ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 484 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ЕЛХОВО, редовно уведомен, се представлява от  адв. И.Д.– от САК с пълномощно и договор за правна защита и съдействие, представени в днешното съдебно заседание

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОПРР ПРИ МРРБ – СОФИЯ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

С постъпила с вх. №3649/28.03.2018 г. молба от пълномощника на ответника гл.юрисконсулт Л.К., е изразено становище по преценка на съда, в случай, че не са налице процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от Община Елхово, представлявана от кмета П.К.против Решение № РД-02-36-88 от 30.01.2018 год. от Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на УО на ОП „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 169 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Елхово, представлявана от кмета П.К., която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 5% от стойността на договорите, както следва: договор № BG16RFOP001-2.001-161-СO1-S-02 от 21.04.2017г. с изпълнител „Инфрастрой-инженеринг“ ООД, на стойност 81697.59  лева без ДДС; договор № BG16RFOP001-2.001-161-СО1-S-01 от 20.04.2017г. с изпълнител „АРК Билдинг“ ООД, на стойност 116 117.97 лева без ДДС и договор № BG16RFOP001-2.001-161-СО1-S-03 от 21.04.2017г. с изпълнител „Алпин Билдинг“ ЕООД, на стойност 109 830 лева без ДДС, като общата финансова корекция е в размер на 18 458,74 (осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) лв.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като необосновано и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 2165/20.02.2018г. административна преписка.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 2583/02.03.2018г. уточнителна молба, ведно с приложения.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№3649/28.03.2018 г. молба от пълномощника на ответника гл.юрисконсулт Л.К., с която изразяват мнение делото да бъде разгледано в тяхно отсъствие. По преценка на съда, в случай, че не са налице процесуални пречки, молят да се даде ход на делото. Оспорват изцяло подадената от община Елхово жалба срещу процесното решение, с което е определена финансова корекция в размер на 18 458,74 лева, като неоснователна, необоснована и недоказана. Молят да се приеме представената по делото административна преписка. Няма да сочат нови доказателства и нямат други доказателствени искания. С молбата излагат и писмена защита с посочени в нея аргументи, която молят да бъде приета в случай, че е даден ход на делото по същество.

 

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Да се приеме административната преписка.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх.№ 2165/20.02.2018г. административна преписка, както и постъпилата с вх.№ 2583/02.03.2018г. уточнителна молба, ведно с приложения.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля за 7-дневен срок за писмени бележки. Моля да ми се присъдят разноските.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: