ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 31.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 489 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят П.К.Т. е и ищец по делото - редовно уведомен не се явява. Представлява се от адв. Ц..*** - редовно уведомена, се представлява от юк. Б. - представя пълномощно.

         Ответникът В.С.Х. – специалист репатрация на ОП при Община Бургас - редовно уведомен се явява лично.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на П.Т. против принудителна административна мярка „Принудително преместване на личен автомобил”, наложена на 18.02.2016 г. от ответника по жалбата В.Х. – специалист репатрация при Община Бургас.

 

         ДОКЛАДВА и съединен по жалбата иск по ЗОДОВ с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с който ищецът Т. въз основа на твърдяното незаконосъобразно действие на ответника Х. е предявил иск за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 43,20 лв.

 

         Адв. Ц.: Поддържам жалбата и исковата молба. Нямам доказателствени искания, няма да соча доказателства. Представям и моля да приемете списък с разноските.

 

         Юк. Б.: Считам, че жалбата е неоснователна и недоказана. Моля да се остави без уважение, както и иска по ЗОДОВ също като неоснователен. Представям втора страница от длъжностната характеристика на ответника Христов.

         Моля в днешното съдебно заседание да разпитаме лицето, което е наложило ПАМ – ответникът.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата и искът са процесуално допустими, поради което моля да се допуснат за разглеждане. Нямам доказателствени искания. Да се приобщи административната преписка. Не възразявам да се разпита ответника.

 

         Адв. Ц.: Не възразявам ответникът да направи изявление.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.10 от делото.

         ПРИЕМА и представеното доказателство в днешното съдебно заседание – страница втора от длъжностната характеристика на ответника Х.

 

         На основание чл.176 ГПК, във вр.с чл.144 АПК, СЪДЪТ ДОПУСКА ответникът по делото да даде обяснения.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ХРИСТОВ: На 18.02.2016 г. беше получен сигнал от граждани и отидохме на кръстовището на ул. „Нидер” и на ул. „Славянска” и видяхме джип „Тойота”, паркиран на кръстовището. Не беше обозначено мястото с маркировка „синя зона”. Вътре в кръстовището беше паркиран джипа, а по напред от автомобила имаше обозначения за синя зона. Предприехме мярка за репатриране на автомобила за наказателния паркинг. На място се състави протокол – шест броя снимки за оказване на наказанието за неправилно паркиране. Докато налагах мярката никой не се появи.

 

         ВЪПРОС НА ЮК. Б.: Задавам въпроса в качеството на юрист на ответника по предявения иск по ЗОДОВ: Така паркиран автомобилът на кръстовището на ул. „Нидер” и ул. „Славянска”, създаваше ли опасност и затрудняваше ли движението и преминаване на участниците в движението?

 

         СЪДЪТ КЪМ ОТВЕТНИКА: Отговорете на въпроса.

 

         ОТГОВОР:  На място установихме, че тротоарът е запушен и създава опасност за движението.

 

         Адв. Ц.: Аз също имам въпроси по чл.176 ГПК към страната:

 

         ВЪПРОС: Какво означава „запушил тротоара”?

 

         ОТГОВОР:  Означава, че майка с количка не може да премина от този тротоар на отсрещния тротоар, не може да премине през кръстовището.

 

         ВЪПРОС: Автомобилът беше ли стъпил върху тротоарните плочки?

 

         ОТГОВОР:  Автомобилът не беше стъпил върху тротоарните плочки.

 

         ВЪПРОС: На основание коя от хипотезите на чл.171 от ЗДвП наложихте мярката?

 

         ОТГОВОР:  На основание втората – защото е по сигнал от гражданин и автомобилът е пречка за движение на останалите участници.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Кръстовището, на което беше спрян автомобилът, каква форма имаше ?

 

         ОТГОВОР:  По тази снимка, мисля, че е Т-образно, защото не си спомням много добре.

 

         ВЪПРОС: За останалите участници в движението имаше ли видимост към пътното платно, така както беше спрян автомобилът?

 

         ОТГОВОР:  Ние констатирахме, че няма видимост от едната улица, но не си спомням от ул. „Нидер” или от ул. „Славянска” нямаше видимост.

 

Адв. Ц.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Б.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Ц.: Уважаеми г-н Съдия, моля да отмените наложената ПАМ като незаконосъобразна на основанията посочени в жалбата, като в допълнение моля да вземете предвид, че на първо място в конкретния случай се касае за извършено от водача на паркиралото МПС административно нарушение, което обаче по никакъв начин не осъществява и дори една от трите хипотези, които са в чл.171 от ЗДвП. Административното нарушение е безспорно. Жалбоподателят е платил наложената глоба веднага и на място, но приложената ПАМ е незаконосъобразна, тъй като не се установява нито една от хипотезите предвидени в закона за налагането й. Видно от приложения снимков материал на стр.14, улицата, от която е идвал автомобилът преди да паркира е еднопосочна и по цялото трасе от ул. „Булаир” до мястото на паркирането няма знак предупреждаващ за принудително преместване на паркирало превозно средство. Не е изпълнена и втората хипотеза, тъй като  начинът по който е паркирано превозното средство не създава опасност за другите участници в движението. Това се потвърждава и от показанията на разпитания орган, приложил ПАМ, който не може да каже от коя страна на улицата няма видимост, а улицата е еднопосочна.  Не е изпълнена и третата хипотеза на чл.171 от ЗДвП - паркираното средство не прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, специално за преминаване на майки с колички - те са пешеходци, а пешеходната пътека е продължението на тротоара към улицата. Видно от представения снимков материал точно там, където е паркирано превозното средство, не е пешеходна пътека, тъй като продължението на тротоара от едната страна към другата излиза зад паркираното превозно средство, а от другата страна след паркираното превозно средство. Считам, че в конкретния случай не са налице основанията за принудително преместване на превозното средство. Още повече в представеното писмено доказателство – в съставения протокол е отразено само административното нарушение – в този протокол не е посочено някое от обстоятелствата, което би могло да доведе до налагане на ПАМ.

         По предявения иск по ЗОДОВ – считам, че предявеният иск е основателен. Безспорно е доказана сумата 43,20 лв., предвид което, моля, да уважите исковата молба и да осъдите Община Бургас да заплати исканата парична сума. Моля да присъдите и направените по делото разноски.

 

         Юк. Б.: Моля да оставите без уважение жалбата срещу ПАМ, осъществена на 18.02.2016 г., както и да отхвърлите иска по чл.1, ал. 1 от ЗОДОВ, включително цената на услугата „репатриране” в размер на 43,20 лв. като неоснователни и недоказани. Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че наложената ПАМ е нищожна поради липса на компетентността на административния орган, който я е наложил, както и че същата е незаконосъобразна. За налагане на ПАМ не е необходимооснование за валидност на акта, видно от представеното по делото доказателство, от което е видно, че компетентността на органа, наложил ПАМ, е доказана. Считаме, че ПАМ е правилна и законосъобразна, поради спазване на всички законово регламентирани предпоставки за налагането й. Нарушена е разпоредбата на чл.171, т. 5 от ЗДвП , втората хипотеза, с която се оказва опасност за движението.

         Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна  и недоказана и да оставите без уважение иска по ЗОДОВ.

         Моля за срок за писмени бележки.

         Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ПАМ като индивидуален административен акт е правилен и законосъобразен и съответства на целта на закона. В случая е налице хипотезата на чл.171, ал. 1, т. 5 от ЗДвП – опасност за другите участници в движението.  ПАМ е законосъобразна. Предявения иска по ЗОДОВ  като неоснователен да се отхвърли.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: