ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 486 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Евросървис 60” ЕООД, редовно призован, не се явява. За него – адв. М.С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от старши юрисконсулт Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Делото е образувано по повод жалба от „Евросървис 60” ЕООД против Предписание № 1, дадено с Протокол № 107 от 21.01.2016 г. на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата на моя доверител. С нея е направено искане за разпит на двама свидетели, което доказателствено искане оттеглям в днешно съдебно заседание, тъй като по обективни причини не можем да осигурим присъствието им в съдебна зала.

         Нямаме искания за събиране на допълнителни доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

 

Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

         Искам само да уточня, че производството е започнало по повод сигнал от лицето П.Х., който сигнал всъщност инициира проверката на дружеството-жалбоподател, както и в самия сигнал е посочено, че към същия е представен договор, който е на немски език. Ние преценихме, че въпросният договор първо защото е на немски и второ, защото е неотносим към спора не следва да се приложи към материалите по преписката.

        

         Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед наличната по делото информация и предвид изявлението на процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание, съдът счита за нужно да укаже на ответника да представи за прилагане по делото на упоменатия от лицето подало иницииралия проверката сигнал договор със съответния превод на български език.

         По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на ответника, в 14-дневен срок считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на приложения към сигнала на П.Х. договор със съответния превод на български език.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.06.2016 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: