Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  982 /20.05.2016г.

 

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

  ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

при секретар С.Х. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 488/2016г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „България Ер” АД, ЕИК 000633828, със седалище и адрес на управление гр.София 1540, район Слатина, Аерогара София, чрез представител по пълномощие М.В., мл.юрисконсулт, е оспорил решение № 97/25.01.2016г. по АНД №5776 от 2015г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 167 от 12.11.2015г. издадено от началника на ГПУ – Летище Бургас при РДГП – Аерогари, ГДГП МВР София. С наказателното постановление на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. за нарушение на чл.20, ал.1,т.1 вр. чл.19, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, на основание чл.51 от същия закон, като съдът е намалил размера на наложената имуществена санкция от 7 000 лв. на 6 000 лв. Касаторът счита, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът, редовно призовани, не се представляват.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

В АУАН и наказателното постановление, освен разпоредбата на чл.8, ал.1 от ЗЧРБ, която действително е бланкетна, изрично е посочено, че визата се изисква на основание чл.5, ал.1, т.б от Регламент (ЕО) №562/2006г. във връзка с Регламент (ЕО) №539/2001г., към който посочената разпоредба препраща. Това изброяване според настоящия съдебен състав е достатъчно за да даде представа на наказаното лице чрез АУАН, в какво деяние е обвинено, че е извършило, а в наказателното постановление - за какво деяние му е наложена санкция. Вярно е, че „Приложение І към чл.1, §1” що се касае до нормата от Регламент (ЕО) №539/2001г. за първи път е посочено в съдебния акт, което несъмнено представлява процесуално нарушение, допуснато в производството по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление. Доколкото обаче в това производство органът не се е позовал само на чл.8, ал.1 от ЗЧРБ, а е посочил и първата препратка – чл.5, ал.1, т.б от Регламент (ЕО) №562/2006г., както и Регламент (ЕО) №539/2001г., към който цитираната норма препраща, по несъмнен начин става ясно, че се касае за липса на входна визи в Република България.

С други думи процесуалния пропуск не е довел до нарушаване правото на защита на наказаното лице, защото то е разбрало какво нарушение му се вменява, че е извършило. Доколкото съществени нарушения на процедурата са само тези, които водят до нарушаване правото на защита на лицето, привлечено към административно-наказателна отговорност и тези, които, ако не бяха допуснати, крайния резултат от административнонаказателното производство би бил друг, процесното нарушение не е съществено и не влече отмяна на наказателното постановление, защото не е от категорията на посочените два типа процесуални нарушения.

Настоящият касационен състав напълно споделя изводите изложени в мотивите на обжалваното решение относно доказаността на нарушението, описано в наказателното постановление. Свидетелските показания са годно доказателствено средство и са равнопоставени по доказателствена стойност на писмените доказателства. В производството пред районния съд субсидиарно приложим е НПК, който не допуска различна доказателствена сила на писмените доказателства, за разлика от ГПК. В показанията на свидетеля Г. и в представената по делото докладна записка са описани оспорените с касационното възражение обстоятелства, а именно, че лицето посочено в наказателното постановление не е притежавало валидна входна виза за Република България, поради което фактът, че това лице е пътувало с посочения полет на именно тази авиокомпания и не е притежавало валидна входна виза, са доказани по несъмнен начин. Отделно от това отрицателния факт – непритежаване на виза не може да се докаже по друг начин. Ако касаторът твърди, че това не отговаря на обективно случилото се и това лице е имало валидна входна виза, той следва да ангажира доказателства за положителния факт, доколкото доказващия орган не разполага с други доказателствени способи да докаже констатираната липса на такава виза.

Неоснователно е и възражението, че лицето Г.Е.Е. е притежавала входна виза. Този въпрос е обсъден от районния съд, неговите мотиви се споделят изцяло. Лицето е притежавало входна виза за периода 17.06.2015г. – 17.12.2015г., която й дава право да посети РБългария не повече от 2 пъти за не повече от 14 дни общо в рамките на срока на визата. От представеното копие на визата се установява, че към дата на процесното пътуване – 02.10.2015г. Г.Е.Е. вече е изчерпала лимита си от 14 дни при предходно посещение през периода от 17.06.2015г. – 30.06.2015г. Съгласно условията на визата, тя е била невалидна поради изчерпване на лимитирания срок за престой, независимо, че това се е случило при едно, а не при две посещения. Всички тези факти се извличат от визата поставена върху паспорта и са били на разположение на превозвача да прецени, че лицето няма валидна входна виза.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97/25.01.2016г. по АНД №5776 от 2015г. на Районен съд - Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: