ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 02.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХІІ-ти административен  състав

На втори юли                                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 488 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.И.С., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът извърши констатация по личната карта на жалбоподателя и установи  идентичност на адреса по личната карта и посочения в жалбата, като по лична карта е отразен ап.6.

След извършената констатация съдът върна личната карта на жалбоподателя.

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник кмет „УТС” при община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Е.И.С. против Заповед №225/27.01.2014 година на заместник кмет „УТС” при община Бургас, с която е разпоредено премахване на преместваем обект, представляващ гараж метална конструкция с размери 5/3м и средна височина 2.30 м., нетрайно свързан с терена, разположен в общински терен на ул.Кавала №15, к-с Братя Миладинови, гр.Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо вх. № 2550/02.04.2014 година от ответника са представени заповед №563/27.02.2013 година на главния архитект на община Бургас, относно делегиране на правомощия,  длъжностна характеристика на главен специалист „Архитектура сгради” и пълномощно № 93-00-286/22.03.2011година.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата. Правих опити извънсъдебно да решим спора с ответника, но се оказа че съм закъснял и изпуснал срока за узаконяване. Моля да приемете представените по делото доказателства. Нямам искания за събиране на други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна и недоказана. Представям и моля да приемете Заповед № 188/21.11.2013 година за делегиране на правомощия на ресорния зам. кмет за да може да издаде оспорваната заповед, обект на контрол пред Вас. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи производството по делото.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка,  представените с писмо вх. № 2550/02.04.2014 година и в днешното съдебно заседание Заповед №188/21.11.2013година документи, като доказателства по делото.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното дирене. 

 

Съдът намира делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства и съдебното дирене;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Моля да уважите жалбата ми, като заявявам, че за идентичен случай за гараж, който се намира непосредствено до процесния обект на оспорената заповед, съдът с решение №688/28.04.2014година по адм. д. № 489/2014 година по описа на Административен съд-Бургас, Х състав го е оставил  и той си е на същото място. В тази  връзка моля и Вашето решение да бъде в моя полза. Моля съобщенията до мен да се пращат на адреса на който съм призован за днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н председател, считам че оспореният и издаден административен акт е правилен и законосъобразен. Същият е издаден след спазване на регламентирания в закона ред, при спазване на процесуалните правила за констатираните такива обекти, за което  е представен констативен акт. Поради това моля да го потвърдите и отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: