ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 486 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.К.Ф. се явява лично.

За ответника- Областен управител на област Бургас се явяват гл.юрисконсулт С. С. и мл. експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване” в Областна администрация Бургас М.Г.З., който представя удостоверение за правоспособност от Министерство на правосъдието, двамата надлежно упълномощени.

 

Жалбоподател Ф.: Няма пречки за даване ход на делото. Да се даде ход.

Младши експерт З.: Моля да не се дава ход на делото и производството да бъде прекратено на основание чл.159, т.1 от АПК, по съображения изложени в становището ни по жалбата.

Юрисконсулт С.: Поддържам казаното от колегата.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ указва на жалбоподателя да заяви дали оспорва законосъобразността на процесната заповед.

 

Жалбоподател Ф.: Оспорвам заповедта като незаконосъобразна. Оспорвам основанията, на които се прекратява конкурса и процедурата. Те са записани в чл. 34 от НПКДС и чл.10д, ал.4 от Закона за държавния служител. Никъде в закона не се дава възможност на органа, който е допуснал една конкурсна процедура, да го прекратява без да има някакви основания за това. Оспорената заповед е издадена в противоречие с материалноправните разпоредби.

СЪДЪТ, след като изслуша жалбоподателя, ДОКЛАДВА делото:

Производството по делото е образувано по повод жалбата от Д.К.Ф. против заповед № РД-10-29/10.02.2015г., издадена от Областен управител на област Бургас, с която е отменена предходна заповед на областния управител с № РД-10-256/18.11.2014г за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт отдел „Териториално устройство и държавна собственост”.

По делото е представена административната преписка, ведно със становище на административния орган за недопустимост на жалбата.

 

Жалбоподател Ф.: Поддържам жалбата, нямам какво повече да добавя.

Младши експерт З.: Оспорваме жалбата като недопустима и неоснователна. Не съществуват правни норми, които да препятстват органа да прекрати процедурата. В случа не е налице крайно класиране, комисията не е извършила класиране на участниците, тъй като органа в условия на предоставен му от закона оперативна самостоятелност и в рамките на предоставени му от закона правомощия, е прекратил процедурата. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Жалбоподател Ф.: Искам да се отмени тази заповед като незаконосъобразна и да задължите областния управител да приключи започналата процедура. Възразявам на това, че органът с предоставената му оперативна самостоятелност е прекратил процедурата. Това са правата и задълженията за изпълнение на неговите функции, но това не дава право за нарушаване на съответните императивни нормативни актове – Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДС). Там е предвидено, че при приключване на втория етап на конкурса, комисията и областния управител трябва да назначи първия класиран в нея. Това са императивни разпоредби, които трябва да бъдат завършени. Беше посочено, че никъде в закона не се забранява на областния управител да прекратява тази процедура, но и никъде не му е дадено това право по закон.

Младши експерт З.: Не е налице твърдяно нарушение на чл. 324 от Наредбата и чл. 10д, ал.4 от ЗДСл. Законът изключва възможността от съдебен контрол по назначаване, провеждане и приключване на конкурсната процедура, конкурсната процедура е предоставена в пределите на оперативна самостоятелност на органа по назначението.

Юрисконсулт С.: Моля да оставите без разглеждане жалбата, алтернативно да отхвърлите същата като неоснователна. Факт е, че няма норми, които да препятстват прекратяване на процедурата, а няма и такива, които да забраняват, а нещо което не е забранено, е разрешено. За жалбоподателя не са налице основания за обжалване, тъй като той не е класиран на първо място, а и изобщо не е извършено класиране. Няма издадена заповед за класиране на първо място. Предвид изложеното не са налице посочените в жалбата възражения.

РЕПЛИКА на жалбоподателя Ф.: Не става въпрос за това, че не подлежи на съдебен контрол, класиране и т.в., а става въпрос за оспорване на индивидуалния административен акт, който ме засяга.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: