ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 487 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Униспед Инс“ ЕООД се явява адвокат З., надлежно упълномощена.

За ответника- началник на Митница Бургас се явява юрисконсулт Д.И., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Униспед Инс“ ЕООД против решение № 32-334822/29.11.2017 г., издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-41 32-21915/22.01.2018г. на директора на Агенция „Митници“, с което е определен размер на възникналото на осн. чл. 79, §1,б.“а“ от МКС вносно митническо задължение и на осн. чл. 54, ал.1 от ЗДДС задължение за данък добавена стойност по приключена с неосъответствие транзитна операция Т1 с МРН 16ВG00101501297352, както следва: мито в размер на 1 879.29 лева и ДДС в размер на 8 273.41 лева.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тежест на жалбоподателя е да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат З.: Поддържам изцяло подадената жалба. Да се приемат доказателствата, изпратени от административния орган, с изключение на тези, които са на чужд език. Преписката е непълна, липсват страници от протестната декларация, като моля да задължите административния орган да ги представи. Други искания по доказателствата нямаме.

Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приеме представената административна преписка. Моля да ни дадете възможност да представим превод на доказателствата, представени на чужд език, както и липсващите страници от транзитната декларация.

 

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка писмени доказателства са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане и следва да се укаже на ответната страна да представи в превод на български език приложените в преписката документи на чужд език, както и да представи заверени преписи от всички документи, налични в административната преписка и неприложени в делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

УКАЗВА на ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание в превод на български език приложените в преписката документи на чужд език, както и заверени преписи от документите, налични в административната преписка и неприложени по делото.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018г. от 11.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: