ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.06.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На шести юни                                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 488 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Прибор строй“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Т., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

За заинтересованата страна - „Пясъчна лилия 10“ ООД, редовно уведомен, се явява адв. Т. - представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Колев.

Не се явява вещото лице арх. В.А.-Д..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 4787/25.04.2018 г. от жалбоподателя / от л. 351 до л. 359 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 5058/03.05.2018 г. от началника на СГКК гр. Бургас / от л. 363 до л. 364 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 5818/25.05.2018 г. от МОСВ / от л. 369 до л. 389 от делото/.

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 6261/06.06.2018 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, с която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като не е успяло в срок да изготви заключението предвид обема доказателства, които следва да анализира.

 

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Т.: Да се приемат представените доказателства. С оглед неизготвяното на експертизата моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Юк. К.: Моля да приемете представените доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете представените доказателства, тъй като са относими към делото. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с молба вх. № 4787/25.04.2018 г. от жалбоподателя дружествен договор от 18.12.2015 г. на „Пясъчна лилия 10“ ООД; с писмо вх. № 5058/03.05.2018 г. от началника на СГКК гр. Бургас - обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК за морски плаж „Къмпинг Веселие“, гр. Созопол и копие на специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК;  с писмо вх. № 5818/25.05.2018 г. от МОСВ надлежно заверени копия на заповед № РД-530/26.05.2010 г. за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002077 „Бакърлъка“, приложенията към т. 4 от същата, както и заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № РД-530/26.05.2010 г.

 

Дава възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Не приключва събирането на доказателства.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за датата на следващото съдебното заседание като следва да представи заключението най-малко една седмица преди него.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.07.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: