РЕШЕНИЕ

743

град Бургас, 16.04.2018 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Бургас, осемнадесети състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Николова

при секретаря Г.С., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 484 по описа за 2018 година на Административен съд – Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.73, ал.4, вр. с чл.27, ал.1 и ал.5-7 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

 

Образувано е по жалба от ОБЩИНА ЕЛХОВО, представлявана от П.К.- кмет, в качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ № BG16RFOP001-2.001-0161-С01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в град Елхово“ против Решение № РД-02-36-88 от 30.01.2018 г. от Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 169 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – ОБЩИНА ЕЛХОВО, представлявана от кмета П.К., на стойност 18 458,74 (осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 5% от стойността на договорите както следва: договор № 63-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Инфрастрой – инженеринг“ ООД, на стойност 81 697,59 лв. без ДДС, с предмет на договора - ОП 1; договор №62-01 от 20.04.2017 г. с изпълнител „АРК- Билдинг“ ООД, на стойност 116 117,97 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 2; договор № 64-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Алпин Билдинг“ ЕООД, на стойност 109 830 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 3.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като необосновано и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон. Според жалбоподателят  твърденията на УО на ОПРР за наличието на нарушения са неправилни и незаконосъобразни, като се излагат подробни аргументи за всяко едно от тях. Сочи се, че е неприложимо финансови корекции да се обосновават с недоказани твърдения.

В съдебно заседание жалбоподателят ОБЩИНА ЕЛХОВО се представлява от адвокат Иван Д., надлежно упълномощен /л. 298 – 299/, който поддържа искането за отмяна на оспореното решение. Моли за присъждане на разноски.

За ответната страна ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОПРР ПРИ МРРБ – СОФИЯ не се явява процесуален представител. С постъпила с вх. №3649/28.03.2018 г. молба от гл.юрисконсулт Л.К. /упълномощена – л. 278/ се оспорват изцяло подадената от ОБЩИНА ЕЛХОВО жалба срещу процесното решение, като неоснователна, необоснована и недоказана. Излагат се подробни мотиви и се моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд - Бургас, осемнадесети състав, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

От представените по делото писмени доказателства се установява, че между МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР) - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, представлявано от Деница Пламенова Николова  - Ръководител на УО на ОПРР като управляващ орган и ОБЩИНА ЕЛХОВО като бенефициент е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG161RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ с № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0161-С01, № РД-02-37-201 от 17.10.2016 г., за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0161 „Повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в град Елхово“ (л. 247-256).

Въз връзка със сключения договор за БФП, ОБЩИНА ЕЛХОВО е провела „открита“ процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на ОПРР 2014-2020 по процедура „Енергийната ефективност в периферните райони“ за повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр.Елхово“ по три обособени позиции: Обособена позиция (ОП) № 1 - Жилищна сграда с административен адрес: гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски" № 44; Обособена позиция № 2 - Жилищна сграда с административен адрес: гр. Елхово, ул. Калоян № 4; Обособена позиция № 3 - Жилищна сграда с административен адрес: гр. Елхово, ул. „Трети март" № 25“. С решение № 52 от 30.11.2016 г. година на кмета на Община Елхово било поставено началото на производство по възлагане на обществена поръчка (л. 172-174). Същото е публикувано и в официалният вестник на Европейския съюз (л. 175-181). Обявената обществена поръчка била вписана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00660-2016-0023. В резултат на проведената процедура, за всяка една от обособените позиции е бил сключен договор между възложителя на поръчката – ОБЩИНА ЕЛХОВО и съответния изпълнител, както следва: договор № 63-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Инфрастрой – инженеринг“ ООД, на стойност 81 697,59 лв. без ДДС, с предмет на договора - ОП 1 (л.234-239); договор № 62-01 от 20.04.2017 г. с изпълнител „АРК- Билдинг“ ООД, на стойност 116 117,97 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 2 (л. 227-233); договор № 64-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Алпин Билдинг“ ЕООД, на стойност 109 830 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 3 (л.240-246).

         Съобразно извършен предварителен контрол преди финализиране на проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на ОПРР 2014-2020 по процедура „Енергийната ефективност в периферните райони“ за повишаване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр.Елхово“ по три обособени позиции“ е регистриран сигнал за нередност с рег. № 169, в който е посочено, че с поставеното от възложителя по обществената поръчка /ОБЩИНА ЕЛХОВО/ изискване за представяне на копие на документи още на етап подаване на оферта (участие в процедурата) е създадена необоснована административна тежест за потенциалните участници в процедурата и е нарушен принципа на пропорционалност, прокламиран в чл. 2, ал.1 от ЗОП. Според проверяващите, изискването на документи за доказване опита на участниците в изпълнено строителство /предоставяне на услуги на етап подаване на оферти, създава предпоставки за необосновано ограничаване участието на икономически оператори в процедурата. Отново според тях, за възложителят не е налице нормативно уредена възможност да изисква представянето на документи, посочени по-горе още на етапа подаване на офертата. Предвид изложеното се навеждат изводи, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП във връзка с разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от ЗОП. В сигнала са посочени подробно три констатирани нарушения, които имат финансово влияние и са свързани с критериите за подбор (л. 84-86). По делото е приложен и контролният лист от извършения предварителен контрол, съгласно Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (л.87-141).

                По повод подадения сигнал за нередност, с докладна записка от и.д. началник на отдел „КОНП“ към ГД „СППРР“, МРРБ, ръководителят  на УО на ОПРР е бил информиран относно извършената проверка по регистрирания сигнал за нередност с рег. № 169, с която докладна е било предложено УО да стартира процедура по чл.73 от ЗУСЕСИФ (л. 285-294).

         С писмо изх.№ 99-00-6-1342(2)/28.11.2017г., УО на ОПРР уведомил кмета на ОБЩИНА ЕЛХОВО за резултата от контролната проверка и за стартирането на процедура по администриране на сигнала за нередност, регистриран под № 169 в Регистъра на сигнали и нередности в министерството. В уведомителното писмо били изложени констатациите на лицата, извършили предварителния контрол върху откритата обществена поръчка, както и анализ на нарушенията от фактическа и правна страна (л.152-158).

С писмо вх. № 99 – 00 – 6 –1342(3)/13.12.2017 г. по описа на МРРБ, кметът на ОБЩИНА ЕЛХОВО е възразил по уведомлението за регистрирания сигнал и е изложил доводи за липса на извършени нарушения при прилагане на ЗОП, респ. липса на основание за налагане на финансова корекция по сигнал за нередност № 169 (л. 160-163).

С докладна записка изх. № 99 – 00 – 6 – 1342(4)/25.01.2018г. началникът на отдел „КОНП“ към ГД „СППРР“, МРРБ е обсъдил възраженията на ОБЩИНА ЕЛХОВО, като е стигнал до извод, че в конкретния случай е установена нередност по т.9 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 на Наредба за посочване на нередности за двете нарушения /отбелязани като т.6.1 и т.6.2 в докладната записка/ - 1. за Експерта Контрол по качеството, възложителят е заложил изискване за образователна квалификация „инженер", което според подателя на сигнала необосновано ограничава участието на определени лица, тъй като в действащото към момента на публикуване на документацията законодателство няма нормативно установено ограничения. 2. Възложителят е изискал застраховка „Професионална дейност", съгласно чл. 171 от ЗУТ без да е предвидил възможност за чуждестранните участници да представят еквивалентен документ, съгласно националното си законодателство. Сигнал № 169 е прекратен поради липса на установено нарушение, респ. нередовност, в частта му по отношение на констатацията, че „поставеното изискване за наличие на пълна проектантска правоспособност за част от изискуемия персонал се явява необосновано ограничаващо спрямо участието на определени лица, тъй като липсва възможност за представяне от страна на участниците на еквивалентен документ“ (л. 164-171). 

Въз основа на изводите в докладната записка и материалите по преписката, УО на ОПРР издал решението, оспорено в настоящото производство, като с уведомително писмо изх. № 99-00-6-1342(5)/30.01.2018г. информирали кмета на ОБЩИНА ЕЛХОВО за приключване на сигнал с рег.№169 и издаване на Решение № РД-02-36-88/30.01.2018 г. (л. 82). На основание чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., в сила от 31.03.2017 г., за двете посочени по-горе нередности, за всяка от които е определена финансова корекция в размер на 5% от разходите по договорите с изпълнители, УО на ОПРР е определил с решението една обща финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по засегнатите от нарушението договори, както следва: договор № BG 16RFOPOO 1-2.001-161-CO 1-S-02 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Инфрастрой - инженеринг" ООД, на стойност 81 697,59 лв. без ДДС, с предмет на договора - ОП1; договор № BG16RFOPOO 1-2.001-161-C01-S-01 от 20.04.2017 г. с изпълнител „АРК - Билдинг" ООД, на стойност 116 117,97 лв. без ДДС, с предмет на договора - ОП2; договор № BG16RFOP001- 2.001-161-C01-S-03 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Алпин Билдинг" ЕООД, на стойност 109 830 лв. без ДДС, с предмет на договора - ОПЗ. Размерът на финансовата корекция е определен чрез прилагане на пропорционален метод и по реда на чл. 5 от Наредба за посочване на нередности, тъй като с оглед естеството на нарушенията - ограничителни условия, не е възможно да се направи точно количествено определяне на финансовото отражение на нарушенията върху изразходваната безвъзмездна финансова помощ по договора. Изчислената финансова корекция е в размер на 18 458,74 (осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС и следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане (л.68-81).

Недоволен от така издаденото решенето, жалбоподателят го обжалва, като същото е било връчено, чрез електронната система „ИСУН 2020“, за което е представена принтирана екранна снимка от тази програма, видно от която съобщението за приключилия сигнал и издаденото решение е било отворено на 01.02.2018г. (л. 83). Жалбата образувала настоящото съдебно производство е депозирана на 14.02.2018г., чрез ръководителя на УО по ОПРР при МРРБ до Административен съд – Бургас.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Безспорно е, че за жалбоподателя е налице правен интерес от оспорване на процесния акт. С акта пряко се засягат негови права и законни интереси, тъй като му се налага финансова корекция. Жалбата е подадена в преклузивния срок по чл. 149, ал 1 от АПК във с чл. 73 ал 4 от ЗУСЕСИФ, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Решение № РД-02-36-88 от 30.01.2018 г. от Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 169 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – ОБЩИНА ЕЛХОВО, представлявана от кмета П.К., на стойност 18 458,74 (осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 5% от стойността на договорите както следва: договор № 63-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Инфрастрой – инженеринг“ ООД, на стойност 81 697,59 лв. без ДДС, с предмет на договора - ОП 1; договор №62-01 от 20.04.2017 г. с изпълнител „АРК- Билдинг“ ООД, на стойност 116 117,97 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 2; договор № 64-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Алпин Билдинг“ ЕООД, на стойност 109 830 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 3.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган - Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на с чл.69, ал.1 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), във връзка със заповед № РД-02-36-902/25.08.2017г., изменена със заповед № РД-02-36-1118/12.09.2017г. и заповед № РД-02-36-27/15.01.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (л.64-67).

Същевременно настоящият съдебен състав намира, че процесната заповед е немотивирана и недоказана, издадена при неясна фактическа обстановка, в резултат на което е постановена в несъответствие с материалния закон. Съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.2, т.36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 на Европейския съюз и на Съвета легалното определение за нередност е: „нередност”означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

С ПМС № 57 от 28.03.2017г. е приета Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредба за посочване на нередности).

Съгласно чл.1 от Наредбата за посочване на нередности, с нея се посочват случаите на нередности, съставляващи нарушения на приложимото право, извършени чрез действия и бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреди на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция по чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ. В чл.2, ал.1 от Наредбата е посочено, че нередностите по чл.1, ал.1, както и приложимите процентни показатели на финансовите корекции, определяни за нередности са посочени в приложение № 1. В чл. 2, ал. 2 от Наредбата е посочено, че Приложимите процентни показатели на финансови корекции за нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 1, 3 –7 ЗУСЕСИФ са посочени в приложение № 2.

В т.9 на Раздел І от Приложение 1 е посочено следното нарушение: Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие. Като пример за такова нарушение са посочени случаите, в които потенциалните участници/кандидати са възпрепятствани от участие поради неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие.

За да издаде оспореното решение административният орган е приел, че от бенефициента - ОБЩИНА ЕЛХОВО са извършени нередности по т.9 на Раздел І от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, а именно: извършено нарушение, допуснато от във връзка с чл.2, ал.2 от ЗОП - за твърдението за ограничително изискване за представяне на доказателства на етап подаване на документи.

На основание чл.7 от Наредбата за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., в сила от 31.03.2017г., за всяко от посочените в Решението две нередности е определена финансова корекция в размер на 5% от разходите по договорите с изпълнители, като административният орган е определил една обща финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по всеки един от засегнатите договора, а именно: договор № 63-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Инфрастрой – инженеринг“ ООД, на стойност 81 697,59 лв. без ДДС, с предмет на договора - ОП 1; договор №62-01 от 20.04.2017 г. с изпълнител „АРК- Билдинг“ ООД, на стойност 116 117,97 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 2; договор № 64-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Алпин Билдинг“ ЕООД, на стойност 109 830 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 3.

Посочил е, че размерът на финансовата корекция е определен чрез прилагане на пропорционален метод и по реда на чл.5 от Наредба за посочване на нередности, тъй като с оглед естеството на нарушенията - ограничителни условия, не  е възможно да се направи точно количествено определяне на финансовото отражение на нарушенията върху изразходваната безвъзмездна финансова помощ по договора.

Административният орган е изчислил крайната финансова корекция  в размер на 18 458,74 (осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане.

Неправомерният разход е изчислен върху стойността на договорите с изпълнители общо в размер на 369 174,67 лв. с ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК, в производството по оспорване на административните актове пред съда, в тежест на административния орган е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

В конкретния случай, съдът намира, че за да бъде законосъобразно издадена процесното решение е необходимо административният орган да представи доказателства относно наличието на факти, от които може да се направи обоснован извод, че е налице допусната „Нередност” от бенефициента ОБЩИНА ЕЛХОВО, по смисъла на чл.2, т.36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 на Европейския съюз и на Съвета и чл.1 от Наредбата за посочване на нередности, като неправомерните действия следва да могат да бъдат квалифицирани по някои от точките изброени в Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности.

Настоящият съдебен състав намира, че в процесното решение липсват фактически основания, от които може да се направи обоснован извод, че от квалифицираните като „Нередност” действия на бенефициента „има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.”. Административният орган не е представил никакви доказателства в тази насока.

Нещо повече, твърдените от административния орган нарушения категорично не могат да се квалифицират като такива по т.9 от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности.

Не могат да бъдат квалифицирани като нарушения по т.9 от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, посочените като такива от административния орган действия на възложителя - изискване за представяне на доказателства на етап подаване на документи и изискването на образователен ценз за Специалиста за контрол на качеството. Изискването за представяне на документи като доказателство за твърденията на участници/кандидати в процедурата, дори и да се приеме, че е направено несвоевременно, не може да се квалифицира като нарушение по смисъла на т.9 от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, тъй като не представлява критерий за подбор, а е изискване за представяне на доказателство за съществуването на професионална квалификация по отношение на съответния кандидат. Във връзка със спазването на принципите, заложени в ЗОП, а именно: чл. 2, ал. 2 от същия закон, за осигуряване на свободна конкуренция, възложителят е предоставил възможност на участниците да предложат и други лица, като е добавил към изискването и пояснението „или еквивалентна" професионална квалификация. Това посочване категорично не може да се тълкува като ограничително и като неправомерен критерий по смисъла на т.9 от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, тъй като възложителят е предоставил възможност на участниците да предложат и други лица, именно като е добавил към изискването и пояснението „или еквивалентна" професионална квалификация. Ето защо, следва да се приеме, че възложителят не е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от ЗОП и административния органа неправилно е разтълкувал поставения критерии за подбор, като не е взел в предвид дадената от възложителя възможност за участие в обществената поръчка на лица с еквивалентна професионална квалификация.

 Като нарушение на горните разпоредби, административният орган е посочил и изискването на възложителя да бъдат представени застраховка „Професионална дейност", съгласно чл. 171 от ЗУТ /без да е предвидил възможност за чуждестранните участници да представят еквивалентен документ, съгласно националното си законодателство/, която да е с покритие, съответстващо на обема на договора.

В чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, изрично е посочено, че проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Възложителят е поставил горепосоченото изискване към участниците, като изрично е предвидил: „Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. "

Според настоящия съдебен състав, с горепосочения текст възложителят гарантира възможност на участниците да представят еквивалентна застраховка по смисъла на законодателството на държавата, в която са установени. Още повече, че съобразно чл. 171а от ЗУТ „Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност и гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Неправилното приложение на материалния закон в оспореното Решение е довело и до противоречие с неговата цел.

Предвид всичко изложено по-горе, съдът намира, че оспореният административен акт е издаден при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, на материалните разпоредби и на целта на закона, при наличие на отменителни основания по чл.146, т. 3, т.4 и т.5 от АПК. В същия не са изложени в необходимия обем фактическите основания, които да обосноват издаването му. Съществена част от формата, в която следва да бъде издаден един административен акт е излагането на фактическите и правните основания, съгласно чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Неспазването на това изискване има за последица издаването на административен акт, постановен при съществено нарушение на закона и е основание за неговата отмяна, съгласно чл.146, т. 3, т.4 и т.5 от АПК. В случая липсата на фактически основания, които да мотивират издаване на процесното решение са довели както до неправилно приложение на материалния закон, така и до противоречието му с неговата цел - чл.146, т.5 от АПК.

От изложеното следва, че оспореният административен акт се явява немотивиран и недоказан, постановен в несъответствие с разпоредбите и целта на закона и същият трябва да бъде отменен. В този смисъл жалбата против него се явява основателна.

С оглед изхода на спора, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът дължи направените от жалбоподателя разноски в съдебното производство за адвокатско възнаграждение в размер на 1292 лева.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, осемнадесети състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-88 от 30.01.2018 г. от Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 169 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – ОБЩИНА ЕЛХОВО, представлявана от кмета П.К., на стойност 18 458,74 (осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 5% от стойността на договорите както следва: договор № 63-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Инфрастрой – инженеринг“ ООД, на стойност 81 697,59 лв. без ДДС, с предмет на договора - ОП 1; договор №62-01 от 20.04.2017 г. с изпълнител „АРК- Билдинг“ ООД, на стойност 116 117,97 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 2; договор № 64-01 от 21.04.2017 г. с изпълнител „Алпин Билдинг“ ЕООД, на стойност 109 830 лв. без ДДС, с предмет на договора – ОП 3.

 

ОСЪЖДА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, адрес: гр. София 1202, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 17-19 да заплати на ОБЩИНА ЕЛХОВО, представлявана от П.К.- кмет на Община Елхово, с адрес: град Елхово, ул. „Търговска” № 13 сумата от 1292 лева лева, разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: