Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 18 юли  2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на шестнадесети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВ

ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА С., изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 48/2011 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от адвокат Д., в качеството му на пълномощник на М.Н.С. - Б., против Решение № 2047/11.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 3349 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 5874/10 от 24.06.2010 година на Началник Сектор ПП при ОД на МВР – Бургас, с което за извършено от М.Н.С. – Б. нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП са й наложени административни наказания – глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

В жалбата се твърди неправилно приложение на закона. Касаторката счита, че неправилно първоинстанционният съд е приел, че скоростта е установено с годен за целта уред, тъй като Българският институт по метрология не е бил сертифициран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” – гр. София, за извършване на проверки за изправност, изпитване и калибриране на технически средства за измерване на скоростта. Поради това доказателствата за проверка на уреда, посредством който е установена скоростта, за което е издадено наказателно постановление, са били неотносими към спора, тъй като не са били събрани такива, този уред да е проверен от сертифициран за целта орган.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител, поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалбата не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас,  намира решението за законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е частично основателна, но не по изложените в нея съображения.

Наведените от касатора аргументи за незаконосъобразност на наказателното постановление са били подробно обсъдени от първоинстанционния съд. Становището му в тази насока, настоящият състав на съда изцяло споделя. Не подлежи на отделно сертифициране от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” – гр. София държавен орган, на който правомощията, касаещи установяване на съответни параметри, определящи годност на измервателни уреди, са определени със закон, както е в настоящия случай.

Съдът намира за необосновано и твърдението, че административнонаказателната отговорност на касатора следва да бъде ангажирана при хипотезата на т. 1 на чл. 182, ал. 2 от ЗДвП, тъй като в конкретния случай е установено превишение на допустимата скорост над 51 км/час.

Предвид обаче последвалата промяна на закона и с оглед разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, решението следва да бъде отменено в частта, с която наказателното постановление е потвърдено досежно санкцията, а последното да бъде отменено по отношение на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС”.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 2047/11.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 3349 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Бургас, в частта в която е потвърдено наказателното постановление, с което на М.Н.С. – Б. е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и го ОСТАВЯ в сила в останалата му част.

В отменената част съдът ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5874/10 от 24.06.2010 година на Началник Сектор ПП при ОД на МВР – Бургас, с което за извършено от М.Н.С. – Б. нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: