ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 487 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.П.Т., редовно призован, явява се лично и с адв. А., с представено по делото пълномощно от днес.

          За ОТВЕТНИКА по иска – Областна администрация - Бургас, редовно призован, се явява юк. И., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно призован, представлява се от юк. Р., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Костова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Настоящето производство е образувано по повод отменително Определение № 8639/11.07.2016 г. на ВАС, постановено по административно дело № 6434/2016 г., с което е отменено предходно постановено Определение № 735/22.04.2016 г. на Административен съд - Бургас по административно дело № 487/2016 г. на същия съд.

Първоначалното производство е образувано по повод искова молба от Т.П.Т. ***, с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ против Областна администрация -  Бургас и Община Бургас, като е формулирано искане двамата ответници да заплатят по 2000 лв. всеки, съставляващи обезщетения за претърпени неимуществени вреди, причинени от незаконосъобразно бездействие по премахване на незаконен строеж, представляващ бетонов мост върху река „Дермен дере“, както и сграда - казан за изваряване на ракия, находяща се в УПИ- 1728 в землището на с. Рудник.

 

Адв. А.: Нямам възражения по отношение на доклада. Поддържаме исковата молба така както е определена. Поддържаме и доказателствените искания, които са направени с нея, а именно за допускане на съдебно-техническа експертиза по поставени в исковата молба въпроси, които следва да се прецизират, тъй като са много обемни. В този смисъл моля съда да предостави срок, в който да представим нарочна писмена молба с конкретно прецизирани и формулирани въпроси към поисканата от нас съдебно-техническа експертиза. Моля да бъдат допуснати до разпит в режим на довеждане двама свидетели, с чиито показания ще удостоверим претендираните от ищеца неимуществени вреди, описани в исковата молба.

На този етап други доказателствени искания нямам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам така подадената искова молба изцяло като неоснователна. По доказателствените искания след като бъдат формулирани въпросите към експертизата и се запознаем с тях ще преценим дали ще формулираме допълнителни такива. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

ЮРИСКОНСУЛт Р.: Оспорвам исковата молба като неоснователна. Нямам възражения по доклада. По направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза моля да ни бъде дадена възможност за становище след като се запознаем със зададените от ищеца въпроси. По искането за допускане до разпит на двама свидетели предоставям на съда. Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по доклада. По доказателственото искане на процесуалния представител на ищеца за прецизиране въпросите към вещото лице считам, че следва да бъде уважено.

 По отношение на второто доказателствено искане за допускане до разпит на двама свидетели при режим на довеждане предоставям на съда.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Предоставя на жалбоподателя и на неговия процесуален представител 7-дневен срок, считано от днес, в който срок последния следва да изготви и представи по делото в екземпляр и за ответните страни нарочна писмена молба с конкретно прецизирани и формулирани въпроси към поисканата за допускане съдебно-техническа експертиза.

По искането за допускане на експертиза, както и за определяне на вещо лице, и депозит съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание след запознаване с конкретно формулираните въпроси.

Допуска до разпит в качеството на свидетели в условията на довеждане две лица, с чиито разпит се цели удостоверяване на относими към премета на спора факти и обстоятелства.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: