О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                 26.04.2010г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на дванадесет и шести април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря…………………………………………………………………………………….

и прокурора………………………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 486 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.146 от АПК.

Образувано е по възражение на Н.П.М. *** против заповед № 3507/13.12.2010г., издадена от заместник кмета на Община Бургас и заповед № 3506/13.12.2010г., издадена от заместник кмета на Община Бургас. С определение от 07.03.2011г., произнесено в закрито съдебно заседание жалбата е оставена без движение и на оспорващия е указано в 7-дневен срок от уведомяването да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас. В срока по чл.158, ал.1 от АПК по делото е постъпила молба от адвокат Ангелов– пълномощник на оспорващия, в която се твърди, че жалбата е адресирана единствено до администрацията на Община Бургас и не е насочена към образуване на съдебно производство.

Настоящият съдебен състав констатира, че допуснатата нередовност не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Това обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт. С оглед на това жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

Мотивиран от това, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.М. *** против заповед № 3507/13.12.2010г., издадена от заместник кмета на Община Бургас и заповед № 3506/13.12.2010г., издадена от заместник кмета на Община Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 486/2011г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………….