ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 488 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Прибор строй“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Т., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К. - представя пълномощно.

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

В залата се явява прокурор Червеняков за Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.16, ал.1 АПК моля  да конституирате прокуратурата като страна в производството.

 

По направеното искане и на основание чл. 16, ал. 1, т.1 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в настоящето производство Окръжна прокуратура  Бургас.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Прибор строй“ ЕООД, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление ********, представлявано от управителя С.С.У., против заповед № ДК-10-ЮИР-1/12.01.2018 г. на началника на РДНСК - Югоизточен район /ЮИР/ - Бургас, с която е обявено за нищожно издаденото от гл. архитект на община Созопол разрешение за строеж № 128/30.05.2008 г. за „Открит басейн, с бар на две нива на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ I-438, до морски плаж „Къмпинг Веселие“, местност „Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, ведно с одобрените на 19.05.2008 г. инвестиционни проекти по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Технология, Електро,  ОВК и Геодезия.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

АДВ. Т.: Поддържам жалбата. Моля с оглед установяване на твърдените от нас обстоятелства да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори съответства ли разрешението за строеж и съответните одобрени части на предвижданията на пуп за процесния поземлен имот. На този етап няма да соча други доказателства.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, изпратена в цялост от административния орган. Не възразявам по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза. Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат приложените доказателства. Досежно искането за назначаване на експертиза не възразявам. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши справки в Община Созопол и оглед на място да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос, формулиран в нарочна молба, представена в днешно съдебно заседание, както и на допълнително поставения от съда въпрос, на основание чл. 171, ал. 2 апк, а именно:

1.     Идентичен ли е упи I-438.406.10575 в местност „Ачмалъци“, землище на гр. Созопол с ПИ с идентификатор 67800.45.482 по кккр на гр. Созопол?

назначава за изготвяне на заключението вещото лице арх. В.А.-Д. при депозит в размер на 600.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

задължава началника на сгкк гр. Бургас да представи цветни копия на специализираните карти и регистри за пи с идентификатор 67800.45.482 по плана на гр. Созопол /упи I-438.406.10575 в местността „Ачмалъци по плана на гр. Созопол/ и изрично писмено да посочи дали в имот с идентификатор 67800.45.482 по КККР на гр. Созопол са налични дюни, в 7-дневен срок от уведомяването.

 задължава министъра на околната среда и водите да представи, надлежно заверена, заповед № рд-530 от 26.05.2010 г., с която е одобрена защитена зона „Бакърлъка“ с идентификационен код № BG002077, ведно с приложенията към нея, в 7-дневен срок от уведомяването.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2018 г. от  10.15 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:13 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: