ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 735                     дата 22 април 2016 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 22 април 2016 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                        Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело № 487 по описа за 2016 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с искова молба подадена от Т.П.Т. *** против Областна администрация гр.Бургас и Община Бургас за заплащане от всяка една от тях на обезщетение в размер на 2000лв. за претърпени неимущестевни вреди, причинени от незаконосъобразно бездействие по премахване на незаконен строеж, представляващ бетонов мост върху река Дермен дере, както и сграда – казан за изваряване на ракия, находяща се в УПИ 1728 в землището на с.Рудник. В обстоятелствено изложение ищецът посочва, че поради непремахването на тези незаконни строежи са възникнали конфликти с други лица, от които той е потърпевш. Иска се ответниците да бъдат осъдени да му заплатят претендираните обезщетения.

            По делото е постъпил писмен отговор на исковата молба от областния управител на област Бургас,  видно от който счита, че тя е недопустима спрямо него поради липса на пасивна процесуална легитимация. Алтернативно излага становище и за неоснователност на исковата претенция.

            Постъпил е и писмен отговор от Община Бургас, която също счита, че не може да бъде надлежен ответник по иска, като възразява, че не е налице твърдяното бездействие. По същество счита исковата молба за неоснователна и недоказана.

            Исковата молба е недопустима за разглеждане, поради следните мотиви:

            Областен управител на област Бургас (посочен от ищеца като Областна администрация) не може да бъде надлежен ответник по иска, тъй като правомощията на този административен орган не включват контрол върху извършено незаконно строителство. Той е териториален орган на изпълнителната власт и неговите правомощия са очертани в чл.31 от Закона за администрацията, като видно от съдържащото се там изброяване този административен орган няма компетентности в областта на строителството, в т.ч. и констатиране на незаконни строежи. В този смисъл той не може да бъде носител на надлежна пасивна процесуална легитимация по предявения иск в контекста на съдържащите се в него фактически основания за предявяването му.

Община Бургас, като юридическо лице, което се представлява от кмета на общината, който разполага с правомощия по чл.225а от ЗУТ относно премахване на определена категория строежи, по принцип може да бъде ответник на това основание, но в настоящия случай не са налице необходимите за това предпоставки. Ищецът обосновава предявения иск с твърдяно бездействие по премахване на строеж – сграда – казан за изваряване на ракия, находяща се в УПИ 1728 в землището на с.Рудник, който ищецът счита за незаконен. Ако се приеме, че волята на ищеца е да се предприемат действия по установяване на незаконен строеж и свързаните с това последици по премахването му, в дискрецията на административния  орган е да издаде заповед по реда на чл.225а и сл. от ЗУТ, при наличие на изискуемите фактически основания, като липсата на предприети от негова страна правни и фактически действия в тази насока не представлява мълчалив отказ. Не съществува норма нито в ЗУТ, нито в друг закон, която да задължава кмета на общината да се произнася по искания за констатиране и евентуално премахване на незаконни строежи и да постановява заповеди в този смисъл. Ако волята на ищеца се тълкува стриктно, то следва да се посочи, че в случая не е налице бездействие по смисъла на чл.256 и чл.257 от АПК. Само там нормираното бездействие е релевантно такова в производство по чл.203 от АПК. Нормативният смисъл на понятието „бездействие“ се съдържа в чл.256 и чл.257 от АПК и то касае неизвършване на фактически действия от страна на административния орган, който е задължен за тях по силата на нормативен акт. Издаването на заповед за премахване на незаконен строеж не е фактическо действие, а правно такова, поради което неиздаването й не представлява бездействие по смисъла на закона. Наличието на бездействие е процесуална предпоставка за разглеждане на иска и при неговата липса производството е недопустимо.

На основание изложените мотиви исковата молба следва да се върне на ищеца, а производството по делото да се прекрати, поради което съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на Т.П.Т. *** против Областна администрация гр.Бургас и Община Бургас за заплащане от всяка една от тях на обезщетение в размер на 2000лв. за претърпени неимущестевни вреди, причинени от незаконосъобразно бездействие по премахване на незаконен строеж, представляващ бетонов мост върху река Дермен дере, както и сграда – казан за изваряване на ракия, находяща се в УПИ 1728 в землището на с.Рудник.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 487/2016г. на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: