ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 26.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 485 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.Л., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ц., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК ЮИР Бургас, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба на С.И.Л. против заповед № ДК-2-БС-1/11.01.2010г., на началника на РДНСК Бургас, понастоящем РДНСК Югоизточен район.

 

АДВОКАТ Ц. – Поддържам жалбата. Ще моля да допуснете назначаване на съдебно-техническа експертиза със задачи, формулирани в писмена молба, която представям.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка, като доказателства по делото.

Предвид необходимостта от изследване на обстоятелствата по §16, считам че искането на жалбоподателя следва да се уважи.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна молба.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представено като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при несвоевременно внасяне на определения депозит, ако това доведе до отлагане на делото, на основание чл.91а, от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите по чл.89 от ГПК. В случай че до следващото съдебно заседание не бъдат представени доказателства за внесен депозит, определението за допускане на съдебно-техническа експертиза ще бъде отменено, а делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

 

СТРАНИТЕ – Нямаме други доказателствени искания, в днешно съдебно заседание.

 

Съдът с оглед липсата на доказателствени искания, ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.05.2013г. от 10.50ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: