РЕШЕНИЕ

 

     840                               дата 11 май 2017г.                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 27 април 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Христина Дамянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 488 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба „Апия Марк“, гр.Хисаря против Решение № 78/12.01.2017г., постановено по НАХД № 6302/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 1838 от 03.08.2016г., издадено от заместник-директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което, на касатора, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС и за нарушение на чл. 33, ал.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.

Касаторът счита постановеното решение за неправилно и необосновано. Излага доводи за несъставомерност на вмененото нарушение. Твърди, че е налице несъответствие между фактическото описание на административното нарушение и посочената за нарушена законова разпоредба. Следващото оплакване касае правилното приложение на санкционната норма, като страната счита, че размерът на санкцията следва да се определи в пределите на алинея 1 на чл.185 от ЗДДС. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Касаторът е санкциониран за това, че на 21.07.2016г., при извършена  проверка на стопанисвания от него обект – офис на „Апиа Марк“ ЕООД, находящ се във в.с. Елените, е констатирано, че не отбелязва всяка промяна на касовата наличност в книгата за дневни финансови отчети в момента на извършването с точност до минута. В обекта имало  два броя ЕКАПФ в работещ режим, които нямали опция "служебно въведени и изведени суми". Констатирана е разчетна касова наличност, която съобразно отчетения от двете устройства дневен оборот е 0,00 лв., докато фактическата наличност в касата е установена в размер на 8 917,99лв. Разликата от 8 917,99лв. не е била отразена и в книгата за дневен финансов отчет като „служебно въведена сума“. Наказващият орган е приел, че по този начин е била нарушена разпоредбата на  чл. 33, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, според която за фискалните устройства, които не притежават операциите „служебно въведени“, или "служебно изведени суми", в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

Решението е неправилно, като настоящият съдебен състав счита, че нарушението не е безспорно установено. При разпита в съдебно заседание св.Г., който е и актосъставител е споделил пред съда как именно е протекла проверката, като е отбелязал, че стопанисваното помещение се е ползвало от две фирми „АПИЯ МАРК“ ЕООД и „АПИЯ ТРАНС“ ЕООД, като и двете се представляват от едно и също лице. В помещението са били налични две фискални устройства, с отбелязване върху тях кое за коя фирма се отнася. Безспорно е, че касовите наличности и в двата апарата са били с нулеви стойности. Откритите на място парични суми са били част от тях в чекмедже, а друга част са били в дрехите на управителя, който е бил обискиран от служители на МВР, с чието съдействие е била извършена проверката. Още на място той е възразил, че парите, налични у него, са негови лични, за което споменава както свидетелят, така и е видно и от съставените описи. Остава неясно на какво фактическо основание органът по приходите е приел, че наличните у лицето парични средства са такива относими към търговската дейност на „АПИЯ МАРК“ и като такива са подлежали на отбелязване във фискалното устройство като служебно изведени/въведени суми, респ. регистриране в книгата за дневните финансови отчети, ако устройството не притежава съответните функции. В този смисъл настоящият съдебен състав приема, че този извод органът по приходите е изградил въз основа на предположения, за които не сочи конкретни данни. Необоснована остава също така и преценката относно останалата част от паричните средства, открити в чекмедже, което е възприето от органа по приходите като каса на „АПИЯ МАРК“ ЕООД. При положение, че в помещението са налични два касови апарата, остава неясно въз основа на какви данни органът по приходите е преценил, че въпросното чекмедже представлява касата именно на проверяваното търговско дружество, а не на другия търговец. Поради липсата на безспорна установеност, че намерените на място парични средства в размер на 8917,99лв. – част от тях у управителя на дружеството, друга част – в чекмедже, представляват парични средства относими към търговската дейност на санкционираното дружество „АПИЯ МАРК“ ЕООД, следва да се приеме, че вмененото нарушение не е било безспорно установено, което е основание за отмяна на наложената имуществена санкция.            

Като е достигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на наказателното постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, както и издаденото наказателно постановление.

На основание изложените мотиви и чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 78/12.01.2017г., постановено по НАХД № 6302/ 2016г. на Районен съд Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1838/03.08.2016г., издадено от заместник-директора на ТД на НАП – гр.Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: