Уточнявам, че трябва да се сформира комисия за конкретния казус. Към момента също няма сформирана арбитражна комисия.

 

          Съдът предвид направените уточнения и изявления на страните, като счита, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания:

          АДВ. М.: Поддържам аргументите изложени в жалбата и моля заповедта за налагане на санкция на директора на РЗОК - Бургас да бъде отменена като незаконосъобразна и неправилна, издадена в нарушение на материалния закон и при неспазване на установената процедура в ЗЗО. Следва да се отбележи, че в самата заповед като основание за издаване има неяснота, тъй като са цитирани две разпоредби, които са противоречиви – чл. 76 от ЗЗО и кумулативното основание за издаване на оспорената заповед по чл. 270 от решението на Надзорния съвет от 09.03.2016 г., която разпоредба обхваща хипотезите при липса на подадено възражение от страна на проверяваното лечебно заведение. Поддържам и останалите аргументи в жалбата за незаконосъобразността на оспорената заповед.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение. Моля да потвърдите издадената от директора на РЗОК - Бургас Заповед № РД-25-1495/16.12.2016 г. като законосъобразна.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Представям подробни писмени бележки.

          Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.42 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: