ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 489 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Д.Х.Х., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА зам.кмет „УТС” към община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Д.Х.Х. против заповед №226/27.01.2014година на зам. кмет на община Бургас, с която е разпоредено да се премахне преместваем обект представляващ гараж с размери 5/3м и средна височина 2.30м, разположен  на общински терен на ул.Кавала №15, к-с Братя Миладинови, гр.Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Поддържам жалбата си. Този гараж трябваше да се махне за да има достъп до сградата, но се промени застроителния план и това не се осъществи така, че сега нямам достъп до официалния си гараж. Този гараж беше там преди да се построи сградата и остана впоследствие там. Ползвахме го за нуждите на обекта и после си остана. Хем съм съгласен да се махне гаража, хем не съм. Не знам кога Общината ще мине да направи вертикална планировка за да имам достъп до официалния си гараж на сградата. Ако се махне този гараж няма пак да имам достъп до гаража. Трябва друг достъп, който Общината не е направила. По принцип още утре мога да го махна, но не мога да си ползвам моя гараж. На времето така стана, че измениха целия план. Имаше четири предвидени гаража, които трябваше да се обслужват от това място. В следствие на промяна на плана на сградата другите три гаража се преместиха отпред, а само моя остана отзад. Исках да го преобразувам за кафе, но ми отказаха, защото нямам нуждите условия. Исках да го ползвам за нещо, а не мога. Сега стои за натории.

Няма да представям други доказателства.

Искам да кажа, че имотът не е само общински, част от него е мой.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

По отношение на наведените съображения в жалбата за липса на компетентност на лицата съставили констативния акт и на органа издал заповедта, представям и моля да приемете длъжностна характеристика на Х.Г. и допълнително споразумение към трудов договор за това каква длъжност заема лицето. Представям и заповед за делегиране на правомощия на органа издал оспорения акт.

Няма да соча други доказателства.

Моля да приемете тези, които представих днес, както и административната преписка.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Предоставям на съда по приемането на доказателства.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

С оглед липсата на доказателствени искания,  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Моля да уважите жалбата и отмените заповедта. Нямам какво да добавя в допълнение на казаното преди малко.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател считам, че процесният индивидуален административен акт е правилен и законосъобразен. Същият е произнесен от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия, в установената за това форма. Същият е постановен и в съответствие с материално-правните норми уреждащи кръга на обществените интереси за които се отнасят и при спазване на процесуалните правила. В административният акт са посочени и фактическите и правните основания за издаването му и затова е спазен точно закона. Установено е и не се опроверга, че гаража е поставен без строителни книжа и без удостоверение за поставяне и като такъв същият попада в обхвата на чл.57а от ЗУТ, поради което правилно и законосъобразно е проведено производството завършило с издаване на оспорената заповед, която моля да потвърдите, като правилна и законосъобразна.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: