Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1405                         13 юли 2018 година                град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в открито заседание на четвърти юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                    Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Б.Ч.

Прокурор Т.С.

като разгледа административно  дело  номер  488  по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на  чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на „****“ЕООД с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление - гр.**, ул. „*****“ №34, представлявано от С.С.У.против заповед №ДК-10-ЮИР-1 от 12.01.2018 г. на началника на РДНСК, Югоизточен район, с която са обявени за нищожни разрешение за строеж №128 от 30.05.2008 г. на главния архитект на община Созопол за обект „открит басейн с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ І-438, до морски плаж „Къмпинг Веселие“, местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, ведно с одобрените на 19.05.2008 г. инвестиционни проекти на части  „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Технология“ и „Геодезия“.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че заповедта е издадена в противоречие с материалния закон. Излага подробни съображения. Ангажира доказателства. Иска да се обяви за нищожна, алтернативно да се отмени като незаконосъобразна. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата- началникът на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, чрез процесуалния  си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се отхвърли. Представя административната преписка за издаване на заповедта. Не ангажира допълнителни доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Представени са писмени бележки.

Заинтересованата страна- „Пясъчна лилия 10“ООД, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител, счита заповедта за нищожна, респ. незаконосъобразна. Иска да се отмени, респ. да се обяви за нищожна. Не ангажира доказателства.

Заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в  срока  по чл. 215, ал.4  ЗУТ,  от лице, което има правен интерес, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

От представените в административната преписка доказателства се установява, че жалбоподателят „****“ЕООД се легитимира като собственик на поземлен имот №000438, с площ от 5727 кв.м., находящ се в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, ЕКТТЕ 67800, на който със заповед №РД-49-67 от 21.02.2005 г. на МЗГ е променено предназначението/изключен е от горски фонд/ и за който със заповед №104 от 24.01.2005 г. на кмета на община Созопол е одобрен ПУП и е отредено УПИ І-438 с площ от 4838 кв.м. и със заповед №1288 от 25.10.2005 г. на кмета на община Созопол е одобрен проект за промяна на плана за застрояване, съобразно нот.акт №1153, т.21, дело№5327, вх.рег.№8626 от 08.06.2007 г. на служба по вписванията Бургас/ л.98-101 от делото/.

В УПИ І-438 в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол е изграден обектът „открит басейн с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, за който, от главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж №128 от 30.05.2008 г., обявено с процесната заповед за нищожно.

През ноември 2004 г. по искане на собствениците на поземлен имот №000438 в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, е процедирана разработка за ПУП с цел промяна предназначението на земята извън границите на урбанизираните територии/л.275 и 276 от делото/.

Съгласно проекта, за поземлен имот №000438 в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, се обособява един нов УПИ І-438, в който се предвижда изграждане на „зона за отдих и туризъм“/вилни сгради за собствени нужди/, като предвиденото застрояване е ситуирано като „свободно“/начин на застрояване/, „ниско“/характер на застрояване/, при плътност на застрояване/Пзастр./-20% и максимална височина/ до кота „корниз“/-Нмах.=7.00 м.

Със заповед №104 от 24.01.2005 г. на кмета на община Созопол е одобрен ПУП за поземлен имот №000438 в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, изработен с цел провеждане процедура за промяна предназначението на земя, извън границите на урбанизираните територии, представляваща неурегулиран поземлен имот №000438 в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, като същият се урегулира с цел изграждане на зона за отдих и туризъм/л.113 и 114 от делото/.

Със заповед №РД-49-67 о 21.02.2005 г. на министъра на земеделието и горите е изключена от горския фонд земя с площ от 5.727 дка за изграждане на „база за отдих и екологичен туризъм за целогодишно ползване“ в имот с №000438, в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, част от отдел 427, подотдел „І“ в териториалния обхват на дейност на Държавно лесничейство „Бургас“/л.111 от делото/.

Със заповед №1287 от 25.10.2005 г. на кмета на община Созопол е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-438 в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, състоящо се в увеличаване на показателите за застрояване:плътност на застрояване -30%, Нмах.=10.00 м. и Кинт.=1.5/л.106-110 от делото/.

Със заповед №Z-1397 от 23.10.2008 г., кметът на община Созопол е одобрил ПУП с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението  на земеделска земя в обхват на поземлени имоти №010580 и №000406 в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, като се предвижда обособяване на един нов УПИ І-438, 406, 10575, като се променят само регулационните граници на УПИ І-438 и се запазва предназначението на имота „зона за отдих и туризъм“, начина и характера на застрояването, както и показателите на застрояване, предвидени в предходната заповед №1287 от 25.10.2005 г. на кмета на община Созопол/л.247 и 248 от делото/.

 Със заповед №РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастралната карта/КК/ и кадастрални регистри/КР/ на гр.Созопол.

Съгласно удостоверение, изх.№7-26-00-517/1/24.11.2016 г. на кмета на община Созопол/л.407 от делото/, в първоначално одобрената КК обособеният УПИ І-438 в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол по ПУП от 2005 г., е нанесен в кадастралната карта като поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 67800.45.33, а поземлени имоти в местността „Ачмалъци“ с №№ по КВС-000406 и 010580/нов №010575/ са отразени в КК като ПИ с идентификатори 67800.45.32 и 67800.45.130.

Обособеният впоследствие по ПУП от 2008 г. нов УПИ І-438, 406, 10575 е нанесен в кадастралната карта като ПИ 67800.45.485.

Съобразно КККР на гр.Созопол характеристиките на ПИ 67800.45.482 са следните: площ-6720 кв.м.; вид на територията-урбанизирана; начин на трайно ползване/НТП/-„за друг курортно рекреационен обект“; стар номер-438, 406, 10575, парцел  І/л.408 от делото/.

Със заявление, рег.№26-00-819 от 12.05.2008 г., „****“ЕООД  е поискало да бъдат съгласувани и одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за „открит басейн с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ І-438, местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол/л.134 от делото/, ведно с комплексен доклад за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите, съгл. чл.142 ЗУТ/л.136-246 от делото/.

Проектната документация е комплектована по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“ „Електро“, „ОВК“, „Геодезия“, „Технология“, „ПБЗ“ и „Инженерно-геоложки доклад“.

Съгласно графичната и текстова част на проектната документация, в УПИ І-438 е ситуирана сграда в план с форма, наподобяваща подкова- „представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, като в оформящото се  „вътрешно“ дворно пространство е ситуиран открит басейн с барове на две нива: на „горно“ ниво при басейна- „воден“ бар/на открито, под тента/, на „долно“ ниво- „закрит“ бар със складово помещение и санитарен възел, встрани, от които са обособени помещения за филтрите и компенсаторния резервоар.

Сградата е със сложна в план форма-контур с овални и прави участъци. Предвид съществуващата денивелация на терена „долното“ ниво на сградата-„закрития“ бар практически се явява „подземно“ спрямо улицата, преминаваща северозападно до УПИ І-438.

Конструкцията на сградата е предвидена като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от плочи, колони и стени. Фундирането е решено като комбинация от ивични фундаменти, съчетани с площни фундаменти по дъното на басейна и под компенсаторния резервоар.

Съгласно обяснителната записка по част архитектурна, техническите характеристики на басейна са:ЗПбасейн=110 кв.м.; обем=132 куб.м. и средна дълбочина=120 см/л.162 и 163 от делото/.

Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ  на община Созопол- т.59 от протокол №9 от 14.05.2008 г./л.77 от делото/.

На 19.05.2008 г. проектната документация е одобрена от главния архитект на община Созопол.

На 30.05.2008 г., главният архитект на община Созопол е издал разрешение за строеж №128 за обект, V категория, „открит басейн с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“ в УПИ І-438, местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол/л.76 от делото/.

Строителството на обекта е започнало на 13.06.2008 г., съгласно съставен протокол, обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Обект  „открит басейн  с бар на две нива на представителна сграда за сезонно ползване“ в УПИ І-438, местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, е въведен в експлоатация с удостоверение №61 от 30.06.2011 г. на главния архитект на община Созопол/л.75 от делото/.

Административното производство пред началника на РДНСК, Югоизточен район, е инициирано по  протест на прокурор от Окръжна прокуратура  Бургас, изх. №973 от 23.10.2017 г., с който иска да бъде обявено за нищожно разрешение за строеж №128 от 30.05.2008 г. на главният архитект на община Созопол за обект „открит басейн  с бар на две нива на представителна сграда за сезонно ползване“ в УПИ І-438, до морски плаж „Къмпинг Веселие“, местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол /л.76 от делото/, поради допуснати нарушения и неспазване на разпоредбите на ЗУТ, ЗООС и ЗБР/л.52-55 от делото/.

По повод постъпилия от прокурора протест административният орган е извършил проверка на одобрените проекти и цитираното  разрешение за строеж, издадено на „****“ЕООД, като е приел, че разрешеното строителство представляващо „открит басейн  с бар на две нива на представителна сграда за сезонно ползване“ в УПИ І-438, местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, е извършено в несъответствие с  действащия ПУП; липса оценка за въздействие на околната среда или преценка за необходимостта от извършване на ОВОС и  в нарушение на чл.31 ЗБР-няма проведена процедура и няма издадено разрешение за преценяване  на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони, поради което протестът  е основателен и е обявил за нищожни одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж с мотива, че същите „страдат от тежки и неподлежащи на саниране пороци, които обуславят обявяването му за нищожно“.

Производството е завършило с издаването от началника на РДНСК, Югоизточен район, на заповед № ДК-10-ЮИР-1 от 12.01.2018 г., с която са обявени за нищожни разрешение за строеж разрешение за строеж №128 от 30.05.2008 г. на главния архитект на община Созопол за обект „открит басейн, с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ І-438, до морски плаж „Къмпинг Веселие“, местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, ведно с одобрените на 19.05.2008 г. инвестиционни проекти на части  „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Технология“, „ОВК“ и „Геодезия“.

Тази заповед на началника на РДНСК, Югоизточен район, е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установената факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, заповед № ДК-10-ЮИР-1 от 12.01.2018 г. е издадена от компетентен орган - началника на РДНСК, Югоизточен район, в рамките на неговите правомощия, съгласно разпоредбата на чл. 216, ал.6 ЗУТ и е в съответната писмена форма.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя,  че заповедта е нищожна, тъй като е издадена след изтичане на срока предвиден в нормата на чл.216, ал.7 ЗУТ. Посоченият в последната 15-дневен срок е инструктивен, а не преклузивен, поради което с изтичането му не се преклудира правото на органа да се произнесе по същество по сезиращата го жалба или протест.

На второ място, при издаване на заповедта не са допуснати съществени нарушения на  административнопроизводствените правила, обуславящи нейната отмяна.

На трето място заповедта е издадена в нарушение на материалния закон и неговата цел и съображенията за това са следните:

Няма спор, че жалбоподателят „****“ЕООД е  собственик на УПИ І-438, находящ се в местността „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол,  в който е разрешено и реализирано строителството на „открит басейн, с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“.

Не се спори, че на дружеството е издадено разрешение за строеж/РС/ №128 от 30.05.2008 г от главния архитект на общината, който е компетентен орган по смисъла на чл.148, ал.2 ЗУТ, за обект „открит басейн с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“.

Основателно е оплакването на жалбоподателя, че заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район, е незаконосъобразна.

За да обоснове нищожност на посочените строителни книжа, административният орган е приел, че същите не съответстват на изискванията на глава VІ ЗООС и Закона за биологичното разнообразие/ ЗБР/, което води до нарушаване на нормата на чл.144, ал.1, т.4 ЗУТ /ред.ДВ, бр.61 от 27.07.2007 г./

Според разпоредбата на чл.142, ал.4 ЗУТ/ред.ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./  всички части на инвестиционни проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите. В ал.5 на същата норма са посочени тези изисквания, сред които са тези по т.7 -специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт.

Нормата на чл.143, ал.1 ЗУТ/ ред.ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./  въвежда правилото инвестиционните проекти да се съгласуват и одобряват въз основа на изрично изброени документи като изискването по т.4 от цитираната норма, в ред. към момента на издаване на разрешението за строеж, предвижда наличие на   становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. С последващо изменение на тази норма,  въведено с промяна на ЗИД ЗУТ, обн. ДВ, бр.82/2012 г. и влязло в сила от 26.11.2012 г., се предвижда представянето на  влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове, което обаче е след одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешението за строеж. По арг. от чл.142, ал.1 АПК, същото не е приложимо в конкретния случай, тъй като относно преценката за законосъобразност на процесните административни актове, респ. установяване наличието на порок, водещ до тяхната  нищожност, е невъзможно да е въз основа на  закон, който не е действал към момента на тяхното издаване/ одобряване.

Според нормата на чл.81, ал.1, т.2 ЗООС/ред.ДВ, бр.36/2008 г., в сила от 04.04.2008 г./  екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, съгласно приложения №1 и 2  към  закона. А съобразно нормата на чл.93 т.1 ЗООС/в тази редакция/ необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за инвестиционните предложения за ново строителство, дейности и технологии, съгласно приложение № 2.

Анализът на нормите в глава шеста от ЗООС и приложения № 1 и 2  от закона сочи, че  строеж „представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“ в УПИ  І-438, в местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол /ПИ с идентификатор 67800.45.482 по КККР на гр.Созопол/, където е изграден  открития басейн с бар на две нива,  не попада сред инвестиционните предложения за строителство, за които се изисква задължително оценка на въздействието върху околната среда, съобразно чл.92 ЗООС и  т.37,  б „а“ от приложение №1-  ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии с  обща площ над 10 дка и съоръжения към тях, както и сред тези инвестиционни предложения, за които следва да се извърши преценка за необходимостта от ОВОС, съобразно чл.93, ал.1, т.1 и 2 ЗООС  и т.12, б. „в“ от приложение №2 -  ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности /невключени в приложение № 1/.

В конкретния случай няма спор, а и от представените по делото доказателства, вкл. и от заключението на вещото по извършената съдебно-техническа експертиза, прието без възражение, се установява, че ПИ с идентификатор 67800.45.482 по КККР на гр.Созопол, в местността „Ачмалъци“,  община Созопол, където е изграден  открития басейн с бар на две нива, представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг курортно рекреационен обект“, стар номер 438, 406, 10575, парцел І. Следователно, не се касае за имот, находящ се извън урбанизирана територия, поради което не е задължителна и ОВОС.

Затова за инвестиционно предложение „открит басейн с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, в УПИ І-438/ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67800.45.482 по КККР на гр.Созопол, в местността „Ачмалъци“,  община Созопол, представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг курортно рекреационен обект“ не е необходимо и извършване на оценка за съвместимост по чл.31 ЗБР/ред.ДВ, бр.43/2008 г., в сила от 29.04.2008 г./. ПИ  67800.45.482 не попада в приложното поле на цитираната  разпоредба, според която планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

Редът и условията за извършване на оценка за съвместимост е регламентиран в Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/ДВ, бр.73/2007 г./Наредбата по чл.31а ЗБР/.  Съобразно нормата на чл.31, ал.4 ЗБР за плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на Закона за опазване на околната среда, оценката по ал. 1 се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на този закон и наредбата по чл. 31а ЗБР, а извън случаите по ал.4, оценката по ал. 1 на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения се извършва чрез процедура, определена в наредбата по чл. 31а ЗБР/чл.31, ал.5 ЗБР/. Процесната разработка не попада в нито една от хипотезите, предвидени в чл.2 от цитираната наредба/ред.ДВ, бр.73/2007 г., в сила от 11.09.2007 г./.

В процесната заповед са изложени доводи, че е разрешено строителство в защитена зона „Бакърлъка“, в имот, в който попадат неподвижни крайбрежни дюни с тревиста растителност-сиви дюни, поради което било наложително извършване на оценка за съвместимост по ЗБР. В тази връзка следва да се посочи, че защитена зона „Бакърлъка“  е обявена за такава със заповед №РД-530 от 26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, т.е. две години след издаване на разрешение за строеж №128 от 30.05.2008 г./л.369-371 от делото/.

Освен това в становище, изх.№ГЮ-229/1/ от 17.11.2017 г. на директора на РИОСВ по повод разрешение за строеж №109 от 23.03.2007 г. за обект „представителна сграда за сезонно ползване“ се сочи, че е издадено решение №БС-04-ПР/2005 г. със заключение да не се извършва ОВОС, т.е. при започване на строителството и издаването на разрешение за строеж на основната сграда е спазено действащото екологично законодателства. Сочи се още, че относно основната сграда, както и за нейните подобекти/ресторант с магазини, открит басейн с бар на две нива и трафопост/, за които са издадени разрешения за строеж №№319/24.11.2008 г., 128/30.05.2008 г. и 127/30.05.2008 г., е невъзможно да се приложат разпоредбите на чл.2, ал.2 от Наредбата по чл.31а ЗБР, тъй като същите са влезли в сила на 30.11.2012 г., т.е. след издаването цитираните разрешения за строеж. Изрично в становището се сочи, че в процесното УПИ няма пясъчни дюни/л.49 от делото/.

В удостоверение, изх.№25-12677 от 24.02.2017 г. на началника на  СГКК Бургас също изрично се сочи, че за ПИ с идентификатор 67800.45.482 по КККР на гр.Созопол няма данни за наличие на пясъчни дюни/л.14 от делото/.

Както становището на директора на РИОСВ Бургас, така и цитираното удостоверение, представляват  официални свидетелстващи документи, неоспорени по надлежния ред, и притежават обвързваща материална доказателствена сила. Такъв документ представлява  и приложеното по делото становище от началника на СГКК Бургас, в което се отразено, че в специализирания регистър на обектите по чл.6, ал.4 и 5 ЗУЧК към обединена специализирана карта на морските плажове и видове дюни за морски плаж „Къмпинг Веселие“, гр.Созопол, община Созопол, няма данни за наличие на пясъчни дюни в обхвата на поземлен имот с идентификатор 67800.45.482 по КККР на гр.Созопол/л.362 от делото/.

Отделно от това от представения по делото специализиран регистър на обектите по чл.6, ал.4 и 5 ЗУЧК към обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни в землището на Созопол е видно, че ПИ с идентификатор67800.45.482 по КККР на гр.Созопол представлява каменист плаж/л.364 от делото/.

В процесната заповед се сочи, че констатацията за наличие на „сиви дюни“ в имота се базира на актуализирана специализирана карта и регистър на пясъчните дюни,  приети в периода м. септември- м. октомври 2014 година с протокол №21-83 от 19.09.2014 година от комисията по чл.18, ал.1 от Наредба №1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл.6, ал.4 и 5 ЗУЧК. Предвид обстоятелството, че същите са приети през 2014 г. е невъзможно издаването на разрешението за строеж през 2008 г. и  инвестиционните проекти да бъдат  съобразени с тях/по арг. от чл.142, ал.1 АПК/.

Според установената съдебна практика, основният критерий, определящ валидността и законосъобразността на инвестиционните проекти и РС е тяхното съответствие с предвижданията на подробния устройствен план /ПУП/ - вж. Решение № 2672 от 22.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 13606/2010 г., II о., Решение № 10915 от 24.09.2009 г. на ВАС по адм. д. № 5077/2009 г., II о. и др.

В тази връзка  вещото лице сочи, че  разрешение за строеж №128 от 30.05.2008 г. за обект „открит басейн с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ І-438. 406.10575, в местността „Ачмалъци“, в землище на гр.Созопол, ведно с одобрените на 19.05.2008 г- инвестиционни проекти  по части  „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“ , „Технология“, „Геодезия“ и „ПБЗ“ съответстват на предвижданията на ПУП-ПРЗ за поземлен имот УПИ І-438.406.10575, съставляващ поземлен имот с идентификатор 67800.45.482 по КККР на гр.Созопол.

За да е налице нищожност на оспорените с протеста строителни книжа, следва същите да са издадени при липса на материална компетентност, т.е. от ненадлежен орган или да страдат от толкова тежък и нетърпим от закона порок, че да не могат да породят правни последици, т.е. да представляват „правно нищо“. Визираните от началника на РДНСК, Югоизточен район пороци, разгледани и в тяхната съвкупност, не водят до нищожност.

Дори и да се приеме, че към настоящия момент, издадените строителни книжа не са съобразени с действащото екологично законодателство, това би било основание същите да бъдат отменени като незаконосъобразни, но не и като нищожни, но само в производството по инстанционен контрол по реда на чл.149 ЗУТ- от заинтересованите лица и служебно от органите на ДНСК, по реда и в сроковете на  чл.156 ЗУТ и при проявена от органа активност и професионална прецизност, възможността, за което обаче е преклудирана.  От анализа на цитираните като нарушени правни норми, се налага извода, че същите не могат да обосноват нищожност на одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж, които са влезли в сила и обектът въз основа на тях е реализиран.

В заключение съдът приема, че  след като ПИ с идентификатор 67800.45.482 по КККР на гр.Созопол/ УПИ І-438.406.10575/ представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг курортно рекреационен обект“, за който е одобрен ПУП-ПРЗ, въз основа на който е издадено разрешение за строеж №128 от 30.05.2008 г., не подлежи на процедиране по реда на глава шеста от ЗООС и за него не е необходимо изготвяне на оценка за съвместимост по реда на чл.31 ЗБР, не е имало основание цитираното разрешение за строеж  и одобрените инвестиционни проекти  да бъдат  обявени за нищожни.

Изложеното мотивира съдът да отмени заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район като незаконосъобразна.

При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски, които са общо в размер на 650.00/шестстотин и петдесет/ лева, представляващи  50.00/петдесет/ лева дължима и заплатена държавна такса и 600.00/шестстотин/ лева  възнаграждение за вещо лице.

По тези съображения и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд, осми състав, 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ по жалба на „****“ЕООД с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление - гр.**, ул. „*****“ №34, представлявано от С.С.У.заповед №ДК-10-ЮИР-1 от 12.01.2018 г. на началника на РДНСК, Югоизточен район, с която са обявени за нищожни разрешение за строеж №128 от 30.05.2008 г. на главния архитект на община Созопол за обект „открит басейн с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ І-438, до морски плаж „Къмпинг Веселие“, местност „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, ведно с одобрените на 19.05.2008 г. инвестиционни проекти на части  „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Технология“ и „Геодезия“.

ОСЪЖДА РДНСК, Югоизточен район да заплати на „****“ЕООД с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление - гр.**, ул. „*****“ №34, представлявано от Светлин Стоянов Убчев, разноски в размер на 650.00 /шестстотин и петдесет/ лева.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

                                      

                                                         СЪДИЯ: