Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер    297     17 февруари  2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на дванадесети февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 48 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на EТ „Меди – А. М.“ с ЕИК по Булстат 128564043, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от А. Н. М., против решение № 169/10.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 343/2014г., по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 337/30.01.2014 год. на началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, на EТ „Меди – А. М.“ е наложена „имуществена санкция” в размер на 4 000.00 лева, за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 124, ал. 1 ЗАДС са били отнети в полза на държавата следните тютюневи изделия-предмет на нарушение: цигари „LM red label" 10 бр. пакети, по 20 къса всеки и на основание чл. 124а, ал. 1, вр. чл. 123, ал. 6 ЗАДС, касаторът е бил лишен от право да упражнява търговска дейност в търговски обект- магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Синеморец, обл. Бургаска, за срок от един месец.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и при неправилно приложение на закона, за което излага подробни съображения в жалбата. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателно постановление № 337/30.01.2014 год. на началника на Митница Бургас. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Царево да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Царево, с решение № 169/10.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 343/2014г., по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 337/30.01.2014 год. на началника на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, на EТ „Меди – А. М.“ е наложена „имуществена санкция” в размер на 4 000.00 лева, за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 124, ал. 1 ЗАДС са били отнети в полза на държавата следните тютюневи изделия-предмет на нарушение: цигари „LM red label" 10 бр. пакети, по 20 къса всеки и на основание чл. 124а, ал. 1, вр. чл. 123, ал. 6 ЗАДС, едноличния търговец е бил лишен от право да упражнява търговска дейност в търговски обект- магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Синеморец, обл. Бургаска, за срок от един месец.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено, че EТ „Меди – А. М.“ държал в стопанисвания от него търговски обект баничарница- находящ се в с. Синеморец, обл. Бургаска, цигари марка "LM red label" 100mm- 10 бр. пакети по 20 къса всеки, с надпис върху потребителската опаковка "duty free“  в нарушение на чл.99, ал.2, т.4 ЗАДС, за което бил правилно санкциониран на основание чл.123, ал.6 ЗАДС, лишен бил от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 месец на основание чл.124а, ал.1 ЗАДС във вр.чл.123, ал.6 ЗАДС, а на основание чл.124, ал.1 ЗАДС били отнети в полза на държавата цигарите,  предмет на нарушението.

Основните възражения на касатора са, че съдът не е обсъдил възраженията му за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство,  че не е изложил мотиви защо не е кредитирал показанията на водените от него свидетели. Излагат се доводи за допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на наказателното постановление, както и че по делото не е доказано по безспорен начин извършването на административното нарушение. Твърди се, че са налице предпоставки за приложение на чл.28 ЗАНН.

Отговорността на EТ „Меди – А. М.“ е ангажирана за това, че при извършена проверка на 5.08.2013г. в баничарница „Меди“, находяща се в гр.Синеморец, община Царево, област Бургас, ул. „Бутамя“ било установено, че търговецът държи в търговския обект цигари марка "LM red label" 100mm- 10 бр. пакети по 20 къса всеки, с надпис върху потребителската опаковка "duty free“. За така констатираното, квалифицирано като нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 4 Закона за акцизите и данъчните складове, е съставен акт за установяване на административно нарушение АУАН № 336/23.08.2013г., а впоследствие е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

 Неоснователно е възражението на касатора, че първоинстанционното решение е постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства, посочвайки защо не е кредитирал показанията на водените от жалбоподателя свидетели. Районният съд е приел, че при установяване на нарушението и при издаване на атакуваното наказателното постановление, административнонаказващият орган не е допуснал твърдените от жалбоподателя съществени нарушения на установената в ЗАНН процедура, като е изложил подробни мотиви защо намира възраженията му за неоснователни.

Нарушението е описано детайлно в АУАН и в наказателното постановление, посредством всички индивидуализиращи го от обективна страна белези, така, че става ясно по несъмнен начин какво точно нарушение е вменено на санкционираното лице. Описанието му съответства на дадената от административнонаказващия орган правна квалификация, поради което не е накърнено правото на защита на EТ „Меди – А. М.“  в процеса. В наказателното постановление са описани подробно не само обстоятелствата, свързани с извършване на нарушението, но и доказателствата, които го потвърждават, в това число протокол за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейност с акцизни стоки, с № 829/5.08.2013г., опис за иззети стоки № 829/5.08.2013г.

Тези доказателства са приложени в административната преписка и заедно с останалите писмени и гласни доказателства, събрани по делото, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, обуславят извод, че EТ „Меди – А. М.“ е извършил нарушението, за което е ангажирана отговорността му. На едноличния търговец са наложени съответните наказания имуществена санкция и лишаване от право да упражнява търговска дейност, предвидени кумулативно в санкционните разпоредби на чл.123, ал.6 ЗАДС и чл.124а, ал.1 от същия закон, като правилно, на основание чл.124, ал.1 ЗАДС цигарите, предмет на нарушението, са отнети в полза на държавата. 

Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на районния съд, че не са налице предпоставки за квалифициране на установеното административно нарушение като маловажен случай, поради което не е необходимо преповтарянето им в настоящото решение.

 С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха сочените касационни основания за неговата отмяна. 

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение 169/10.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 343/2014г., по описа на Районен съд – Царево.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.