РЕШЕНИЕ

 

                911                         дата  22 май 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 23 април 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:       1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                              2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 489 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началник на Районно управление „Полиция“, гр.Несебър против Решение № 40/11.02.2015г. постановено по НАХД № 880/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 14-0304-002906/13.10.2014г. издадено от Началника на РУПолиция“ - Несебър, с което, на М.В.С. ***, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на  400лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Не споделя мотивите на съда обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като счита, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Излага доводи за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на наказаното лице на соченото основание. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е основателна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Ответникът по  касация М.С. е санкциониран за това, че на 24.09.2014г. е  установен от контролни длъжностни лица при РУП – Несебър,  в к-с Стария възел, в посока главен път I-9  -  х-л Перла, да управлява мотопед с рег.№ А4540М, собственост на друго лице, като за мотопеда няма валидна полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2014г. За нарушението е съставен АУАН с бланков № 638990, подписан от С. без възражения, а впоследствие въз основа на съдържащите се в него фактически констатации е издадено и процесното НП14-0304-002906/13.10.2014г., с което, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400лв. Районният съд е преценил, че в административно наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като в НП са описани два самостоятелни състава на две различни административни нарушения и е налице разминаване между установените фактически обстоятелства и правната квалификация на деянието, което е засегнало правото на защита на нарушителя. Съдът е констатирал неправилно приложение на материалния закон и неправомерно ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя  за нарушение по чл. 315, ал.1 т.1 от КЗ, тъй като същият не е собственик  на управляваното МПС и за него не би могло да възникне лично задължението за сключване на  застраховка „Гражданска отговорност”, с оглед на което е отменил НП.

Решението е неправилно.

Оплакванията на касатора свързани със съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на соченото за нарушител лице касационната инстанция намира за основателни. Установява се по безспорен начин, че ответникът по касация С. е управлявал на посочената дата и място мотопед, собственост на М. М., за който няма валидна полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2014г., с което е извършено нарушение на чл.249, т.1, вр.чл.315, ал.1, т.1 от КЗ. Съгласно чл.315, ал.1, т.1 от КЗ „Лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, т.1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва със: 1. глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице”. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по раздел ІІ буква „А”, т.10.1 от приложение № 1 е въведена с нормата на чл.249, т.1 от КЗ. Съгласно легалното определение за понятието „автомобилист”, даденото §1, т.35 от КЗ, това е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на моторно превозно средство, който във връзка с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица. Видно от посочените разпоредби, законодателят е предвидил възможност за самостоятелно ангажиране на административнонаказателната отговорност, както на собственика така и на водача на лек автомобил, за който няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“. В случая, ответникът по касация е  привлечен да отговаря за нарушение на нормата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, а именно за това, че в качеството си на водач управлява мотопед, собственост на друго лице, за който няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Касационната инстанция не установи наличие на съществени процесуални нарушения, допуснати в производството по издаване на оспореното пред районния съд наказателно постановление, в частност посоченото от съда несъответствие между установените фактически обстоятелства – непредставяне на валидна полица за сключена застраховка „ГО” и тяхната правна квалификация по чл.315 от КЗ – несключване на договор за застраховка „ГО”, не се констатира. Установената фактическа обстановка  - управление на МПС, за което няма сключена застраховка „ГО” съответства напълно на описанието на нарушението в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП, потвърждава се от събраните по делото писмени и гласни доказателства, от непосредствените възприятия на контролните длъжностни лица, както и не се оспорва от соченото за нарушител лице, поради което изводите на съда в тази насока за отмяна на издаденото НП на това самостоятелно основание се явяват необосновани. За управление на МПС, за чието използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, в разпоредбата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е предвидено налагане на административно наказание глоба от 400 до 600 лева. С оглед изложеното правилно е ангажирана отговорността на водача М.С. въз основа на тази санкционна разпоредба, като наложеното му административно наказание „глоба” е в законоустановения минимум от 400 лева, определен съобразно чл.27 от ЗАНН.

На основание изложените по-горе мотиви, следва да бъде отменено решението на Районен съд – Несебър и вместо него се постанови друго, с което се потвърди издаденото наказателно постановление, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVI-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Решение № 40/11.02.2015г. постановено по НАХД № 880/2014г. по описа на Районен съд – Несебър.

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002906/13.10.2014г. издадено от Началника на РУПолиция“ - Несебър.

 

            Решението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: