РЕШЕНИЕ

 

№ 722             13.04.2018 годинаград Бургас

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар:  С. А.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер 486 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба от С.А.Г., ЕГН: **********, с адрес: *** и адрес  за призоваване гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ № 53, чрез адв. Н.А. против решение № 12/18.01.2018 г., постановено по а.н.д. № 515/2017г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 17-0335-000393/26.06.2017 год. на началник РУ - Руен към ОД на МВР – Бургас. С НП на касаторът за нарушение на чл.103 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

         В съдебно заседание, касаторът се представлява от процесуален представител адв. А., която поддържа жалбата.

         Ответната страна – Районно управление - Руен при ОД на МВР – Бургас, редовно призована не изпраща представител.

         Представителя на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на процесуалния представител на жалбоподателя и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

         С наказателното постановление, С.Г. е санкциониран за това, че на 05.06.2017г. около 14:05 часа в община Руен, на път ТРЕТИ КЛАС № 208, 82+700км, на КПП-Руен посока от гр.Айтос към с.Вресово, управлява собствения си лек автомобил „БМВ 535Д“, сив металик с рег.№ SORRY, и не спира на подаден сигнал за спиране от контролен орган и продължава в посока с.Вресово.

         За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение, който е предявен и подписан от нарушителя без възражение. Въз основа на АУАН е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното решение, Районен съд – Айтос е приел, че правилно и законосъобразно административнонаказващия орган е ангажирана отговорността на Г.. Не намира да са допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения. Счита, че съставения акт и въз основа на него издаденото НП са съставени при спазване и правилно приложение на материалния закон. Намира за правилно определен размера на наказанието, както и че деянието няма характеристики на маловажен случай.

         Така постановеното решение е правилно.

         Приетата от съда фактическа обстановка, подробно изложена в мотивите на решението, съответства на събраните по делото доказателства и се споделя изцяло от настоящият състав на съда. Последният споделя изцяло и правните изводи на първоинстанционния съд.

         Неоснователно е възражението на касаторът, че при разглеждане на делото от РС - Айтос има допуснати съществени съдопроизводствени нарушения. Районният съд е дал ход на делото при  проведеното на 01.12.2017г. съдебно заседание, като не е уважил молбата, подадена от процесуалния представител на жалбоподателя за неговото отлагане. Настоящият касационен състав изцяло споделя мотивите на районния съд, с които е отхвърлено искането, поради което не следва да ги преповтаря. Видно от текста на молбата, служебната ангажираност е била обоснована с посочване на номер на гражданско дело и нищо повече. Освен посочването на номера на делото, процесуалния представител е следвало да приложи конкретни доказателства, от които да се установи, че е бил ангажиран като пълномощник на някоя от страните по това дело. Такива например биха били призовка за делото, протокол от съдебно заседание или пълномощно за процесуално представителство.

         В случая на касационния жалбоподател е наложено административно наказание за извършено от него административно нарушение по чл. 103 от ЗДвП, според който при подаден сигнал за спиране от контролните органи, водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място.

         Разпоредбата на чл. 103 от ЗДвП не съдържа дефиниция на понятието "подаден сигнал за спиране", поради което следва да се приложи разпоредбата на чл. 170, ал. 3 от ЗДвП, според която контролният орган трябва да подаде своевременно ясен сигнал за спиране със стоп – палка; през нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина, като униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка; сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.

         За да е осъществен съставът на нарушение по чл. 103 от ЗДвП, следва да е подаден своевременен и ясен сигнал за спиране от контролен орган, който да е предназначен за конкретния водач на ППС, като въпреки възприетия сигнал, водачът да не е изпълнил задължението си да спре плавно в най-дясната част на пътното платно или на посочено от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите разпореждания. В случая от събраните по делото доказателства се установява, че на наказаното лице в качеството му на водач на МПС е бил подаден ясен сигнал за спиране със стоп-палка, съгласно изискването на чл. 170, ал. 3 от ЗДвП.

         Настоящият съдебен състав споделя и мотивите за справедливост на наложеното наказание за процесното нарушение. За конкретното нарушение е установено демонстративно и несъответстващо на закона поведение от страна на наказаното лице. Наказанията, определени към средния размер на предвидения в закон диапазон, се явяват справедливи и адекватни на тежестта на извършеното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. 1 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХІХ състав,

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/18.01.2018г. постановено по а.н.д. № 515/2017г. по описа на Районен съд – Айтос                   

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                     2.