ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 489 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Давс Трейд“ ООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ТД на НАП - Бургас, редовно призован, се представлява от юк. И. c  пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

ЮК.И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „ДАВС ТРЕЙД“ ООД против РА №0217003172/09.11.2017 г., потвърден с решение №33/05.02.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас, с който с който на жалбоподателя са определени задължения по ЗДДС в размер на 233 033,65 лева (в т.ч.:184719,31 лева задължения по ДДС и лихва за забава в размер на 36702,63 лева за ревизираните периоди м.08-2014 г., м.10-2014 г., м.11-2014 г., м.12-2014 г., м.03-2015 г. и м.05-2015 г.).

 

ЮК.И.: Оспорвам жалбата. Няма да представям доказателства. Да се приеме преписката, както и писмото, с което сме представили удостоверенията за лицата, с което удостоверяваме компетентността на издателите на ревизионния акт.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно.

Съдът ДОКЛАДВА молба от името на жалбоподателя, с която е направено доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза със задачи, формулирани в т.1-9.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Оспорва ли администрацията, че дружеството- жалбоподател е разполагало преди извършване на ВОД  със стоките, които са били предмет на оспорените доставки и за които са представени доказателства по преписката, че са получени от дружество от Иран?

 ЮК.И.: Няма такова оспорване. Не оспорваме, че дружеството е разполагало с тази стока.

Предвид уточнението, направено от юрисконсулт И., съдът счита, че от формулираните 9 въпроса въпроси № 1-3 са излишни, защото с отговора на процесуалния представител на ответника, тази част от фактите по делото вече не е спорна. Съдът СЧИТА, че в този случай следва да допусне въпроси 4-9 по молбата, представена на 12.4.2018 г.

Съдът СЧИТА, че искането на жалбоподателя на евентуално назначеното вещо лице да бъдат издавани съдебни удостоверения с определено съдържание, към настоящия момент не следва да бъде удовлетворявано. Вещото лице  по  делото е специалистът, който следва да прецени дали, кога и какви съдебни удостоверения трябва да му бъдат издавани, за да изпълни възложените задачи. Отделно на основание чл.171, ал.4 от АПК, съдът следва да укаже на жалбоподателя, че не конкретизира в молбата си кое от физическите лица, посочени си трите си имена в молбата кое превозно средство е управлявало – от посочените  превозни средства, посочени в същата молба, съдът следва да укаже на жалбоподателя и обстоятелството, че част от превозните средства, описани в молбата, не са надлежно индивидуализирани, така че да бъде възможно изследването на поставените въпроси – превозното средство, посочено в т.11 от молбата.

Отделно съдът КОНСТАТИРА, че част от представените доказателства са в изключително лош вид за възприемане и интерпретиране в съдебния акт.

 

ЮК.И.:  Заявяваме, че разполагаме единствено с нечетливи копия на документите, които се съдържат в административната преписка и сме работили за съжаление само с такива. Не сме в състояние да предоставим на съда по-добри копия от тези, които са в административната преписка. Моля да задължите ответника да представи четливи копия, защото това допълнително ще улесни и нашата работа.

 

Съдът СЧИТА, че искането е основателно, като едновременно с това КОНСТАТИРА, че част от представените доказателства са на език, различен от езика на процеса. Съдът приема, че доказателствената тежест за оборване на констатациите в ревизионния акт е възложено върху жалбоподателя. Това е така, защото приходната администрация при определяне на задълженията на дружеството  се е позовала на отрицателни факти, а именно: липсата на реално извършена доставка на фактурирани  стоки от територията на Р България на територията на Р Гърция. При така заявеното отричане на твърдени от жалбоподателя факти, върху жалбоподателя пада доказателствената тежест по установяване на всички фактически основания за извършването на заявената от него вътреобщностна доставка. Затова жалбоподателят следва да установи фактите, на които се позовава за вътреобщностните доставки, които са отречени.

На основание всичко изложено съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя на посочи кое от физическите лица, описани в молба вх.№ 4163/12.04.2018 г., кое транспортно средство и за кой период от време твърди, че е извършило фактически доставката на стока от Р България в Р Гърция.

УКАЗВА на жалбоподателя да представи четливи заверени копия, съответно заверени с превод на български език, съдържащи се на лист: 216, стр.2-217, 212-214, 250-254, 258, 260-261, 263-266, 268-269, 271, 272, 274-276, 278-280, 282, 283, 285-287, 291, 373, 377, 388, 390, 393, 394, 396-стр.2, 399, 401-403, 230-стр.2, 231.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачите, формулирани от името на дружеството-жалбоподател в молба вх.№ 4163/12.04.2018 г. - въпроси № 4-9.

НАЗНАЧАВА вещо лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 700 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Вещото лице ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНО за започване изпълнение на възложените задачи след представяне на доказателство за внесения депозит.

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 05.06.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: