ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 12.05.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На дванадесети май                                            две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ВЪЛКОВ

административно дело номер 486 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

                За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Областно пътно управление Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л.

         ОТВЕТНИКЪТ - Община Поморие, редовно уведомена, не се представлява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, редовно уведомени, не се представляват.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Обжалва се заповед РД-16-164/11.02.2009 г. на Кмета на Община Поморие, с която се одобрява ПУП – ПЗ на поземлен имот в м. „Кошарите” в землището на гр. Поморие, като имота се отрежда за жилищно строителство с посочени градоустройствени показатели.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Поддържаме жалбата, като моля процесната заповед да бъде отменена като незаконосъобразна, тъй като е издадена в нарушение на административната процедура, като при нейното издаване е допуснато нарушение на чл. 60, ал. 2 във вр. чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. В тази връзка представям копие от заповед за това, че съгласувания проект не съдържа план, който е неразделна част от проекта за ПУП. Съгласно чл. 51, ал. 1 от Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове с подробни транспортно-комуникационни планове към ПУП се проучват, определят и решават разположението, класификацията и параметрите на първостепенната и второстепенната улична мрежа, кръстовищата и възлите. Във връзка с визираната заповед в днешно съдебно заседание представям заповедта, съгласно която не следва до одобряване на проекта за четирилентовия път да не се издават и съгласуват проекти. Представям заповед № РД-22-429/29.09.2006 г.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и представената в днешно съдебно заседание  заповед.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля, процесната заповед да бъде отменена като незаконосъобразна, издадена при съществени нарушения на административната процедура и в противоречие с материалния закон.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: