Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         950                             28.05.2015 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Г.М., като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 488 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Районно полицейско управление- гр. Несебър против решение № 43 от 12.02.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 702/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити доводи за нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред Районен съд- Несебър наказателно постановление № 14-0304-001486/18.07.2014 г., издадено от началника на Районно управление на полицията- Несебър, са наложени на Х.И.М. с ЕГН ********** административни наказания- глоба в размер на 600 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца, за нарушение по чл. 174, ал.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

С решение № 43 от 12.02.2015 г. по н.а.х.д. № 702/2014 г. НРС е отменил наказателното постановление, поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствени правила. Съдът е приел, че лицето е санкционирано за деяние, което не е установено с акта за установяване на административно нарушение.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на решението.

От обстоятелствената част на наказателното постановление е видно, че отговорността на ответника по касация е ангажирана за нарушение, извършено в курортен комплекс „Слънчев бряг“, на главната алея до хотел „Континентал“. В съставения срещу лицето последния акт за установяване на административно нарушение се сочи място на извършване на нарушението- курортен комплекс “Слънчев бряг”, квартал „Чайка“, на главната алея в близост до хотел „Опал“. Според показанията на разпитания в производството пред районния съд свидетел С.Ж., хотел „Опал“ се намира на разстояние „километър и половина- два“ от посоченото в наказателното постановление място на нарушението.

Съобразно разпоредбите на чл. 42, т.3 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, описанието на нарушението (вкл. мястото на осъществяването му, като обстоятелство, индивидуализиращо конкретното деяние), следва да се съдържа в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление. Не е допустимо да има разлика между тези два акта- АУАН и НП, доколкото наказващият орган не разполага с процесуалната възможност да сочи в наказателното постановление фактически обстоятелства, различни от констатираните с акта, а и не може да наложи санкция за нарушение, което не е установено по надлежния ред. Допуснатото нарушение е съществено, доколкото не позволява на санкционираното лице да се защитава адекватно. Същото не може да се санира във фазата на съдебния контрол, поради което представлява формална предпоставка за отмяна на наказателното постановление. Ето защо съдът в настоящия си състав приема, че решението на НРС, с което е отменено НП, е правилно и следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43 от 12.02.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 702/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.

 

                            2.