ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 14.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно (К)  дело    номер   489    по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  11:00  часа се явиха:

Касаторът –  Н.М.К., редовно уведомена, не се явява.

Касаторът –  П.Т.П., редовно уведомен, не се явява.

Касаторът –  Е.Т.П., редовно уведомена, не се явява.

Касаторът – Н.Ш.С., редовно уведомена, не се явява.

Касаторът –  Н.М.Ж., редовно уведомена, се явява лично.

За всички касатори се явява адвокат Т.М., редовно упълномощена.

За ответника – Общинска служба Земеделие - Созопол, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Добрева-Ламбова, която представя пълномощно.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор Георгиев.

 

Съдът, дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

АДВОКАТ М. – Моля да се даде ход на делото.

ЮК ДОБРЕВА-ЛАМБОВА – Нямам възражения да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Съдът, дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ М. – От името на доверителите си, поддържам жалбата, така както сме я подали.  Моля да ни се издаде съдебно удостоверение, това искане беше записано в касационната жалба.

ЮК ДОБРЕВА-ЛАМБОВА – По направеното доказателствено искане, не възразявам да се издаде. Няма да соча доказателства

ПРОКУРОРЪТ –  По доказателственото искане - Предоставям на съда.  Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на касаторите за издаване на съдебно удостоверение.

 

АДВОКАТ М. – Други доказателства няма да соча.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ М.  - От името на моите доверители, моля да уважите касационната жалба като постановите решение, с което да отмените решението на Районен съд Бургас като постановено в нарушение на материалния закон и по-точно чл. 10, ал.1 от ЗСПЗЗ. Мотивите в подкрепа на това искане сме изложили в касационната жалба и моля още веднъж да обърнете внимание на обстоятелството, че непрекъснато и Общинска служба Земеделие и скиците, които се представят от Служба „Геодезия, картография и кадастър”, винаги се позовават на обстоятелството, че влязлото в сила решение на Окръжен съд Бургас е по реда на чл.14, ал.4. По делото има препис от решението на Окръжен съд Бургас, от което е видно, че делото е по реда на чл.97, което значи, че последиците от едно такова решение, не са равни на последиците от едно решение по чл.14, ал.4. Когато е постановено решение по чл.97 се полага обезщетение по чл.10, ал.1 от ЗСПЗЗ, а по чл.14, ал.4 - не се предполага такова обезщетение. За това Ви моля, да постановите решение, с което да отмените обжалваното решение на Поземлената комисия и решението на Районния съд и да постановите друго, с което да задължите Поземлената комисия да допълни решението си с обезщетението по чл.10, ал.1 от ЗСПЗЗ. Моите доверители, за тази земя, имат право да получат друга земеделска земя.

 

ЮК ДОБРЕВА-ЛАМБОВА – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите постановеното от първоинстанционния съд решение като правилно и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на Районния съд като законосъобразно и да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: