ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№866                      дата 18 април 2018год.              гр.Бургас

                                                                                                               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 18 април 2017год.,  в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 485 по описа за 2018 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от А.Й.А. ***, като от съдържанието на изпратената административна преписка следва да се приеме, че предмет на обжалване е Решение № 1019-02-1019-2/06.12.2017г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 2113-02-2123-4/25.10.2017г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Бургас.

            Видно от изпратената административна преписка решението е връчено лично на жалбоподателя на дата 02.01.2018г.

            От него е постъпила молба вх.№ 1019-02-45/17.01.2018г., в която е направил възражения относно категоризирирането на стажа за периода от 01.11.2000г. до 31.12.2001г., като вместо от ІІІ категория е посочил, че следва да се зачете като такъв от ІІ категория. Тази молба е подадена на място в приемната на ТП на НОИ Бургас, видно от уточнението на административния орган в писмо вх. № 4121/11.04.2018г.

            На тази молба органът е отговорил с писмо изх. № 1029-02-3063/06.02.2018г., като е посочил, че при постановяване на решението е бил запознат с тези възражения и се е позовал на разпоредбата на чл.124 от АПК.

            На 12.02.2018г. жалбоподателят А. е подал настоящата жалба вх. № 1012-02-17, като е посочил „изх. № 1029-02-3063“, поради което съдът го обвързва с посоченото по-горе писмо на административния орган.

            Съобразно горните фактически данни следва да се приеме, че жалбата против  Решение № 1019-02-1019-2/06.12.2017г. на директора на ТП на НОИ Бургас е депозирана извън установения 14-дневен срок, поради което, като просрочена, следва да се остави без разглеждане. Като жалба против Решение № 1019-02-1019-2/06.12.2017г. на директора на ТП на НОИ Бургас съдът възприема подадената молба вх.№ 1019-02-45/17.01.2018г. поради съдържащи се в нея възражения относно категориите полаган труд в различните периоди от време, което е всъщност и спора пред административния орган, независимо че той е възприел тази молба като такава по чл.124 от АПК, който е неприложим в случая, защото касае производство по сигнали.  Решението е връчено лично на жалбоподателя на дата 02.01.2018г., поради което срокът за неговото обжалване е изтекъл на 16.01.2018г., вторник, присъствен ден. Молбата, с характер на жалба, е подадена на място в приемната на ТП на НОИ Бургас на дата 17.01.2018г., като тя носи и същата дата на написването й. на това основание се явява просрочена. Сега изпратената до съда жалба вх. № 1012-02-17/12.02.2018г. ако се приеме, че е против постановеното Решение № 1019-02-1019-2/06.12.2017г. на директора на ТП на НОИ Бургас е очевидно също извън срока, а ако се приеме, че е против писмо изх. № 1029-02-3063/06.02.2018г., то тъй като то не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, а има характер на кореспонденция между страните, то на това основание жалбата също следва да се остави без разглеждане.

            Така мотивиран и на основание чл.159, т.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.Й.А. *** против Решение № 1019-02-1019-2/06.12.2017г. на директора на ТП на НОИ Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 485/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: