ПРОТОКОЛ

 

Година 2016,04.05.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти май                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 485 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дъбрава” ЕАД се явява адвокат З., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Дъбрава” ЕАД против ревизионен акт № Р-02000215003629-091-001/10.12.2015г., издаден от началник сектор при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 43/15.02.2016г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици, в т.ч. положителния факт на доставките.

 

Адвокат З.: Поддържам жалбата от името на доверителя ми срещу ревизионния акт. Във връзка с указаната ми доказателствена тежест поддържам и направените доказателствени искания в същата по отношение на назначаване на съдебно-икономическа експертиза, както и по отношение искането за допускане до разпит на свидетели. Считам, че са налице условията на чл. 158 от ДОПК, във вр. с чл.57, ал.2 от същия, доколкото ще установяваме факти и обстоятелства, които не са събрани в ревизионното производство- съставени документи, които са били изисквани, но не са били налични в доверителя ми. Още повече, че в атакувания от нас ревизионен акт се говори за данъчна измама и напълно привидна стопанска операция, която не е както се твърди осъществена. Единствено се твърди неправомерно начисляване, което в крайна сметка води до непризнаване на данъчен кредит и корекция на финансовия резултат. Относно поставения въпрос към експертизата има ли реално извършена доставка, уточнявам, че не става въпрос за отношения и договори между двете фирми-подизпълнители, а за договорите с държавните горски стопанства, като въпросът ми е има ли данни и сведения, че са изпълнени дейностите по сключените между представляваното от мен дружество и двете държавни горски стопанства договори за сеч и превоз на дървесина. Поддържам и останалите въпроси така, както са формулирани и искам да поставя още един въпрос: вещото лице да отговори на въпроса за ревизирания период от време: Представляваното от мен дружество разполагало ли е с назначени дървосекачи по трудови договори и ако е разполагало, колко са били същите.

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка. Няма да сочим нови доказателства и нямам доказателствени искания. По отношение на направените такива от страна на жалбоподателя не възразявам, като напълно възприемам корекцията, направена от процесуалния представител. Бих искала да помоля за уточнение по отношение на свидетелите- кои са тези лица и какво ще се установява с техния разпит.

Адвокат З.: Доверителят ми твърди, че от една страна са съставени документи между него и двете фирми подизпълнители, извън представените по преписката в кориците на делото, които са били подписвани от него и не са били върнати от представляващия двете фирми. И другото, което ще установяваме, това са факти и обстоятелства, за които въобще не са били съставени документи. Поискал съм трима свидетели, но може да бъде и един, като оттеглям искането си за допускане до разпит на останалите двама свидетели.

Юрисконсулт Т.: Моля да се уточни кой е този свидетел и дали това е Юри Александров.

Адвокат З.: Предполагам, че ще бъде разпитан управителят на клона на Държавното горско стопанство в Сунгурларе и Карнобат.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направените от пълномощника на жалбоподателя искания за допускане до разпит на свидетел и за съдебно-икономическа експертиза съдът намира за основателни, доколкото същите ще спомогнат за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА един свидетел при режими на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание за установяване на посочените от пълномощника на същия обстоятелства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в жалбата задачи, с направеното днес от адвокат З. уточнение на първата от тях, както и по поставената от същия в днешното съдебно заседание задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат З.: Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Т.: Нямам искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: