ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети  май                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 48 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕН УАЙ ЕКСПЪРТ ПРОПЪРТИС ЕООД Н.Х., редовно  уведомен, изпраща за представител  адв.Х.Х.Д.П., надлежно   упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ-ПОМОРИЕ редовно уведомен,  не се  явява  и не изпраща представител.

Явява се вещото лице С.А.

адв.Д.П. - Да са даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А. 52 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

Вещо лице А.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение от 05.05.2016 г. Входирала съм две експертизи,  като първата входирана моля, съдът да не кредитира предвид допусната техническа  грешка в нея.

Въпрос на адв.Д.П. - В заключението от 05.05.2016г. включени ли са в такса битови отпадъци компонент обезвреждане на битови  отпадъци и чистота.

Вещо лице А. - Не,  в обжалвания АУЗД такса битови отпадъци е изчислена само по отноншение на компонента поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване- няма  сметосъбиране  и сметоизвозване.

адв.Д.П.-Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

Съдът след изслушване на изложеното от  вещото лице и изразеното становище на процесуалния  представител на жалбоподателя 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.А., изготвена по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза и  входирано  с вх.4749/05.05.2016 година. Да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева от внесения по делото депозит от страна на жалбоподателя.

адв.Д.П. - Нямам други  доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че  делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

адв.Д.П. - Съображенията срещу акта сме изложили както в жалбата, така и в писмено становище по делото. Моля  да отмените като незаконосъобразен и неправилен  обжалвания акт, а именно АУЗД №АУ000108/04.11.2015 г., в частта му относно размера на дължимия данък и такса битови отпадъци, като кредитирате  заключението на вещото лице, при така изсчислените  данък  и такса битови отпадъци с лихвите към тях, като привилни законосъобразни.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: