ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети  октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 485 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дъбрава” ЕАД се явява адвокат З..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” се явява Ю.сконсулт Т., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото справка от ТД на НАП Бургас изх. № 94-С-379#1 от 29.06.2016 г. и справка с изх. № 26267-1/08.07.2016г от ТД на НАП Варна.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 52г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Вещото лице А. на въпросите на адвокат З.:  В приложение 1 съм посочила и съм направила съпоставка между количество дървесина, предмет на спорни фактури между жалбоподателя и подизпълнителите, и издадените впоследствие фактури от „Дъбрава“ ЕАД към неговите възложители. Ако правилно съм разбрала става въпрос за реалност на доставките между жалбоподателя и горските стопанства. Доколкото има съответствие, съм го посочила в Приложение 1, между фактурите на жалбоподателя и държавните горски стопанства и договорите за обществени поръчки. Дружеството „Дъбрава“ ЕАД е изпълнило своите задължения към горските стопанства. Действително в Приложение 1 съм направила тази съпоставка и се вижда, че са префактурирани част от дървесината. Една част от дървесината е продадена на горските стопанства. Тя счетоводно е обособена в аналитична партида „дърводобив“, като друга част от дървесината представлява за дружеството готова продукция на склад и е продадена на различни клиенти.

Вещото лице А. на въпросите на Ю.сконсулт Т.: Не съм изследвала счетоводното отразяване на фактурите в двете дружества „Мета транс 2014“ЕООД и „Фууд кетъринг 2013“ ЕООД. Изследвала съм счетоводното отразяване при жалбоподателя. С посоченото в последния абзац на стр.2 от заключението, искам да кажа, че от количеството, което впоследствие е продадено от дружеството-жалбоподател, няма как да се разделят количествата на другите дружества. Не са водени аналитично.

Адвокат З.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

Ю.сконсулт Т.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 500 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 350 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да внесе остатъка от 150 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат З.: В предходно съдебно заседание беше допуснат един свидетел, който водим и моля да бъде изслушан.

 

Съдът въведе в залата свидетеля.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

С.Д.С, роден на ***г. в гр. К., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят С на въпросите на адвокат З.: От 1999г. работя в „Дъбрава“ ЕАД, управител съм на клона в Карнобат. Работили сме с двете фирми „Мета транс 2014“ЕООД и „Фууд кетъринг 2013“ ЕООД и мисля, че беше от началото на 2014 до края на 2015 г., или до средата на 2015г. Първо работихме с „Фууд кетъринг 2013“ ЕООД и след това в „Мета транс 2014“ЕООД. Във фирмата, в която работя, извършваме дърводобив на територията на гр.Карнобат и гр.Сунгурларе. Имаме наши работници, но когато те не достигат, ползваме и техни, на други фирми работниците. Работим по отдели, по сключени договори с общината, договори с горския комбинат на община Карнобат и община Сунгурларе. Доколкото си спомням имахме подписани догори с тези две фирми, още преди да сме започнали работа. Обикновено документално взаимоотношенията между „Дъбрава“ ЕАД и двете фирми се осъществяваха по следния начин: вземаме работниците, водим ги на място, виждаме отдела, уточняваме работата и уточняваме дали имат фирма- някои имат фирма, други нямат и казват за коя фирма работят. След като тези неща са уточнени, идват на работа. Тогава техният представител на фирмата идва, уточняваме се. Спомням си, че представяха актуални състояния за фирмите, от счетоводството ги гледаха. В края на месеца, след като се извърши (изпълни) продукцията, пълномощникът им, мисля, че Ю. се казваше, съставяше фактурата за извършената услуга и там от счетоводството му се заплащаше сумата. Той се подписваше на документите, има си счетоводител, който си отговаря за тези неща, и така се извършваше плащането. Пълномощникът им Ю. съм го виждал, виждал съм го по приключванията на края на месеца в счетоводството. Аз не винаги съм там в счетоводството, често сме на терен, но се е случвало да се виждаме. Лично аз не съм извършвал плащания, всичко се извършваше чрез счетоводството, там има ордери. По принцип имаме такава практика да правим проверка за всяка фирма по отношение на съществуването ѝ, регистрация, актуално състояние, представители, регистрация по ДДС. Не си спомням дали лично аз съм ги гледал тези фирми, бях възложил на счетоводителката, мисля, че и в Бургас са ги гледали, защото отговорът беше, че всичко е редовно. В изпълнение на нашите задължения към Държавните горски стопанства не е имало проблеми- всичките договори са изпълнявани и мисля, че добре сме си свършили работата. В противен случай нямаше да има плащане и да ни бъдат възстановявани гаранциите. Дейността, която се развива по така наречената тарифна такса и такса на корен, е следната: имаме сключени договори с горските стопанства. По едни от договорите извършваме само сеч, извоз и рампиране до склад и дървесината си е собственост на горското стопанство. За тази услуга горското стопанство ни заплаща. При тарифна такса на корен печелим обекта, т.е. дървесината, като сечта я извършваме за наша сметка, а заплащаме държавна такса за дървесината, която след отсичане става наша собственост, след което я продаваме, обработваме и т.н. В единия случай дървесината става наша собственост, а в другия- собственост на горското стопанство.

Адвокат З.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Свидетелят С на въпросите на Юрисконсулт Т.: По принцип много пъти звънят по телефона да търсят работа. Работниците са предимно от ромски произход, имаме наши работници, но когато има нужда се обръщаме към други фирми, нуждаем се от още работници. Тези хора идват, правят контакт с мен, виждаме се, отиваме в гората, виждаме обектите за работа и се договаряме, след което се интересувам от тях дали имат фирми, за да може да се работи с тях. В конкретния случай за фактурираните услуги от двете дружества работата беше извършена с работници на фирмите. Градешките секачи, които съм наел, ме увериха, че работят с тези фирми, след което дойде представител на фирмите и донесе документите. Те не са наши работници и не следва ние да им провеждаме инструктаж за безопасност. Това е задължение на техните фирми. Нямам контакт с управителите на двете дружества, познавам само Ю., той беше пълномощник и на двете фирми. Приемо-предавателен протокол правим между държавното горско стопанство и нашата фирма. Държавното лесничейство са контролен орган, с този приемо-предавателен протокол те удостоверяват, че дървесината е точно толкова. С тези фирми мисля, че нямаме протоколи. Въз основа на този протокол, подписан между горското стопанство и „Дъбрава“ ЕАД, изготвяме фактурата за сечта. Не сме съставяли документи за количествата добити от двете дружества подизпълнители и „Дъбрава“ ЕАД. Документите, съставени между нас и подизпълнителите за поизпълнител са подписани от Ю.. Аз съм го виждал няколко пъти в края на месеца, това означава, че той е подписвал фактурите, ордерите, всичко това е негово задължение.

Ю.сконсулт Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат З.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.сконсулт Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмо изх. № 94-С-379#1 от 29.06.2016г. и писмо с изх. № 26267-1/08.07.2016г от ТД на НАП Варна.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат З.: Уважаема госпожо съдия, от името на доверителя ми, моля да уважите подадената жалба по съображения подробно изложени в същата. Считам, че от събраните по делото доказателства се установи и доказа, че доверителят ми не може да бъде отговорен и санкциониран за съответното неспазване на законодателството от страна на трети лица подизпълнители, в извършваната от него дейност по спечелени търгове и сключени договори с горските стопанства. Намирам, че в този смисъл е и практиката както на съдилищата в Република България, така и на съответните решения на съда на Европейския съюз във връзка и по повод на преюдициални запитвания по подобни казуси. Намирам заедно с това, че данъчният орган не установи и не доказа каквато и да е съпричастност от страна на дружеството-жалбоподател по отношение неспазването на данъчното законодателство от трети лица. От съществено значение е и обстоятелството, че въпросните две фирми, към момента на извършване на дейност от тяхна страна, са били напълно редовни по отношение съответните им задължения към фиска, надлежно регистрирани по ДДС за процесния период, обстоятелство, което се удостоверява и от приетите в днешното съдебно заседание писма от териториалните агенции на НАП, както и че ежемесечно са подавали справки-декларации по ЗДДС, което също е проверявано в хода на дейността от доверителя ми. Моля да ми предоставите срок за представяне на подробни съображение в писмен вид и моля да ни присъдите разноски, съобразно списък който представям.

Ю.сконсулт Т.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като необоснована. Намирам, че от събраните в ревизионното производство, така и от събраните в хода на административното обжалване доказателства се подкрепят констатациите на органа по приходите. Считам, че не следва да се измества спорния въпрос, който е има ли доставка от страна на тези две дружества към жалбоподателя и в крайна сметка реална услуга ли е фактурирана от „Мета транс 2014“ЕООД или за „Фууд кетъринг 2013“ ЕООД. Считам, че доказателствата сочат, че са налице документи, съставени съобразно изискванията на ЗДДС, но които не отразяват и не са съставени във връзка с реална доставка и правилно е отказан данъчен кредит. Моля да бъдат съобразени мотивите на решението на Директора на дирекция „ОДОП“. В случай, че решението е в такава насока, то претендирам Ю.сконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.13часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: