ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 486 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Евросървис 60” ЕООД, редовно призован, не се явява представляващия. За него – адв. М.С., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА че по делото е постъпила молба от старши юрисконсулт Н., в качеството й на процесуален представител на ответника, в която е заявено, че поради планиран и разрешен платен годишен отпуск не е в състояние да се яви за днешно съдебно заседание, поради което моли делото да бъде отложено за друга дата.

 

По хода на делото:

         АДВ. С.: Няма процесуални  пречки да се даде ход на делото, тъй като съгласно чл. 139, ал. 1 от АПК основание за отлагане на делото е налице ако страната и нейния пълномощник не могат да се явяват в съдебно заседание поради препятствие, което страната не може да отстрани. Ползването на годишен отпуск на представляващия ответната страна не считам, че е такова препятствие още повече, че в предходно съдебно заседание колежката присъства и поради това можеше да заяви това с цел насрочване на делото за друга дата във време извън планирания предварителен отпуск.

 

Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя и като съобрази нормата на чл. 139, ал. 1 от АПК намира, че в случая не е налице препятствие, което страната не би могла да преодолее.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждане от предходно съдебно заседание от страна на ответника са представени указаните документи по опис, находящ се на лист 43 от делото.

 

         АДВ. С.: Запознах се с представените документи. Договорът, който е сключен с посредническата фирма е преведен частично, като основният превод е извършен с преводаческите услуги на моя доверител. Да бъдат приети по делото.

         Няма да соча други доказателства.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с нарочна писмена молба от ответника документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. С.: Уважаеми господин съдия, моля да отмените акта за налагане на принудителна административна мярка - Предписание № 1 обективирано в протокол № 107/21.01.2016 г. на директора на „Инспекция по труда” - Бургас на основания, които подробно сме изложили в жалбата на моя доверител.

От събраните в настоящото производство доказателства не се установиха такива, удостоверяващи осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа от страна на моя  доверител.

Ще представя писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и приложат по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: