ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 26.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести февруари                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 48 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТБони комерс” АД, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

Производството е по жалба на „Бони комерс” АД против Акт за прихващане или възстановяване № 1213424/13.09.2012г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №445/15.12.2012г. на изпълняващ правомощията на директор в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Бургас при ЦУ на НАП.

        

АДВОКАТ П. – Поддържам жалбата. Искам да кажа че в решението на директора на „ОДОП” има подвеждане по отношение на спирането на ревизионните актове. В тази връзка представям служебна бележка от ТД на НАП, в което е видно, че спирането е до м.12.2012г., а не както е посочено в решението.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Относно представената служебна бележка и посочения в нея РА №02251000062/29.11.2010г. - към делото се намира определение на ВАС - № 7030/19.05.2011г. съгласно което спирането е към дата 31.12.2011г., кокто е написано решението на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас.

С оглед на горното считам, че жалбата в частта под № ІІІ изцяло е неотносима към предмета на спора, тъй като с това АПВ няма прихванат РА № 60. С процесното АПВ са прехванати задължения по РА № 62/29.11.2010г. В решението е описано подробно за всеки един акт на жалбоподателя.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДАВА думата по същество

 

АДВОКАТ П. – Уважаема госпожо съдия, моля да приемете за основателна жалбата на доверителят ми и отмените облажвания Акт за прихващане или възстановяване №1213424/13.09.2012г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, като неправилен и незаконосъобразен.

Ще обърна внимание, че в самия акт за прихващане не се упоменава за кой точно ревизионен акт е извършено прихващане и по силата на самия процесуален закон, предвид на това, че се погасяват публични задължения по реда на тяхното възникване, би следвало да се приеме, че с процесната сума е погасен първият по време ревизионен акт, а именно РА № 60/16.11.2010г., който ревизионен акт е изцяло отменен, с влязло в сила решение на ВАС. Освен това искам да обърна внимание, че и последния РА № 102/16.02.2012г. е отменен от Административен съд гр.Бургас, като в момента спора е висящ пред Върховен административен съд.

Представихме и служебна бележка във връзка със спряното предварително изпълнение, поради което считаме, че издадения акт на 13.09.2012г. наистина се явява неправилен и незаконосъобразен.

Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Моля уважаемия съд да отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че в решението на Директора на дирекция „ОУИ” Бургас подробно е посочено, че по всеки един акт е налице спиране, кой акт е в принудително изпълнение и спрямо кой е извършено плащането. Относно РА № 60 той е отменен след процесното АПВ, акт № 102 е отменен с решене на Административен съд гр.Бургас и спора е висящ пред Върховен административен съд.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: