РЕШЕНИЕ

 

     813                               дата 05 май 2017г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 27 април 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Христина Дамянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 487 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на С.Д.Г. ***, партер против Решение № 128/20.01.2017г., постановено по НАХД № 6706/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, в частта, с която е потвърдено НП № 15-0769-002200 от 02.09.2015г. издадено от началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.137а, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.183, ал.4, т.7 от с.з., е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лв., както и за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.181, т.1 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 30 лв.

Съдебното решение се обжалва в потвърдителната му част като неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага доводи досежно пропуска на административнонаказващия орган и на районния съд да изследват наличието на основания за приложение на чл.28 от ЗАНН. Счита, че АУАН е съставен, а НП издадено при допуснати процесуални нарушения, нарушаващи правото на защита, а по същество оспорва съставомерността на вменените му нарушения. Иска се отмяна на съдебното решение и на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, но разгледана по същество настоящият съдебен състав счете за  неоснователна.

Касаторът Г. е санкциониран за това, че на 02.06.2015г., в гр.Бургас, пл. "Царица Йоанна", в посока ул. „Александровска“ управлява лек автомобил без да използва обезопасителен колан по време на движение, както и за това, че управляваният автомобил не е минал годишен технически преглед /ГТП/. Районният съд е обосновал извод за съставомерност на установените деяния по чл. 137а от ЗДвП и по чл.147, ал.1 от с.з. и е потвърдил издаденото наказателно постановление в тази му част. По отношение на нарушението с правна квалификация чл.157, ал.8 от ЗДвП районният съд е установил, че наказващият орган е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила. Прието е, че посочената за нарушена правна норма не съдържа конкретно правно задължение, което водачът на МПС да съблюдава, като от АНО е допусната грешка при посочване на нарушената законова разпоредба. С оглед на това е отменил наказателното постановление в тази му част.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. В отменителната си част същото е влязло в законна сила и не е предмет на касационна проверка.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Фактите по делото съдът е установил посредством депозираните показания от актосъставителя М., който споделя лични и непосредствени възприятия относно релевантните за съставомерността на установените нарушения факти.

Касационните оплаквания за допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на водача, са неоснователни. Касаторът възразява, че не е посочено мястото на нарушението, което не отговаря на обективните данни – то е индивидуализирано в достатъчна степен – площад „Царица Йоанна“, поради което не са необходими други данни, касаещи номерация, както претендира лицето. Следващото касационно оплакване, че фактите са останали недоказани - че не е ползвал обезопасителен колан или че автомобилът не е преминал ГТП, също е неоснователно, като касаторът не ангажира никакви доказателства, които да опровергаят тези фактически констатации – свидетелят сочи, че водачът е управлявал без колан и това е непосредствено възприето от него, а за другото нарушение касаторът не е представил валиден талон за преминат годишен технически преглед на процесния автомобил.

Неоснователни са поддържаните и пред настоящата инстанция доводи за наличието на основания за приложение на чл.28 от ЗАНН. Управлението на МПС е дейност свързана с множество изисквания, а тяхното неизпълнение не може да се заобикаля посредством института на маловажния случай.

Първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства и са съответни на тях, поради което не са налице основания за отмяна на касирания съдебен акт, който следва да се остави в сила.

            На основание гореизложеното и нормата на чл. 221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128/20.01.2017г., постановено по НАХД № 6706/2016г. на Районен съд Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: