Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 688            Година 28.04.2014       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на петнадесети април две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 489 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Д.Х.Х. *** против заповед № 226/27.01.2014г. на заместник кмет „УТС” на Община Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне преместваем обект – гараж, изпълнен от дървена конструкция, с размери 5/3м. и средна височина 2,30м., нетрайно свързан с терена, разположен на общински терен в ***, в срок от 30-дни от влизане в сила на заповедта. Счита, че заповедта е незаконосъобразна, постановена при съществени нарушения на административнопроцесуалните правила и в противоречие с материалноправния закон и следва да бъде отменена. В съдебно заседание, поддържа жалбата и моли да бъде отменена оспорената заповед.

Ответникът – Заместник-кмет „Устройство на територията и строителството” при Община Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да бъде постановено решение с което да се отхвърли жалбата и да му се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Констативен протокол № 110-„З”/03.12.2013г. е съставен за извършена проверка на метален и дървен гараж, находящи се в к-с.”Братя Миладинови”, ул.”Кавала” № 15, като е установено, че първия е собственост на Е.И.С., а втория на Д.Х.Х., като е констатирано, че двата гаража са разположени върху общински терен, без строителни книжа.

Констативен акт № 31-„З”/03.12.2013г., е съставен за  извършена проверка на преместваем обект представляващ гараж, с размери 3,00м./5,80м., с дървена конструкция, поставен в общински терен, на административен адрес ул.”Кавала” № 19, гр.Бургас. Установено е, че обекта е собственост на Д.Х.Х. и е поставен без строителни книжа и разрешение за поставяне от Община Бургас. Актът е връчен срещу подпис на лицето на 12.12.2013г. и срещу него не са постъпили писмени възражения.

Със заповед № 226/27.01.2014г. на заместник кмет „УТС” на Община Бургас 1770/18.06.2010г. е наредено на Д.Х.Х. да премахне преместваем обект – гараж, изпълнен от дървена конструкция, с размери 5/3м. и средна височина 2,30м., нетрайно свързан с терена, разположен на общински терен в ***, в срок от 30-дни от влизане в сила на заповедта. Заповедта е получена от жалбоподателя на 08.02.2014г., видно от приложеното по делото известие за доставяне и в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ е обжалвана с жалба вх.№ 94-01-6534/20.02.2014г.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация. Заповед № 226/27.01.2014г. на Заместник кмета на Община Бургас е издадена, на основание чл. 57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, като съгласно чл.57а, ал.3 от ЗУТ, компетентен орган е кметът на общината, а правомощията на заместник кмета са предоставени със заповед № 2855/01.12.2011г. на кмета на Община Бургас. С оглед така посочените правни норми и представените доказателства, се установява, че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, след надлежна делегация на правомощия.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена в чл.57а, ал.2 от ЗУТ и е съставен констативен акта, който е връчен на жалбоподателя.

Заповедта е издадена при спазване на установената писмена форма, но в противоречие с материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). За да издаде обжалваната заповед административният орган неправилно  е приел, че процесния дървен гараж представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 ЗУТ.

Преместваемите обекти, съгласно чл.56, ал.1 ЗУТ, според предназначението са разделени в две основни групи: 1.увеселителни и обекти за търговски и други обслужващи дейности с изброяване на техния вид-павилиони, кабини и маси и 2. други елементи на градското обзавеждане, с примерно изброяване на вида им-спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други. След отпадане на израза „които не са трайно свързани с терена” с изм. на чл.56, ал.1 ЗУТ (ДВ бр. 103/2005г.), начинът на прикрепяне на обекта към терена е без значение, но същият трябва да е преместваем - да съществува възможност обектът да бъде демонтиран без разрушаване и преместен на друго място. Освен „преместваемост”, друго кумулативно условие за квалифициране на обекта по чл.56, ал. 1 ЗУТ е да обслужва обществени потребности. По смисъла на чл.39 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности: образование, здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене и битови услуги, както и други общественообслужващи дейности. Гаражите не са предназначени за цели на търговия и други обслужващи дейности, те не попълват съдържанието и на израза „други общественообслужващи дейности” в частта за обектите на градско обзавеждане. Според чл.42, ал.2 и чл.43, ал.3 от ЗУТ гаражите са обекти на допълващо застрояване, като независимо от вида и статута им, в това число и дървените гаражи, служат за паркиране под покрив на моторни превозни средства и задоволяват личните нужди на собствениците на тези превозни средства. Поради това, независимо от преместваемостта им, „дървените гаражи” не са обекти по смисъла на чл.56, ал.1 ЗУТ. Като е приел обратното административният орган е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

В допълнение следва да се има в предвид и че разпоредбата на чл.2, ал.2, т.6 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас, която дефинира гаражните клетки с площ до 20 кв.м., като преместваеми обекти, не би могла да доведе до извод различен от изложения, доколкото е в противоречие с нормата на чл.56, ал.1 ЗУТ. Разпоредбата на чл.56, ал.2 ЗУТ делегира на Общинския съвет правомощие да установи с наредба единствено реда, по който се издава разрешението, но не и материалноправните основания за издаването му, а още по-малко да дописва закона, като дефинира обекти извън обсега на чл.56, ал.1 от ЗУТ, като преместваеми. Предвид това нормата чл.2, ал.2, т.6 от НПОРИДТОБ противоречи и на чл.12 от Закона за нормативните актове, съгласно който актът по прилагане на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден, както и в нарушение на чл.15, ал.1 от ЗНА, съгласно който нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Съгласно чл.15, ал.3 от ЗНА, ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт, които в случая е Закона за устройство на територията.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № заповед № 226/27.01.2014г. на заместник кмет „Устройство на територията и строителство” на Община Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: